Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2018 z dnia 3 września 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

  1. Innowacją pedagogiczną jest nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
  2. Działalnością innowacyjną można objąć wybrane zajęcia edukacyjne, wybrany oddział, lub określoną grupę uczniów.
  3. Nauczyciel ma prawo stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w formie innowacji pedagogicznych.
  4. Udział nauczyciela w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych jest dobrowolny.
  5. Jeżeli wprowadzenie innowacji pedagogicznej wymaga przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, to mogą być one podjęte jedynie w sytuacji, gdy organ prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie zaplanowanych działań.
  6. Nauczyciel(zespół nauczycieli) przed rozpoczęciem realizacji innowacji pedagogicznej zgłasza ją dyrektorowi szkoły przedstawiając tekst innowacji oraz wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1.
  7. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej wpisuje innowację pedagogiczną do rejestru innowacji.
  8. Po zakończeniu wdrażania innowacji pedagogicznej nauczyciel (zespół nauczycieli) przeprowadza jej ewaluację. Wyniki ewaluacji przedstawia w formie pisemnej do protokołu rady pedagogicznej.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzje podejmuje dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 do procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznych

KARTA INFORMACYJNA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

 

Tytuł innowacji pedagogicznej: 

 

 

 

Imiona i nazwiska autorów: 

 

 

 

Informacje dotyczące innowacji 

Rodzaj innowacji pedagogicznej  
Etap edukacyjny- adresaci innowacji  
Osoby realizujące innowację  
Planowany termin

realizacji

 
Zajęcia objęte innowacją  
Cele ogólne innowacji  
Na czym polega nowatorstwo innowacji  
Spodziewane efekty innowacji  
Krótki opis innowacji  
Finansowanie innowacji  

 

 

……………………………………………………………

Data i podpisy zgłaszających innowację

Zatwierdzenie innowacji przez dyrektora

Data wpływu  
Opinia Rady Pedagogicznej – data, numer uchwały  
Podpis i data Dyrektora szkoły, zatwierdzający realizację innowacji