Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Ocena efektywności kształcenia na podstawie zewnętrznych badań edukacyjnych | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Ocena efektywności kształcenia na podstawie zewnętrznych badań edukacyjnych

Załącznik nr 10 do sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018

 

Ocena efektywności kształcenia na podstawie zewnętrznych badań edukacyjnych

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 18 do 20 kwietnia 2018 r. Do egzaminu przystąpiło 15 uczniów klasy III Publicznego Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych. Jedna osoba ze względu na wcześniejsze kształcenie za granicą i orzeczenie o nauczaniu indywidualnym miała wydłużony czas pracy oraz egzamin przeprowadzono w domu. Wszyscy uczniowie korzystali z arkuszy w wersji standardowej.

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Część egzaminu i zakres/poziom Krótka charakterystyka arkusza egzaminacyjnego
Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Arkusz standardowy zawierał 25 zadań zamkniętych, w tym 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.
Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie. Zadanie krótkiej odpowiedzi wymagało od gimnazjalistów zajęcia stanowiska i uzasadnienia go w odwołaniu do tekstu Jana Burzyńskiego Rowerować, teatrować czy kawkować oraz własnych obserwacji, a zadanie rozszerzonej odpowiedzi − napisania charakterystyki bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru.
Część matematyczno-

-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

Arkusz standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i sprawdzał wiadomości i umiejętności z zakresu czterech przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez zadania różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie.
Część matematyczno- -przyrodnicza z zakresu matematyki Arkusz standardowy zawierał 23 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, w sześciu zadaniach typu prawda-fałsz − ocenić prawdziwość zdań, a w jednym − odpowiedzieć na pytanie i wskazać poprawne uzasadnienie. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania.
Część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych.
Część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Arkusz standardowy zawierał 20 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek. Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych. Arkusz zawierał również 10 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych oraz jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał napisać e-mail.

 

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zostanie podany wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił.

 • Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego zakresu/poziomu.
 • Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku
Część egzaminu Liczba zdających Wyniki w kraju (%) Wyniki w województwie (%) Wynik szkoły (%)  
Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 15 59 56 53
Część humanistyczna z zakresu języka polskiego

 

15 68 64 62
Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych 15 56 53 45
Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki 15 52 48 36
Język angielski – podstawowy

 

3 68 67 67
Język angielski – rozszerzony

 

3 52 50 42
Język rosyjski – podstawowy

 

12 61 72 89
Język rosyjski – rozszerzony

 

12 48 65 66

 

 

 

 

 1. Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego z lat 2014 -2018

 

  Część humanistyczna Część matematyczno – przyrodnicza Język rosyjski Język angielski
język polski historia, WOS matematyka przedmioty przyrodnicze podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony
Wynik szkoły 2014 51,1% 47,9% 30,8% 46,8% 46,8% 49,8% 90% 50%
Wynik szkoły 2015 56% 56% 40% 45% 82% 63% brak zdających brak zdających
Wynik szkoły 2016 64% 54% 48% 45% 90% 65% brak zdających brak zdających
Wynik szkoły 2017 74% 56% 46% 56% 96% 70% brak zdających brak zdających
Wynik szkoły 2018 62% 53% 36% 45% 89% 66% 67% 42%

 

 

 1. Wyniki w skali staninowej

Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach.

Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku w procentach nie oznacza tego

samego poziomu osiągnięć.

Szkoły z wynikiem niskim, to szkoły, których wyniki znajdują się od 1 do 3 stopnia skali staninowej, z wynikiem średnim od 4 do 6 stopnia skali staninowej, a z wynikiem wysokim od 7 do 9 stopnia skali staninowej.

Numer stanina 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nazwa wyniku najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy
  Część humanistyczna Część matematyczno – przyrodnicza
język polski historia, WOS matematyka przedmioty przyrodnicze
Wynik szkoły 2014 2

(bardzo niski)

2

(bardzo niski)

2

(bardzo niski)

4

(niżej średni)

Wynik szkoły 2015 3

(niski)

3

(niski)

3

(niski)

4

(niżej średni)

Wynik szkoły 2016 4

(niżej średni)

5

(średni)

5

(średni)

4

(niżej średni)

Wynik szkoły 2017 7

(wysoki)

4

(niżej średni)

5

(średni)

7

(wysoki)

Wynik szkoły 2018 4

(niżej średni)

4

(niżej średni)

2

(bardzo niski)

3

(niski)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie wymagał od zdających wykazania się umiejętnościami: sytuowania wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w czasie, analizy i interpretacji historycznej, wyszukiwania oraz porównywania informacji pozyskanych z różnych źródeł – tekstów, map, ilustracji, danych liczbowych oraz tablicy genealogicznej.

Za rozwiązanie zadań w arkuszu gimnazjaliści uzyskali średnio 59% punktów (w kraju) możliwych do zdobycia.

Porównanie wyników egzaminu z lat 2013 – 2018 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

Rodzaj wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczebność 12 11 13 6 12 15
Wynik w kraju 58% 59% 64% 56% 59% 59%
Wynik w województwie 57,7% 59,9% 65% 56% 60% 59%
Wynik średni klasy 46% 48% 56% 54% 55% 53%
Wynik najwyższy 64% 70% 91% 66% 72% 78%
Wynik najniższy 18% 30% 19% 38% 34% 16%
Odchylenie standardowe 14,8% 12% 19% 13% 13% 17%

 

 

 

 

 1. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego

Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści uzyskali średnio 68% ( w kraju) punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Więcej trudności sprawiły uczniom zadania dotyczące świadomości językowej.

 

 

Porównanie wyników egzaminu z lat 2013 – 2018 z zakresu języka polskiego

Rodzaj wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczebność 12 11 13 6 12 15
Wynik w kraju 62% 68% 62% 69% 69% 68%
Wynik w województwie 61,3% 66,6% 62% 68% 69% 67%
Wynik średni klasy 47% 51% 56% 64% 74% 62%
Wynik najwyższy 75% 72% 88% 72% 94% 91%
Wynik najniższy 13% 19% 25% 56% 63% 13%
Odchylenie standardowe 21,3% 20,3% 21% 6% 9% 21%

 

 

 

 

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2018 język polski

Opracowała: Halina Treszczotko

ANALIZA ILOŚCIOWA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW

 1. Wskaźniki statystyczne zespołu klasowego

 

Rodzaj wskaźnika wartość wskaźnika
liczebność 15
wynik średni 62%
wynik najniższy 13%
wynik najwyższy 91%

 

Poziom wykonania zadań.

Numer zadania Wymagania ogólne zapisane w podstawie programowej Wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej Poziom wykonania zadań
1. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

zawartych w nich informacji.

 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

9) wyciąga wnioski wynikające

z przesłanek zawartych w tekście […]

 

67%

2. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

zawartych w nich informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

informacje […].

 

73%

3. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych  w nich informacji 1.Czytanie i słuchanie. Uczeń: 2)wykorzystuje w wypowiedzi       potrzebne informacje […]  

67%

4. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych  w nich informacji Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

 

87%

5. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

zawartych w nich informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

informacje […].

 

87%

6. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 2. Analiza. Uczeń:

4) wskazuje funkcje użytych w utworze

środków stylistycznych z zakresu

[…]składni ([…]pytań retorycznych, różnego typu zdań […])

 

 

87%

7. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

zawartych w nich informacji.

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

9) wyciąga wnioski wynikające

z przesłanek zawartych w tekście […]

 

93%

8. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

zawartych w nich informacji.

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

9) wyciąga wnioski wynikające

z przesłanek zawartych w tekście […]

 

87%

9. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.

2. Analiza. Uczeń:

10) charakteryzuje i ocenia bohaterów.

 

 

73%

10. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

zawartych w nich informacji.

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

2) określa temat i główną myśl tekstu

 

80%

11. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

zawartych w nich informacji.

1.Czytanie i słuchanie. Uczeń:

3) porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie.

 

80%

12. III. Tworzenie wypowiedzi. 2. Świadomość językowa. Uczeń:

9) wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy w celu wyrażenia emocji […].

 

73%

13. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:

2) rozpoznaje problematykę

utworu.

 

73%

14. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.

2. Analiza. Uczeń:

4) rozpoznaje w tekście literackim

porównanie, przenośnię […] i objaśnia ich

role.

 

53%

15. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 2. Analiza. Uczeń:

4) wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych, metafor

 

80%

16. I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie zawartych  w nich informacji

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

2) określa temat i główną myśl tekstu

 

60%

17. I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie zawartych  w nich informacji

1.Czytanie i słuchanie. Uczeń:

2)wykorzystuje w wypowiedzi       potrzebne informacje […]

 

53%

18. I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie zawartych  w nich informacji

3. Świadomość językowa. Uczeń:

3) dostrzega zróżnicowanie słownictwa

–rozpoznaje […] neologizmy […]  –

rozumie ich funkcję w tekście

 

93%

19. I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie zawartych  w nich informacji

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

9) wyciąga wnioski wynikające

z przesłanek zawartych w tekście […]

 

47%

20. I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie zawartych  w nich informacji

3. Świadomość językowa. Uczeń:

9) rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych

i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom

pochodnym

 

53%

21. III. Tworzenie wypowiedzi. 1 Mówienie i pisanie. Uczeń:

1) tworzy spójne wypowiedzi  […]

pisemne  […];

5) […] uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub

polemizuje z nimi

80%
22. III. Tworzenie wypowiedzi. 1.Mówienie i pisanie. Uczeń:

1) tworzy spójne wypowiedzi […]

pisemne w następujących formach

gatunkowych: […]

charakterystyka postaci literackiej

[…]; dostosowuje odmianę i styl

języka do gatunku, w którym się wypowiada;

2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i

składniowym wypowiedź na zadany temat.

2.Świadomość językowa. Uczeń:

3) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści;

4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie;

5) stosuje różne rodzaje zdań

we własnych tekstach; dostosowuje szyk

wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką

nadaje przekazywanym informacjom;

6) wykorzystuje wiedzę o składni

w stosowaniu reguł interpunkcyjnych […];

10) stosuje poprawne formy odmiany

rzeczowników, czasowników (w tym

imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu).

Umiejętność z zakresu

szkoły podstawowej.

2.Świadomość językowa. Uczeń:

5) pisze poprawnie pod względem

ortograficznym[…];

6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych […].

 

 

 

37%

 

 

 

 
   
Wskaźnik łatwości standardów  
Wymagania ogólne zapisane

w podstawie programowej

% uzyskanych punktów interpretacja zadania  
       
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 78% łatwe  
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 73% łatwe  
III. Tworzenie wypowiedzi 63% Umiarkowanie trudne  

 

Komentarz do zadań.

Uczniowie uzyskali średni wynik 62% punktów z egzaminu. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami z odbioru wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji uzyskując 78%, słabiej wypadło tworzenie wypowiedzi – 63%.

Bardzo łatwe dla gimnazjalistów okazało się zadanie 18., które nawiązywało do tekstu Jana Burzyńskiego ,,Rowerować, teatrować czy kawkować” – wynik 93%.

Duże trudności sprawiło zadanie 20. Zadaniem zdających było wskazanie wyrazu, w którym zastosowany formant pełni tę samą funkcję, co formant w wyrazie „neologista”. Aby poprawnie wykonać zadanie, należało wybrać wyraz, w którym formant nazywa wykonawcę czynności. To zadanie poprawnie wykonało 53% uczniów naszej szkoły.

Trudność uczniom sprawiła dłuższa forma wypowiedzi. W tym roku to była charakterystyka.

 

Wnioski do dalszej pracy:                                                                                                                                                     

 • zwracać uwagę na kształcenie umiejętności uogólniania przeczytanych tekstów tak, aby rozpoznawanie problematyki utworów czy określanie ich tematu nie sprawiało uczniom trudności – na większości lekcji języka polskiego,

 

 • wykonywać zadania dotyczące funkcjonalnego posługiwania się językiem, ponieważ uczeń musi wiedzieć, że użycie określonych środków językowych pomaga osiągnąć cel wypowiedzi – nie tylko na lekcjach języka polskiego zwracać uwagę na ortografię i interpunkcję,

 

 • doskonalić kompetencje w zakresie argumentowania, ponieważ uczeń powinien nauczyć się nie tylko prezentowania własnego zdania, ale, co najważniejsze, umieć je uzasadnić i poprzeć odpowiednimi przykładami.

 

 

 

 

 

 

 1. Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmował zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Sprawdzały one między innymi umiejętności poszukiwania, wykorzystania i tworzenia informacji, rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz przeprowadzania doświadczeń i wyciągania wniosków z otrzymanych wyników. Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie uzyskali średnio 56% (w kraju) punktów możliwych do zdobycia.

Porównanie wyników egzaminu z lat 2013 – 2018 z zakresu przedmiotów przyrodniczych

Rodzaj wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczebność 12 11 13 6 12 15
Wynik w kraju 59% 52% 50% 51% 52% 56%
Wynik w województwie 59,8% 52,6% 51% 52% 53% 56%
Wynik średni klasy 51% 47% 45% 45% 56% 45%
Wynik najwyższy 71% 71% 100% 57% 68% 79%
Wynik najniższy 21% 25% 25% 29% 43% 21%
Odchylenie standardowe 16,1% 14,9% 22% 11% 8% 18%

 

 

 

 

 1. Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki

Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki gimnazjaliści uzyskali średnio 52% (w kraju)punktów możliwych do zdobycia. Najłatwiejszym okazało się zadanie 1., w którym uczniowie powinni wykazać się umiejętnością wykorzystywania i tworzenia informacji.

 

Porównanie wyników egzaminu z lat 2013 – 2018 z zakresu matematyki

Rodzaj wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczebność 12 11 13 6 12 15
Wynik w kraju 48% 47% 48% 49% 47% 52%
Wynik w województwie 49% 48,3% 50% 49% 48% 53%
Wynik średni klasy 38% 31% 40% 48% 46% 36%
Wynik najwyższy 86% 71% 100% 61% 79% 62%
Wynik najniższy 14% 11% 10% 29% 24% 14%
Odchylenie standardowe 22,6% 19,3% 23% 13% 18% 14%

 

 

 

 

 1. Część z języka obcego nowożytnego

Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka po szkole podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli przystąpić również uczniowie, którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum.

Uczniowie mogli przystąpić do egzaminu z jednego z języków, których uczyli się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego. Wszystkie arkusze egzaminacyjne miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za które można było otrzymać taką samą liczbę punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności zdających w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych.

Język angielski– poziom podstawowy Język angielski– poziom ponadpodstawowy

Porównanie wyników egzaminu z lat 2013 – 2018 z zakresu języka angielskiego PP

Rodzaj wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczebność   1       3
Wynik w kraju   67%       68%
Wynik w województwie   68,5%       69%
Wynik średni klasy   90%       67%
Wynik najwyższy         83%
Wynik najniższy         50%
Odchylenie standardowe         16%

 

Porównanie wyników egzaminu z lat 2013 – 2018 z zakresu języka angielskiego PR

Rodzaj wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczebność   1       3
Wynik w kraju   46%       52%
Wynik w województwie   47%       52%
Wynik średni klasy   50%       42%
Wynik najwyższy         58%
Wynik najniższy         25%
Odchylenie standardowe         16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język rosyjski – poziom podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie wyników egzaminu z lat 2013 – 2018 z zakresu języka rosyjskiego PP

Rodzaj wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczebność 12 10 13 6 12 12
Wynik w kraju 64% 61% 58% 61% 60% 61%
Wynik w województwie 71,1% 66,4% 65% 68% 68% 67%
Wynik średni klasy 81% 74% 82% 90% 96% 89%
Wynik najwyższy 100% 100% 100% 98% 100% 99%
Wynik najniższy 38% 53% 35% 78% 83% 73%
Odchylenie standardowe 20,6% 18,2% 24% 7% 5% 7%

 

 

 

Język rosyjski – poziom ponadpodstawowy

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie wyników egzaminu z lat 2013 – 2018 z zakresu języka rosyjskiego PR

Rodzaj wskaźnika 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczebność 12 10 13 6 12 12
Wynik w kraju 43% 41% 42% 44% 38% 48%
Wynik w województwie 52,4% 53% 56% 51% 50% 55%
Wynik średni klasy 56% 50% 63% 65% 70% 66%
Wynik najwyższy 100% 100% 100% 83% 100% 93%
Wynik najniższy 18% 25% 13% 50% 23% 29%
Odchylenie standardowe 26,3% 24,2% 36% 12% 22% 20%

 

 

 

 

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z kwietnia 2018r. z zakresu języka rosyjskiego rozszerzony i wnioski do dalszej pracy

Opracowała: Halina Treszczotko

Do egzaminu z języka rosyjskiego części rozszerzonej przystąpiło 11  uczniów klasy III  Publicznego Gimnazjum

 1. ANALIZA ILOŚCIOWA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW
 2. Wskaźniki statystyczne zespołu klasowego

 

Rodzaj wskaźnika wartość wskaźnika
liczebność 11
wynik średni 66 %
wynik najniższy 28 %
wynik najwyższy 93 %

 

 1. ANALIZA JAKOŚCIOWA WYNIKÓW

 

Test z języka rosyjskiego (część rozszerzona) składał się z 8 zadań, 5 zadań zamkniętych oraz 3 otwarte. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40  punktów.

 1. Poziom wykonania zadań
0% – 19% bardzo trudne
20% – 49% trudne
50% –  69% umiarkowanie trudne
70% – 89% łatwe
90% – 100% bardzo łatwe

 

   

 

 • Wskaźnik łatwości poszczególnych zadań

 

Łatwość zadania 0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00
bardzo

trudne

trudne umiarkowanie

trudne

łatwe bardzo

łatwe

numer zadania 7, 8 5, 6 1, 2, 3, 4

 

 

Numer zadania

 

Wymagania ogólne zapisane

w podstawie programowej

 

Wymagania szczegółowe zapisane

w podstawie programowej

 

% uzyskanych

punktów

 
1.1  

 

II.

Rozumienie

wypowiedzi

(ustnych)

 

2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 88  
1.2 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
1.3 2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  
1.4 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje  
1.5 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje  
1.6 2.4) Uczeń określa intencję nadawcy/autora tekstu

 

 
2.1 II. Rozumienie

wypowiedzi

(ustnych

2.3) Uczeń znajduje

w tekście określone informacje

 

85  
2.2 II. Rozumienie

wypowiedzi

(ustnych

2.3) Uczeń znajduje

w tekście określone informacje

 
2.3  
2.4  
3.1  

II.

Rozumienie

wypowiedzi

(pisemnych)

 

3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. 86  
3.2  
3.3  
4.1 3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy

poszczególnymi częściami tekstu

 

75  
4.2  
4.3  
4.4  
5.1 2.3) Uczeń znajduje

w tekście określone informacje

64  
5.2  
5.3  
6.1  

I.

Znajomość

środków

językowych

 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

 

63  
6.2  
6.3  
6.4  
6.5  
7.1 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

 

47  
7.2  
7.3  
7.4  
7.5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

I.

Znajomość

środków

językowych

 

 

III.

Tworzenie

wypowiedzi

 

 

IV.

Reagowanie

na wypowiedź

 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne, np. e-mail:

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności

3) przedstawia fakty z przeszłości

i teraźniejszości

6) przedstawia opinie innych osób

7) opisuje plany na przyszłość

9) stosuje formalny lub nieformalny

styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, w typowych sytuacjach:

2) uzyskuje i przekazuje informacje

i wyjaśnienia.

 

49  
1. Uczeń posługuje się podstawowym

zasobem środków językowych

(leksykalnych, gramatycznych,

ortograficznych), umożliwiających

realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) człowiek

5) życie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego

13) świat przyrody

 
 

 

 

1.4. Wskaźnik

 

 

 

łatwości standardów

 
     
Wymagania ogólne zapisane

w podstawie programowej

% uzyskanych punktów interpretacja zadania  
       
I. Znajomość  środków językowych 55% umiarkowanie trudne  
II. Rozumienie wypowiedzi 80% łatwe  
III. Tworzenie wypowiedzi 49%  trudne  

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY

 

Wniosek

Czas, rodzaj ćwiczeń/zadań

Czas, rodzaj ćwiczeń/zadań
 

1.Wzbogacać leksykę uczniów

 

 

 

 

2.Więcej ćwiczeń ortograficznych

 

 

3.Nauczyć podstawowych konstrukcji gramatycznych i środków językowych

 

4. Rozwiązywać zadania egzaminacyjne z części rozszerzonej. – Rozumienie tekstu pisanego

1.Stosować większą liczbę ćwiczeń leksykalnych

Pytać ze znajomości słówek na lekcjach lub robić kartkówki

2.Źle napisane wyrazy uczniowie piszą po kilka razy na kartkach

3.W każdej klasie na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje ważniejsze rosyjskie konstrukcje gramatyczne i stara się ich nauczyć na pamięć

 

 

 1. Oddziałowe zespoły nauczycielskie w sierpniu 2018 r. dokonają analizy wyników badań zewnętrznych z co najmniej trzech ostatnich lat i opracują wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2018/2019.

 

 1. Zespoły muszą dokonać analizy występującego od kilku lat problemu, czyli niskich wyników matematycznych i historycznych uzyskiwanych przez uczniów naszej szkoły.