Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoła naszych marzeń”

(na rok szkolny 2018/2019)

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

 

 • 1

Informacje o projekcie

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – „Szkoła naszych marzeń”.
 1. Beneficjentem projektu jest Gmina Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne  na podstawie umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0223/16-00 zawartej w dniu 09.07.2018 roku z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych, mieszcząca się przy ul. Parkowej 30, 17-204 Dubicze Cerkiewne.
 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt realizowany w ramach Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 3. Realizacja projektu dotyczy okresu od 01.08.2018 do 30.06.2020.
 4. Projekt realizowany jest na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.
 5. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty i konsultacje w zakresie:
 • nowoczesnych metod edukacyjnych oraz aktualnej wiedzy metodycznej i ogólnodydaktycznej – zgodnie z opisem zadania 2 wniosku o dofinansowanie (wsparcie kierowane dla nauczycieli)
 • korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym – zgodnie z opisem zadania 3 wniosku o dofinansowanie (wsparcie kierowane dla nauczycieli)
 • praktycznego stosowania poznanych metod edukacyjnych (edukacyjnych i TIK) – zgodnie z opisem zadania 4 wniosku o dofinansowanie (wsparcie kierowane dla nauczycieli)
 • kształcenia kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się oraz postaw przedsiębiorczości i inicjatywności – zgodnie z opisem zadania 5 wniosku o dofinansowanie (wsparcie kierowane dla uczniów)
 • podniesienia poziomu kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych – zgodnie z opisem zadania 6 wniosku o dofinansowanie (wsparcie kierowane dla uczniów).
 1. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w gm. Dubicze Cerkiewne poprzez:

– realizację nowoczesnych programów edukacyjnych  podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy w zakresie matematyki, przyrody, uczenia się, przedsiębiorczości i inicjatywności, kompetencji społecznych przy pomocy zajęć dodatkowych dla uczniów z gm. wiejskiej

– doposażenie placówki

– podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez kompleksowe szkolenia i wsparcie.

W okresie od 1.08.2018 r. do 30.06.2020 r.

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu „Szkoła naszych marzeń”.
 2. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.
 3. Do projektu Beneficjent zakwalifikuje wszystkich uczestników projektu.
 4. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans co do wieku, wykształcenia i stopnia niepełnosprawności.
 5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 6. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły w dni od poniedziałku do soboty, w godzinach pozalekcyjnych.
 7. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć, pod nadzorem wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykaz zajęć jest dla każdej szkoły indywidualny – zgodnie z zapotrzebowaniem i diagnozą.
 8. Dla potrzeb realizacji zadań zakupione będą pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i podręczniki.

 

 • 3

Kryteria i procedura naboru uczniów

 1. Dyrektor szkoły przeprowadzi w szkole spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim.
 2. Ogłoszenie o projekcie i rekrutacji zamieszczone zostanie na stronach internetowych szkoły i Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń.
 3. W szkole objętej projektem, będzie działał punkt rekrutacyjny/informacyjny, w którym dostępne będą wszelkie informacje dotyczące projektu oraz druki rekrutacyjne i promocyjne.
 4. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie od sierpnia 2018 r.
 5. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani spośród uczniów i nauczycieli szkoły wymienionej w §2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 6. Warunkiem uczestniczenia jest wypełnienie i złożenie w punkcie rekrutacyjnym Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami. Punkt rekrutacyjny znajduje się w szkole, do której uczęszcza uczestnik.
 7. Na tej podstawie Komisja rekrutacyjna kwalifikuje uczestnika do udziału w projekcie.
 8. Uczeń/nauczyciel, który w wyniku rekrutacji zakwalifikował się do udziału w projekcie zostaje pełnoprawnym Uczestnikiem projektu, a Beneficjent i Uczestnik Projektu stają się stronami umowy, której warunki określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 9. Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły. Oznacza to, iż w przypadku braku beneficjentów ostatecznych rekrutacja będzie kontynuowana aż do uzyskania zakładanej ilość beneficjentów ostatecznych. zorganizowane zostaną dodatkowe spotkania z uczniami i ich opiekunami, podczas których zachęcimy młodych ludzi do udziału w projekcie poprzez przedstawienie korzyści z niego płynących.
 10. Zasady rekrutacji na zajęcia realizowane w ramach projektu „Szkoła naszych marzeń”.

 

 • 4

Obowiązki uczestnika projektu

 1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi Projektu wsparcia zgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu i wynikające z Wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie.
 3. Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przewidzianych we Wniosku o dofinansowanie
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach projektu, w wyznaczonych przez szkoły terminach.
 5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania testów umiejętności dla celów badań ewaluacji i monitorowania projektu, udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych problemów.
 6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce otrzymane/wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu).
 7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych.
 8. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 9. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu w przypadku:
 • na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny rezygnacji, uczestnik ww. wniosek przedkłada do Koordynatora,
 • na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek koordynatora uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
 • rezygnacji Uczestnika Projektu z nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie, na podstawie informacji uzyskanej od dyrektora szkoły,
 • w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 30 % zajęć.
 1. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z projektu Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.
 2. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
 3. O zaistniałych zmianach Beneficjent niezwłocznie poinformuje Uczestnika Projektu za pośrednictwem Koordynatora.
 4. W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Koordynator projektu.
 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze projektu oraz na stronach szkoły i Gminy w Dubiczach Cerkiewnych.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku i obowiązuje przez cały czas trwania projektu
 2. Załączniki do Regulaminu:
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń, nauczyciel)
 • Oświadczenie uczestnika projektu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.