Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych rok szkolny 2028/2019

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

rok szkolny 2028/2019

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j..: Dz.U. z 2018 r. poz. 967).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. U. z 2018 r. poz. 1457).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz.U. z 2012 r., poz. 977).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowani przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: wyników ewaluacji, wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły, wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych, diagnoz przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej.

Baza szkolna i warunki do realizacji

procesu nauczania i opieki

Szkoła posiada ubogą bazę dydaktyczną: 10 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 1 świetlicę, , salę gimnastyczną, bibliotekę . Brak jest pracowni np. chemicznej, fizycznej, biologicznej, które umożliwiałyby bezpieczne prowadzenie podstawowych doświadczeń. Dzięki temu uczniowie mogliby brać aktywny udział w prowadzonych doświadczeniach i eksperymentach. Szkoła nie posiada również pracowni do zajęć technicznych i artystycznych. Brak jest również pracowni językowych.

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności informatyczno – komunikacyjne w pracowni komputerowej z oprogramowaniem Windows. Komputery i oprogramowanie są przestrzale. Cała szkoła wyposażona jest w bezprzewodową sieć internetową.

Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny m. in. dwie tablice interaktywne, mikroskopy. Wyposażenie sal lekcyjnych w niezbędny sprzęt jest niewystarczające: 6 telewizorów, 1 odtwarzacz kaset VHS oraz 4 odtwarzacze płyt DVD i CD, 2 aparaty fotograficzne 1 projektor multimedialny i 1 ekran.

 

Od 1 sierpnia 2018 r. w szkole jest realizowany projekt „Szkoła naszych marzeń” nr RPPD.03.01.02-20-0223/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Pozwoli on na doposażenie pracowni przedmiotowych oraz  zakup sprzętu komputerowego.

Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią.

Życie kulturalne toczy się w szkolnej hali gimnastycznej. W niej odbywają się wszystkie ważne uroczystości jak np.: rozpoczęcie roku szkolnego, podsumowanie dorobku pracy szkoły. Jest też miejscem kultywowania tradycji państwowych i szkolnych. Stanowi również swego rodzaju galerię sztuki, gdyż wykorzystywana jest do prezentacji prac uczniów oraz występów muzycznych.

 

Świetlica i stołówka szkolna

W roku szkolnym 2017/2018  na 19 godzinach zajęć opieką objęte były wszystkie dzieci zgłoszone do świetlicy szkolnej . Były to przede wszystkim dzieci dowożone do szkoły autobusem, które po skończonych zajęciach oczekiwały na odjazd do domu.

Sala w której odbywają się zajęcia świetlicowe wymaga doposażenia w nowe zabawki, gry i materiały do prac plastycznych.

Średnio 100 uczniów (95%) korzystało z serwowanych obiadów w stołówce szkolnej. Większość uczniów miało refundowane obiady ze środków GOPS. Obiad kosztował 3,00 zł. Żaden uczeń w szkole nie jest anonimowy, bowiem klasy mało liczne stwarzają dobre warunki do nauki. Dzięki temu można poznać zamiłowania i zainteresowania każdego ucznia, a tym samym zapobiegać pojawieniu się niepowodzeń szkolnych.

W szkole panuje ciepła i rodzinna atmosfera. Szkoła współpracuje z rodzicami, środowiskiem lokalnym, licznymi organizacjami lokalnymi.

 

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego – SIO spis na 31 marca 2018 kontraktowi – 1

mianowani – 0

dyplomowani – 1

stażyści – 1

kontraktowi – 3

mianowani – 6

dyplomowani – 12

Ilość nauczycieli 2 22
Razem – 24 osoby
Razem – 18,10 etatów (w tym 1 niepełniący obowiązków)

 

Nauczyciele poosiadają  pełne kwalifikacje,  doskonalą swoje umiejętności zawodowe, w pełni zaangażowanych w swoją pracę.

 

Pracownicy administracji i obsługi: 1 – etat intendenta, 1 etat kucharz, 1 etat pomocy kuchennej, 1 etat sprzątaczki, 1 etat woźnego, 1 etat opiekunki dziecięcej, 1 – etat robotnika gospodarczego

 

 

 

 

 

 

Diagnoza środowiska szkolnego

 

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono:

 1. Diagnozę środowiska szkolnego i środowiska zewnętrznego, w którym funkcjonuje uczeń.

 

Diagnoza została dokonana w formie rozmów diagnozujących zapotrzebowanie na tematykę i działania wychowawcze i profilaktyczne na dany rok szkolny.

Diagnozy dokonano w oparciu o analizę:

 • stopnia realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018;
 • rozmów i obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • informacji wychowawców klas, innych nauczycieli pracujących w szkole, pracowników niepedagogicznych o bieżących problemach wychowawczych;
 • rozmów z rodzicami prowadzonych przez wychowawców;
 • opinii poszczególnych uczniów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych;
 • obserwacji zachowań uczniów podczas przerw;

 

Diagnozując środowisko szkolne i zewnętrzne wzięto również pod uwagę:

 • analizę uzyskanych ocen zachowania,
 • analizę frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych,
 • analizę frekwencji rodziców w czasie wywiadówek,
 • analizę wyników w nauce,
 • analizę frekwencji rodziców w czasie uroczystości i imprez organizowanych przez szkołę,
 • analizę ilościową i jakościową zajęć pozalekcyjnych,
 • realizowane przy współpracy z PPP, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Problemy występujące w środowisku szkolnym:

W wyniku diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły, dokonanej na podstawie w/w analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów, wyróżniono najbardziej ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów na terenie szkoły, będące zagrożeniem dla płynnego przebiegu wychowania:

 • w niektórych klasach jest niska motywacja uczniów do nauki – zaobserwowany brak odpowiedniego zaangażowania w proces uczenia się u poszczególnych uczniów oraz nauczania u nauczycieli;
 • używanie wulgaryzmów, przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie, niewłaściwe zachowania na przerwach i w czasie lekcji;
 • lekceważący stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, brak reakcji na polecenia nauczyciela i pracowników szkoły;
 • niewywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • sporadyczny brak wsparcia ze strony rodziców, kwestionowanie działań dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli.

\

2.Diagnozę kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

Badania zostały przeprowadzone w październiku 2017 r. wśród 22 nauczycieli i 53 uczniów. Do badanych nauczycieli skierowano ankietę zawierającą 21 pytań – 19 zamkniętych i 2 otwarte „Diagnoza kompetencji nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych”. Do uczniów skierowano ankietę zawierającą 24 pytań – 22 zamknięte oraz 2 otwarte „Diagnoza kompetencji uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych”.

 

Wnioski końcowe

 1. Uczniowie dużo częściej niż nauczyciele korzystają z mediów społecznościowych.
 2. Uczniowie wykorzystują media społecznościowe i Internet głównie do rozrywki.
 3. Najpopularniejszą platformą zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli jest Facebook.
 4. Wszyscy ankietowani zauważają ryzyka związane z korzystaniem z mediów społecznościowych, lecz swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z nimi oceniają jako dobre.
 5. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele nigdy nie spotykali się lub rzadko spotykają się ze zjawiskiem cybeprzemocy z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
 6. Obie ankietowane grupy wskazały, iż widzą jak chronić swoje dane w Internecie.
 7. Uczniowie ocenili kompetencje komputerowe nauczycieli na poziom wysoki, nauczyciele zaś swoje kompetencje na poziom średni.
 8. Większość uczniów przyznała, że ich rodzice wcale, albo w bardzo ograniczonym zakresie interesuje się tym co dzieci robią w Internecie.
 9. Ponad połowa ankietowanych uczniów i nauczycieli wyraża chęć uczestnictwa w zajęciach dotyczących zabezpieczeń ochrony danych osobowych i prywatności.

 

Rekomendacje

 1. Zapoznać uczniów z zasadami przestrzegania Praw Autorskich.
 2. Przeprowadzenie przez uczniów prezentacji na temat portali społecznościowych.
 3. Zorganizować spotkanie z przedstawicielem Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat zagrożeń w sieci i niebezpiecznych stron w Internecie.

 

3.Diagnozę efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Celem badania, skierowanego do nauczycieli, było pozyskanie informacji w celu poprawy funkcjonowania szkoły w zakresie działań związanych z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej w roku szkolnym 2017/2018 oraz sprawdzenie w jaki sposób jest wdrażany System pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspierania uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych istniejący od 1 września 2017 r.

Problematyka badawcza koncentrowała się wokół pytań dotyczących efektywności udzielanej pomocy pp. Wyniki badań posłużą do wprowadzenia zmian organizacyjnych w procedurze organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pozwolą na zmodyfikowanie planu działalności wychowawczej i edukacyjnej w szkole.

Zespół ewaluacyjny dokonał w marcu badań wśród 18 nauczycieli naszej szkoły. Narzędziem był kwestionariusz ankiety składający się z 21 pytań. Dokonano również analizy dokumentów: arkusze dostosowań wymagań dla uczniów z opiniami z poradni PP, dzienniki wychowawców lub organizacji pomocy pp, dzienniki nauczania indywidualnego, arkusze dostosowań wymagań edukacyjnych dla uczniów z opiniami poradni.

Wnioski

 1. Szkoła zapewnia opiekę psychologiczno – pedagogiczną wszystkim uczniom.
 2. W szkole prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów. Zajęcia te uwzględniają indywidualizację procesu nauczania.
 3. Szkoła zwiększa szanse edukacyjne uczniów poprzez diagnozowanie działań oraz organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Nauczyciele starają się uwzględniać potrzeby uczniów w trakcie planowania zajęć dodatkowych.
 5. Nauczyciele rozpoznają potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne.
 6. Nauczyciele zapoznają się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i stosują właściwe do potrzeb ucznia metody postępowania pedagogicznego.
 7. Wychowawcy dobrze znają możliwości edukacyjne i psychofizyczne swoich uczniów.
 8. Nauczyciele podejmują starania, by dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości.
 9. Organizowane w szkole zajęcia w większości są zgodne z potrzebami uczniów.

 

Rekomendacje

 1. Przygotowując ofertę zajęć pozalekcyjnych na kolejny rok szkolny, należy w dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców.
 2. Wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 3. We współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zorganizować warsztaty dotyczące technik uczenia się.

 

4.Diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych

 

Celem badania było zdiagnozowanie zjawisk związanych  występowaniem oraz zażywaniem środków odurzających. Problematyka badawcza koncentrowała się wokół pytań o substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) – głównie o wiedzę o nich, a także ich dostępność.

Wyniki badań posłużyły rozpoznaniu zagrożeń w środowisku szkolnym i lokalnym sprzyjających używaniu środków psychoaktywnych oraz do zdefiniowania czynników ryzyka i czynników chroniących.

Badanie ankietowe przeprowadzono w dniach 12 – 13 lutego 2018 r. Wykorzystano metodę sondażu z wykorzystaniem anonimowej ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Kwestionariusz ankiety składał się z 15 pytań do wszystkich respondentów.

Rekomendacje:

Od 1 września 2016 roku został przyjęty do realizacji program „Działania wychowawczo-edukacyjne oraz profilaktyczne, w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii Zespołu Szkolno – Oświatowego (od dnia 1 września 2018 r. Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych)  na lata 2016 – 2020”. W roku bieżącym stanowi on załącznik do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.

Po przeprowadzonej diagnozie (luty 2018 r.) można stwierdzić, iż dotychczasowe działania realizowane w ramach działań wychowawczo-edukacyjnych oraz profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii w naszej szkole dają efekty, gdyż nie zauważono, by dzieci i młodzież aktywnie sięgała po narkotyki, bądź dopalacze. Z rozmów z wychowawcami wynika, iż dzieci klas młodszych nie są zainteresowane tą tematyką. Z badań zaś wynika, iż należy uzupełnić rzetelną wiedzę zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Działania zaplanowane na 5 lat są realizowane dopiero w ciągu 3 semestrów, dlatego nie wprowadzamy zmian realizowanych zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W dalszym ciągu realizacja tego programu będzie monitorowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214).

 

 

Analiza dotychczasowych działań wychowawczych

i profilaktycznych

Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów.

 

W roku szkolnym 2018/2019 – do oddziału przedszkolnego wg stanu na dzień 23.06.2018 r. będzie uczęszczało 17 dzieci (5 sześciolatków), do kl. I – VIII – 68 uczniów oraz 10 uczniów w oddziale przedszkolnym

 

Najwyższe średnie ocen uczniowie klas IV-VII osiągnęli z zajęć komputerowych/informatyki, religii i języka białoruskiego. Najniższe średnie ocen osiągnęli  z matematyki  i języka polskiego.

 1. Wyniki klasyfikacji rocznej – ujęcie statystyczne

Szkoła Podstawowa

 

klasa

Liczba uczniów Nieklasyfiko-wanych  

Promocja/Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi

 

Średnia klasy

I 3 Wszyscy uczniowie promowani do klasy drugiej
II 5 Wszyscy uczniowie promowani do klasy trzeciej
III 11 Wszyscy uczniowie promowani do klasy czwartej
IV 10 Wszyscy uczniowie promowani do klasy piątej 4,58
V 9 Wszyscy uczniowie promowani do klasy szóstej 4,21
VI 12 Wszyscy uczniowie promowani do klasy siódmej 3,34
VII 13

 

Wszyscy uczniowie promowani do klasy ósmej 3,82
Łącznie: 63 0   %   Średnia kl. IV – VII

3,99

 

Oddziały gimnazjum

 

klasa

Liczba uczniów Nieklasyfiko-wanych  

Promocja/Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi

 

Średnia klasy

II 10 Wszyscy uczniowie promowani do klasy trzeciej 4,05
III 15

 

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę 4,24
Łącznie: 25 0   % Średnia klas

4,15

 

Wyniki klasyfikacji rocznej są porównywalne w stosunku do roku ubiegłego przy zachowanych prawie tych samych czynnikach kontekstowych. Funkcja oceny szkolnej nie w pełni spełniała funkcję motywującą, gdyż, w ocenie nauczycieli, znaczna grupa uczniów nie chciała wykonywać dodatkowych prac i nie przejawiała aktywności na rzecz podniesienia ocen końcowych.

 1. Oceny zachowania:

Szkoła Podstawowa

 

klasa

Liczba uczniów Naganne Nieodpowie-dnie Poprawne Dobre Bardzo dobre Wzorowe
IV 10 9 1
V 9 2 6 1
VI 12 2 7 3
VII 13 4 2 4 3
Łącznie 44 2 (4,55%) 4 (9,09%) 4 (9,09%) 26 (59,09%) 8 (18,18%)

 

Oddziały gimnazjum

 

klasa

Liczba uczniów Naganne Nieodpowie-dnie Poprawne Dobre Bardzo dobre Wzorowe
II 10 2 8
III 15 3 9 3
Łącznie 25 5 (20%) 17 (68%) 3 (12%)

 

Brak oceny nagannej z zachowania i tylko 2 oceny nieodpowiednie świadczą o tym, że większe problemy wychowawcze nie występują.

Ocena efektywności kształcenia na podstawie zewnętrznych badań edukacyjnych.

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku
Część egzaminu Liczba zdających Wyniki w kraju (%) Wyniki w województwie (%) Wynik szkoły (%)
Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 15 59 56 53
Część humanistyczna z zakresu języka polskiego

 

15 68 64 62
Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych 15 56 53 45
Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki 15 52 48 36
Język angielski – podstawowy

 

3 68 67 67
Język angielski – rozszerzony

 

3 52 50 42
Język rosyjski – podstawowy

 

12 61 72 89
Język rosyjski – rozszerzony

 

12 48 65 66

 

 

 

 

 1. Frekwencja:

Szkoła Podstawowa

 

klasa

 Liczba godzin usprawiedliwionych Liczba godzin nieusprawiedliwionych Frekwencja
I 337 88%
II 527 2 86%
III 1213 3 88%
IV 1208 84 89%
V 526 45 92%
VI 1685 100 87%
VII 1468 902 91 %
Średnia frekwencja w roku szkolnym 2017/2018 88,71%

 

Oddziały gimnazjum

 

klasa

Liczba godzin usprawiedliwionych Liczba godzin nieusprawiedliwionych Frekwencja
II 1524 105 87,9%
III 2052 5 85,9%
Średnia frekwencja w roku szkolnym 2017/2018 86,9 %

 

Frekwencja uczniów (około i poniżej 90%)  w roku szkolnym 2017/18 spowodowana jest dużą zachorowalnością dzieci w klasach młodszych. Uczniowie klasy III gimnazjum po napisaniu egzaminu gimnazjalnego, a pozostałych klas w czerwcu często opuszczali zajęcia lekcyjne (problem pojawia się już od kilku lat).

Porównanie frekwencji z lat 2015/2016 – 2017/2018

Rok szkolny Klasa szósta Klasa siódma Klasa druga gimnazjum Klasa trzecia gimnazjum
2015/2016 4 – 86,5% 5 – 94% 6 – 91,2% 1 g – 90,2 %
2016/2017 5 – 92,7% 6 – 92,2% 1 g – 90,4% 2 g – 92,1%
2017/2018 6 – 87% 7 – 91% 2 g – 87,9% 3 g – 85,9%

 

 1. Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18

    Na poprawę efektywności kształcenia oraz promocję szkoły wpłynął z pewnością udział uczniów w różnego rodzaju konkursach, projektach. Do najważniejszych sukcesów                            w minionym roku szkolnym 2017/2018 należy zaliczyć:

1) Konkursy przedmiotowe .Na szczeblu szkolnym w gimnazjum uczestniczyło: język polski – 2 uczniów – szkoła podstawowa) i 5 uczniów – gimnazjum, język rosyjski – szkoła podstawowa – 3 uczniów, a w gimnazjum 4 uczniów, język białoruski – szkola podstawoa – 9 uczniów, a gimnazjum – 8, geografia – 3 uczniów, biologia – 5 uczniów.

Do stopnia rejonowego zakwalifikowano: język rosyjski – 2 uczniów – szkoła podstawowa i 2 uczniów z gimnazjum, język białoruski –  uczniów szkoła podstawowa.

2) Konkursy artystyczne. Uczniowie uczestniczyli w 16 konkursach artystycznych:

Konkursy plastyczne: ,,Konkurs Misiowy”, ,,Wiosna Młodych Talentów 2018” Anioł 2018”, ,,Za co „kocham Polskę”, ,,Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy”, ,,Pisanka wielkanocna” itp.

3) Konkursy recytatorskie U rodnym słowie cely swiet”, prawosławnej poezji religijnej – ,,Złota jesień”, ,,O złotą różdżkę dobrej wróżki”.

4) Inne: Wojewódzki Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”, Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym, Powiatowe Biegi Przełajowe, konkurs czytelniczy ,,Książki warto czytać”

5) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Nasi uczniowie na etapie ogólnopolskim 9 miejsce – uczeń klasy VI oraz w konkursie Wiosna Młodych Talentów – 1 uczeń (oddział przedszkolny)

Uczniowie szkoły mają znaczące osiągnięcia w sporcie. Największym sukcesem jest cykliczne zdobywanie czołowych miejsc na szczeblu powiatu i województwa w szachach.

Udział w licznych konkursach świadczy o zagazowaniu uczniów i nauczycieli w życie szkoły.

 1. Programy, projekty, akcje

 

Moje dziecko idzie do szkoły. Oddział przedszkolny
Akcja ,,Kiermasz książek” Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
Żyj smacznie i  zdrowo Uczniowie kl. I – II gimnazjum
Szkole pomagamy i świat oczyszczamy. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszyscy uczniowie
Projekt edukacyjny ,,Absolwenci publicznego gimnazjum. Kiedyś i dziś”. Klasa II gimnazjum
Rodzinne kolędowanie. Wszyscy uczniowie
Udział w finale WOŚP – sztab w Dubiczach Cerkiewnych 9 uczniów wolontariuszy
Rekolekcje bożonarodzeniowe w Jabłecznej. Uczniowie kl. VI – VII oraz III g
Spotkania w ramach Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych Uczniowie kl. VI – VII oraz III g

 

Przystąpienie uczniów do projektów, programów, akcji świadczy o różnorodnych zainteresowaniach uczniów, które są i będą rozwijane systematycznie.

 

 

 1. Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2017/18

Imprezy szkolne, wycieczki

Oddział przedszkolny + I etap edukacyjny

Lp. Data Cel wycieczki Miejsce Ilość uczniów
1. 20.09.2017r Warsztaty zorganizowane przez edukatora leśnego Pietkowo 0-13

I-1

II-3

III-9

Rodzice- 4

2. 30.10.2017

 

planowe – czerwiec

Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w dowolnych zabawach. Fikoland Białystok 0-17

Rodzice-9

3. 22.11.2017 Oglądanie wystawy budowli z klocków LEGO-połączenie edukacji z zabawą. Białystok 0-12

I-3

II-3

III-10

Rodzice-2

4. 16.11.2017 Konkurs poezji religijnej Hajnówka I-1

II-1

III-2

5. 11.01.2018 Wyjazd do Ośrodka Opiekuńczego w Starzynie Starzyna I-3

II-3

III-10

6. 17.01.2018 Kultywowanie tradycji związanej z obdarowywaniem dzieci prezentami. Pomigacze 0-11

I-1

II-4

III-11

Rodzice-2

7. 21.02.2018 Zapoznanie uczestników z teatralną adaptacją bajki ,,Pinokio” Carla Collodiego w połączeniu z muzyką na żywo w wykonaniu muzyków z Opery i Filharmonii Podlaskiej. Białystok 0-4

I-2

II-1

III-7

Rodzice-1

8. 21.03.2018 Zapoznanie uczestników z teatralną adaptacją popularnej bajki rosyjskiej ,,Bajka o rybaku i rybce” w wykonaniu aktorów z BTL- u we współpracy z aktorami z Białorusi. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów poprzez zwiedzania nowoczesnej biblioteki. Białystok 34
9. 11.04.2018 Wyjazd na spektakl miusicalowy ,,Karolcia” do HDK-u w Hajnówce. Hajnówka 16
10. 30.04.2018 Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska oraz wdrażanie dzieci i rodziców do działań na rzecz ochrony przyrody. Kontynuowanie współpracy z Nadleśnictwem Rudka. Pietkowo 12+6
11. 30.05.2018 Popularyzowanie sportów rekreacyjnych i zachęcanie do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu- Piknik edukacyjny ph. ,,Dzień Dziecka na wesoło i sportowo”. Białystok

 

24
12. 14.06.2018 Wizyta w Ośrodku Opiekuńczym w Starzynie z występem artystycznym ,,Na swojską nutę”; integracja międzypokoleniowa uczniów i pensjonariuszy ośrodka. Starzyna 27
13. 15.06.2018 Wyjazd na musical profilaktyczny ,,Nowe szaty króla” do Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce. Hajnówka 21

 

II etap edukacyjny klasy IV – VII

Lp. Data Cel wycieczki Miejsce Ilość uczniów
1. 19.08.2017 Integracja klasy- zielona szkoła Leśniczówka Czechy Orlańskie V kl.- 8
2. 29.09.2017 Wyjazd na spektakl „Popiół i pamięć” Hajnówka VII- 12
3. 02.10.2017 Wyjazd na spektakl „ Pójść i nie wrócić” Hajnówka VII- 10
4. 04.10.2017 Wyjazd na spektakl „ Romeo i Julia” Hajnówka VII- 12
5. 04.10.2017 Wyjazd na spektakl „ Romeo i Julia” po białorusku Hajnówka IV-8

V-8

VI-10

6. 16.10.2017  Wyjazd na spektakl „ Skąd nasz ród” oraz basen Hajnówka IV-10

V-7

VI-11

7. 16.10.2017 Wyjazd na spektakl „Opowieści Wielkiej Księgi” Hajnówka VII-10
8. 27.10.2017 Udział w Państwowych Drużynowych Biegach Przełajowych Hajnówka IV-1

V-3

VI-3

VII-5

9. 06.11.2017 Udział w Państwowych Drużynowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym Narewka VII-1
10. 4-5.11.2017 Udział w wydarzeniu edukacyjnym „Dzień Gryzonia w Białowieskim Parku Narodowych” Białowieża VII- 8
11. 6-8.12.2017 Realizacja projektu p.n. „Poznajemy Parki Narodowe i Krajobrazowe woj.podlaskie” Supraśl VII-5
12. 16.11.2017 Konkurs poezji religijnej Hajnówka IV-3
V-1
VI-2
12. 25.11.2017 Udział w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w szachach. Perlejewo IV-2

VI-3

VII-1

13. 17-19.11.2017 Realizacja projektu p.n. „Poznajemy Parki Narodowe i Krajobrazowe woj.podlaskie” Suwałki VII- 4
14. 10.01.2018 Pobyt w wiosce św. Mikołaja w Pomigaczach Pomigacze IV-6

V-9

VI-8

15. 23-24.12.2017 Rekolekcje w Klasztorze w Jabłecznej Jabłeczna VI-1
16. 21.03.2018 Powitanie Wiosny-poznanie zabytków i innych atrakcji w południowej części województwa podlaskiego- ,,Podlasie Nadbużańskie” Grabarka

Drohiczyn

Mielnik

 

30
17. 28.03. 2018 Udział w wycieczce szkolnej do kina i kręgielni w Białymstoku Białystok 30
18. 11.04.2018 Wyjazd do Hajnówki na imprezę edukacyjną pt. ,,Mity”. Hajnówka 26
19. 17.04.2018 Wyjazd do Hajnówki na spektakl ,,Magia teatru”. Hajnówka 24
20. 03.06.2018 Udział w Turnieju Piłkarskim klas IV-VI SP Z okazji Festynu Rodzinnego w Orli. Orla 10
21. 14.06.2018 Udział w wycieczce rowerowej po okolicy połączone z ogniskiem i grami terenowymi. Aktywny sposób spędzania zajęć szkolnych w terenie. Dubicze Cerkiewne-Jagodniki-Orzeszkowo-Topiło-Witowo 9

 

III etap edukacyjny – gimnazjum

Lp. Data Cel wycieczki Miejsce Ilość uczniów
1. 7-8.09.2017 Udział w uroczystościach XVII Marszu Pamięci Sybiru Białystok II gim-8

III gim-13

2. 29.09.2017 Wyjazd na spektakl „Popiół i pamięć” Hajnówka II gim-10

III gim- 9

3. 02.10.2017 Wyjazd na spektakl „ Pójść i nie wrócić” Hajnówka II gim-10

III gim- 12

4. 04.10.2017 Udział w Finale Powiatu w piłce nożnej chłopców Hajnówka II gim- 4

III gim- 6

5. 04.10.2017 Wyjazd na spektakl „ Romeo i Julia” Hajnówka II gim- 10

III gim- 12

6. 16.10.2017 Wyjazd na spektakl „Opowieści Wielkiej Księgi” Hajnówka II gim-8

III gim- 11

7. 27.10.2017 Udział w Państwowych Drużynowych Biegach Przełajowych Hajnówka II gim-2

III gim-8

8. 06.11.2017 Udział w Państwowych Drużynowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym Narewka II gim-1

III gim-6

9. 4-5.11.2017 Udział w wydarzeniu edukacyjnym „Dzień Gryzonia w Białowieskim Parku Narodowych” Białowieża II gim-7
10. 6-8.12.2017 Realizacja projektu p.n. „Poznajemy Parki Narodowe i Krajobrazowe woj.podlaskie” Supraśl II gim-6

III gim-4

11. 22.11.2017 Wyjazd do Technikum Leśnego i Muzeum Przyrodniczego Białowieża II gim-9

III gim-11

12. 16.11.2017 Konkurs poezji religijnej Hajnówka III gim-2
13. 25.11.2017 Udział w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w szachach. Perlejewo III gim-4
14. 03.12.2017 Dział w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Białystok III gim- 4
15. 17-19.11.2017 Realizacja projektu p.n. „Poznajemy Parki Narodowe i Krajobrazowe woj.podlaskie” Suwałki II gim- 9

III gim-2

16. 19.12.2017 Wyjazd do firmy Danwood w ramach projektu „Dobry zawód-fajne życie” Bielsk Podlaski II gim-10
III gim-11
17. 23-24.12.2017 Rekolekcje w Klasztorze w Jabłecznej Jabłeczna II gim-1

III gim-4

18. 22.03.2018 Udział w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych Białystok

 

30
19. 17.04.2018 Wyjazd na spektakl teatralny ,,Janowym piórem” Hajnówka 30
20. 04.05.2018 Udział Międzypowiatowym Turnieju Piłkarskim Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ph. ,,Między Bugiem a Narwią” organizowanym przez Komendę Powiatową PSP Siemiatycze. Siemiatycze 15
21. 30.05.2018 Rajd rowerowy Dubicze-Cerkiewne-Topiło. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w sposób aktywny i bezpieczny. Kształtowanie umiejętności pracy z mapą. Topiło 22
22. 18.06.2018 Przedstawienie młodzieży świątyń prawosławnych na terenie Warszawy. Warszawa

 

23. 01.06.2018 Wyjazd uczniów na biegi na orientacje i inne zawody sportowe. Czechy Orlańskie 25
24. 11.06.2018 100-lecie odzyskania Niepodległości: Bałachowcy-wykład w obronę niepodległości Polski i rozwój regionu Puszczy Białowieskiej- udział delegacji szkoły w uroczystości. Białowieża 7
8. 14-15.06.2018 Biwak nad zalewem Bachmaty połączony z rajdem rowerowym. Upowszechnienie zdrowego stylu życia. Kształtowanie właściwego zachowania w każdych warunkach. Dubicze Cerkiewne 17

 

Bogata oferta dodatkowych imprez i wyjazdów integruje młodzież szkolną, uczy kultury i obycia w środowisku, samodzielności poszerza wiedzę o świecie i własnej kulturze.

 

Ocena potencjału i możliwości rozwojowych uczniów:

 

Poziom rozwoju uczniów w sferach: Potencjał i możliwości uczniów Wizje rozwojowe i plany życiowe uczniów:
 

 

 

 

 

 

fizycznej

Uczniowie posiadają wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zagrożeń dotyczących ulegania nałogom, mają świadomość zmian psychicznych i fizycznych zachodzących w okresie dojrzewania. Wzmacniają swoje zdrowie fizyczne poprzez udział a zajęciach SKS , gimnastyki korekcyjnej, zawodach sportowych i udział w konkursach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Mają wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zagrożeń chorobami np. od kleszczowymi .

Niewystarczającą jest wiedza dotycząca motywacji, stresu, sposobów podnoszenia poczucia własnej wartości, itp.

Udział w:

§  konkursach

§  zawodach sportowych

§  turniejach

§  rekrutacja do szkół ponadpodstawowych o profilu mundurowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

emocjonalnej

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania poprzez pracę samodzielną, indywidualną z nauczycielem, przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych i innych, udział w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji: zajęcia kulinarne, warsztaty teatralne z teatrem Wertep„ spotkania z ciekawymi ludźmi, dni języków. aktywnie uczestniczyli w zajęciach SKS, kola szachowego, w turnieju wiedzy pożarniczej.

Uczniowie mają wiedzę na temat różnic kulturowych i wyznaniowych lokalnego społeczeństwa, potrafią współpracować w ich ramach na rzecz lokalnej społeczności. Szanują dorobek kultury społeczności lokalnej i narodowej. Mają pozytywny stosunek do kształcenia i osiągają wyniki adekwatne do ich możliwości. Potrafią zachowywać się adekwatnie do miejsca i sytuacji.

Mają problemy w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Problemem jest również to, że pomimo wielu działań szkoły na rzecz uświadomienia uczniom zagrożeń płynących z korzystania z nowoczesnych technologii komputerowych – zagrożenie to istnieje nadal.

 

§  prezentacja własnych talentów i zainteresowań na forum szkoły, środowiska lokalnego, powiatu

§  pomoc koleżeńska

§  udział w spektaklach, koncertach Filharmonii Podlaskiej i projekcji filmów

§  odpowiedzialność za  własne zachowanie, postawy, wybory i naukę

§  szacunek dla kolegów, nauczycieli rodziców itd.

§  włączanie się w prace na rzecz środowiska lokalnego

 

 

 

intelektualnej

Uczniowie osiągają wyniki w nauce w większości adekwatne do ich możliwości. Uczniowie ze specyficznymi problemami w uczeniu się są objęci pomocą w formie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i wyrównawczych. Biorą udział w konkursach przedmiotowych.

W większości mają pozytywny stosunek do nauki, istnieją jednak uczniowie, którzy mają lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, zakłócają proces dydaktyczny i utrudniają prowadzenie lekcji.

 

§  udział w konkursach przedmiotowych

§  kontynuacja nauki w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych o adekwatnym do uzdolnień profilu

§  dążenie do jak najlepszych wyników w nauce

 

 

 

 

 

duchowej

 

Uczniowie znają system wartości, jednak  mają problem z jego stosowaniem w praktyce Nie zawsze potrafią przewidzieć następstwa swoich działań i ponieść ich konsekwencje.

 

§  postawa tolerancji i szacunku dla inności

§  odpowiedzialność za swoje wybory

§  poszanowanie odrębności kulturowej mniejszości narodowych

 

 

 

Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności.

Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności służy ocenie zasobów społecznych, w których wzrasta młody człowiek. Społeczność lokalna to ważne źródło czynników wspomagających wychowanie i profilaktykę, ale może ono również stanowić potencjalne źródło zagrożeń.

Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje z następującymi instytucjami,  organizacjami społecznymi.

Władze lokalne

 • udział w akcjach typu sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych;
 • organizacja spotkań okolicznościowych, wycieczek;
 • zapoznanie uczniów z pracą urzędów;
 • nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami, uczniami z okazji np. uroczystości szkolnych;

Wymiar sprawiedliwości ( sąd, kurator, policja )

 • współpraca z kuratorem sądowym w sprawach uczniów objętych tym środkiem wychowawczym;
 • udział w zajęciach prowadzonych przez policję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania agresji i przestępczości.

Placówki kulturalne i inne

( Gminna Biblioteka Publiczna, Podlaska Straż Graniczna, Ośrodek Zdrowia, OSP, Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)

 • uczestnictwo w spektaklach i warsztatach teatralnych, lekcjach muzealnych;
 • udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno –oświatowe;
 • lekcje biblioteczne;
 • pokaz sprzętu pożarniczego, praca strażaka podczas akcji gaśniczej
 • wizyta w placówce straży granicznej, pokazy tresury psów.

Placówki oświatowo – opiekuńcze ( Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Hajnówce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej )

 • pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu;
 • pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią społeczną;
 • udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Szkoła w roku szkolnym 2017/18 współpracowała z różnymi instytucjami wspierającymi działania w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Były to:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce – prelekcje, warsztaty,
 2. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – współpraca z kuratorami sądowymi,
 3. GOPS w Dubiczach Cerkiewnych– wnioskowanie o przyznanie różnych form pomocy uczniom,
 4. MOPR w Hajnówce – opłacanie obiadów, sprawy socjalne,
 5. Powiatowa Komenda Policji w Hajnówce – prelekcje dla uczniów i rodziców.

 

Współpraca miała charakter doraźny i w miarę potrzeb. Inicjatorem wspólnych działań była
w zdecydowanej większości szkoła. W stosunku do roku poprzedniego większą dyspozycyjnością i chęcią do kontaktów wykazywali się pracownicy lokalnej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

 

Sylwetka absolwenta

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

w sferze nauki:

 • sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

w sferze społecznej:

 • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;
 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
 • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
 • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;
 • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
 • bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

w sferze kulturowej:

 •  uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 • umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
 • był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

 

Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • współpracują z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

Szczegółowe cele wychowawczo – profilaktyczne do realizacji w roku szkolnym

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Wykształcenie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych (nowoczesne techniki edukacyjne) na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3. Większość uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Do 30 września 2017 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

Harmonogram działań

SFERA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
FIZYCZNA  

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

 

– opieka w czasie wycieczek, zawodów sportowych itp.

– okresowa kontrola sprzętu sportowego i pożarniczego

– klasowe kodeksy zachowania, kontrakty

– udział w turnieju wiedzy pożarniczej

– przeprowadzenie próbnej ewakuacji

zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu. Analiza monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

organizatorzy wyjazdów

dyrektor i nauczyciel WF

 

wychowawcy

nauczyciel WF

 

dyrektor

 

Wychowanie komunikacyjne

– przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową i przeprowadzenie tego egzaminu nauczyciel techniki
 

 

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

– zajęcia teoretyczne i praktyczne na lekcjach  edukacji dla bezpieczeństwa

-zajęcia z pielęgniarką szkolną

-wycieczka do Ośrodka Zdrowia ,

– spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia

pielęgniarka szkolna

 

nauczyciel EDB

 

 

Bezpieczne ferie i wakacje

– rozmowy na lekcjach o zasadach bezpieczeństwa podczas gier i zabaw, np. nad wodą, w lesie, w górach…

-spotkania z przedstawicielami policji i KRUS – u

-organizacja wycieczek ,kolonii ,biwaków lub zajęć sportowych

 

 

nauczyciele

 

 

Korygowanie wad postawy

– dostosowanie odpowiedniej wysokości ławek i krzeseł szkolnych do wzrostu uczniów

– stosowanie elementów gimnastyki korekcyjnej na zajęciach w-f

zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.

dyrektor

 

nauczyciel WF,

nauczyciele przedmiotów

Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku – konkursy, wycieczki, zawody sportowe

– gazetki ścienne

fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej..

-organizowanie wycieczek nastawionych na aktywność ruchową (rajdy rowerowe)

nauczyciele,

pielęgniarka szkolna,

wychowawcy, rodzice

 

Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego

– kola zainteresowań

– zajęcia w terenie

– rajdy rowerowe

– biwaki

nauczyciele- organizatorzy
EMOCJONALNA  

Bezpieczeństwo w sieci

– prezentacja na lekcjach zagrożeń wynikających z korzystania z sieci internetowej

-aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści  stanowiących zagrożenie

– szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń i przepisów prawnych związanych z bezpiecznego korzystania z mediów,

kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł.

wychowawcy

nauczyciel informatyki

rodzice uczniów

specjaliści poradni PP

policji,

nauczyciele j. polskiego

 

 

 

 

 

 

Uświadamianie praw człowieka, dziecka, ucznia

zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole,

– organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania,

 – konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści,

pracownicy policji.

 

Komunikacja interpersonalna

– warsztaty ,,Radzenie ze stresem”

 

– psycholog z poradni PP
 

 

Przeciwdziałanie wszelkim aktom przemocy i agresji

– lekcje wychowawcze

– kontrakt z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze i jego rodzicem

dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach

 

– wychowawca
INTELEKTUALNA  

 

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

– współpraca z powołanymi do

tego instytucjami, organizacjami.

 

– w pracy z uczniami

uwzględnia się orzeczenia i opinie PPP

– diagnozy nauczycieli

 

– spotkania ze specjalistami

orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami socjalnymi GOPS.

 

nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

Podnoszenie efektów kształcenia

– uświadamianie wagi edukacji

– uczenie planowania i dobrej organizacji pracy

– warsztaty dotyczące motywacji, technik uczenia się, zapamiętywania

– przeprowadzenie egzaminów próbnych

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

– przygotowanie do konkursów, zawodów

promowanie i rozwijanie talentów

 

nauczyciele

Praca z uczniem zdolnym – rozwijanie zainteresowań – kola zainteresowań

– konkursy przedmiotowe, artystyczne

– udział w projektach

– zawody sportowe

 

nauczyciele

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień – zajęcia z orientacji zawodowej

– wyjazdy na dni otwarte szkół średnich

rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

koordynator doradztwa zawodowego, wychowawca
SPOŁECZNA  

Uczenie rozpoznawania wartości moralnych i etycznych , dokonywania właściwych

wyborów, odróżniania zachowań właściwych od niewłaściwych

– uroczystości szkolne

– zajęcia dydaktyczne

– lekcje wychowawcze

 

nauczyciele

Wdrażanie do poszanowania odmienności innych w sferze narodowości, wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego i sytuacji materialnej itd. – lekcje historii, religii, polskiego, WOS,

– godziny wychowawcze

– wyjazdy edukacyjne

nauczyciel historii, religii
Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym

człowieka

 

– spotkania integracyjne z rodzicami

–  wspólne kolędowanie

nauczyciele

rodzice

 

 

Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły

– udział rodziców w opracowaniu podstawowej dokumentacji szkolnej i jej opiniowanie

– udział rodziców w uroczystościach szkolnych, wycieczkach, imprezach klasowych, środowiskowych

– pedagogizacja rodziców

 

Rada Rodziców

 

wychowawcy

specjaliści z Poradni PP

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Gminną Biblioteką Publiczną, w GOKSiR, służby mundurowe, KRUS, GOPS, Parafia Prawosławna – konkursy

– warsztaty

– spektakle

– spotkania edukacyjne

wychowawcy

nauczyciele

 

 

 

Wolontariat

– świąteczna paczka dla podopiecznych Ośrodka Opieki w Starzynie

– pomoc koleżeńska w nauce

– współpraca z higienistką szkolną

– pomoc w przedszkolu

– praca w bibliotece szkolne

udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek,  zabawek, zbieranie karmy dla zwierząt do schroniska

 

opiekun SU

wychowawcy, opiekun Koła Wolontariatu

 

 

Dbanie o stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy

– Segregacja odpadów w pomieszczeniach klasowych, udział w akcjach tj.

– Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,

-zbiórka makulatury i zużytych baterii na terenie szkoły,

-porządkowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych i pogadanki tematyczne

 

wychowawcy

 

 

 

 

Poznajemy parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego.

Współpraca z nadleśnictwami z naszej okolicy poprzez :

– organizację warsztatów z udziałem rodziców,

– organizację uroczystości plenarnych i ogniska,

– lekcji przyrody,

– organizację aktywnego wypoczynku na łonie natury tj, biegi na orientacje, pikniki, zabawy dydaktyczne itp.

Współpraca z PUK w Hajnówka poprzez organizację wycieczek i konkursów.

Białowieski Park Narodowy, Narwiański, Biebrzański

-organizacja wycieczek do muzeum i rezerwatu,

– zajęcia przyrodnicze

nauczyciel historii

nauczyciel przyrody, biologii, geografii

DUCHOWA Kształtowanie szacunku do własnego państwa.
Wdrażanie do rozumienia pojęć:  prawo, obowiązek, godność i duma narodowa
 
poznawanie symboli narodowych, udział w imprezach upamiętniających rocznice i święta państwowe oraz zwyczaje i tradycje świąteczne
-realizacja tematyki w ramach lekcji wychowawczych, WOS, historii
-zapoznanie z prawami i obowiązkami  ucznia zawartymi w Statucie Szkoły,  Konwencji  o Prawach Dziecka
nauczyciel historii

nauczyciel j. polskiego

 

wychowawcy

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. uczenie tolerancji Wychowawcy, nauczyciele, rodzice,
Rozwijanie właściwych postaw wobec ludzi (starszych, niepełnosprawnych) – wyjazdy do Ośrodka Opieki w Starzynie

– Dzień Babci Dziadka

– Piknik Rodzinny

opiekun wolontariatu i wychowawcy
Rola rodziny w życiu człowieka – Piknik rodzinny

– rodzinne kolędowanie

 

wychowawcy

Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej

i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych

– lekcje muzealne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi),przedstawicielami samorządu lokalnego.

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, specjaliści.

 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania właściwych relacji w środowisku rówieśniczym – wyjazdy integracyjne

– szkolne dyskoteki

-wieczór andrzejkowy

 

 

 

W ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2017/2018 wzięło 12 rodziców, 13 nauczycieli i 29 uczniów (klas starszych).

Wnioski:

 1. Uczniowie i rodzice znają treść Programu wychowawczo – profilaktycznego i angażują się w realizacje wielu zagadnień.
 2. W szkole działa Klub Wolontariatu. Uczniowie z własnej inicjatywy podejmują działania prospołeczne.
 3. Prawie wszystkie dzieci potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony oraz dokonać samooceny, zaś rodzice i nauczyciele jednoznacznie stwierdzają, że wszystkie dzieci potrafią wskazać słabe i mocne strony.
 4. Nieobecności częściowo wpływają na jakość edukacji: 50% rodziców jest zdania, że tak, a druga połowa, że nie.
 5. Na pytanie, czy brakuje jakiejś tematyki w programie wychowawczo – profilaktycznym wszyscy odpowiedzieli, że nie, tylko jeden uczeń dopisał, że istnieje potrzeba większej ilości zajęć dodatkowych.

 

 

Wnioski końcowe:

 1. Większość założonych celów programu na rok szkolny 2017/2018 została zrealizowana.
 2. Nie udało się poprawić frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. Było to spowodowane zachorowaniem uczniów.

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2018/2019 z dnia 19 września 2018 r.