Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Program Szkolnego Koła Wolontariatu | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Program Szkolnego Koła Wolontariatu

PROGRAM  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU

 

„Człowiek  jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to, kim jest, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”.

 

Jan Paweł II

 

Podstawa prawna  – ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817)

 

Wstęp

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły -nauczycieli, uczniów i rodziców -na rzecz potrzebujących. Uczy postawy

szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez

Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność pływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz je j propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY  DZIAŁANIA

 • Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne .

ŚRODOWISKO SZKOLNE

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Praca w bibliotece szkolnej.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 • Akcje

charytatywne wspierające instytucje, fundacje i stowarzyszenia.

 

REALIZOWANE ZADANIA

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
 • Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • Poznanie obszarów pomocy.
 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariackiej.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu.
 • Okresowe zebrania członków Wolontariatu.
 • Monitorowanie działalności wolontariuszy.
 • Wymiana doświadczeń.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej

pracy.

 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariusza uprzedzając

odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 • Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

– zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

– zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

– zasada troski o los słabszych

– zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.P. Działanie Termin
1. Powołanie Koła i zebranie chętnych uczniów. Wrzesień 2017
2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu. Wrzesień 2017
3. Włączenie się do kampanii „Pola nadziei”  fundacji „POMÓŻ IM” Październik 2017
4. Zorganizowanie zbirki karmy dla zwierząt Listopad 2017
5. Kiermasz z okazji Dnia Wolontariusza Grudzień 2017
6. Ogłoszenie szkolnego konkursu na

„Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

Stroiki przekazane zostaną osobom chorym i samotnym.

 

Grudzień 2017
7. Przystąpienie do akcji WOŚP Styczeń 2018
8. Ogłoszenie szkolnego konkursu na

„Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

Stroiki przekazane zostaną osobom chorym i samotnym.

Marzec 2018
9. Kwesta żonkilowa w ramach kampanii „Pola nadziei”. Kwiecień 2018
10. Zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt Maj 2018
11. Spotkania z wolontariuszami w ramach działań SKW cały rok szkolny
12.  Włączanie się w akcje organizowane przez organizację charytatywną „Dzielni i waleczni – dzieci walczące o życie – Bohaterowie kontra Rak” Cały rok szkolny
13. Zbiórka makulatury Cały rok szkolny
14. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji Cały rok szkolny

Program może ulec zmianie