Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Regulamin świetlicy szkolnej | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 • 1
Postanowienia ogólne
 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczo-profilaktycznym.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele uczący w szkole.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniem wskazanym przez dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sala świetlicowa.
 7. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 8. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 • 2

Cele i zadania

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
  1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.
  2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej.            w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
  3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań,  uzdolnień.
  4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
  5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny           i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
  6. Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków.
 • 3

Organizacja pracy w świetlicy

 1. Czas pracy świetlicy trwa poniedziałek-środa od godziny 8.00 do godziny 15.30; czwartek-piątek od godziny 8.00 do godziny 14.35.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona do 25 osób.
 4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).
 1. w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie dojeżdżający i uczniowie rodziców pracujących, mieszkający na terenie Dubicz Cerkiewnych.
 1. Zapisy do świetlicy odbywają się do 10 września bieżącego roku szkolnego.
 2. W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.
 3. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni                                    z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii, j. białoruskiego oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych.
 4. Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły,  z powodu nieobecności nauczyciela.
 5. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wiekowych kl.I-III, IV-VII i oddziały gimnazjalne.
 6. Liczba uczniów w grupie wiekowej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
 7. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych zgodnie z zapisem w Statucie szkoły.
 8. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 9. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 10. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
 11. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami grupy lub dziecka.

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
  1. Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
  2. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
  3. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery.
  4. Udziału w zajęciach świetlicowych
  5. Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  6. Pomocy w nauce
  7. Życzliwego i podmiotowego traktowania
  8. Otrzymywania pochwał.
  9. Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy
  10. Poszanowania swojej własności
  11. Higienicznych warunków przebywania w świetlicy
 2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy
  2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
  3. Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w „ABC wychowanka świetlicy”
  4. Respektowania poleceń nauczyciela

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie                             i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora szkoły.
 6. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

Dzieci odbierają wyłącznie rodzice/ opiekunowie lub osoby do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 1. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy według regulaminu.
 2. Rodzice (opiekunowie)  zobowiązani są  do zapoznania się  respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy..

 

Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
  1. Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
  2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
  3. Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań.
  4. Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy.
  5. Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy.
  6. Realizuje roczny plan pracy świetlicy.
  7. Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy.
  8. Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy.
  9. Przestrzega dyscypliny pracy
  10. Sumiennie wypełnia obowiązki
  11. Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie
  12. Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy.

 

 1. Wychowawca świetlicy składa roczne sprawozdania ze swojej działalności.
 2. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami) i innymi nauczycielami.

 

 

 • 8

Powierzanie opiece i odbieranie

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece.
 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 4. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów).

Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.

 1. W przypadku odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest pisemne upoważnienie.
 2. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
 • 9

Sytuacje wyjątkowe

 1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.
 2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
 3. W przypadku nie odebrania dziecka ze świetlicy zgodnie z rozkładem zajęć  wychowawca podejmuje następujące działania:
  1. Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku
  2. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka
  3. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami)lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły a następnie policję.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
  1. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
  2. Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję.
  3. Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka – osobę upoważnioną
  4. Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję.
 • 10

Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy to:

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Dzienniki zajęć świetlicy.
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 • 11

Wyposażenie świetlicy

 1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.
 4. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania własności świetlicy np. właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.
 5. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
 6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem szkoły.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
 4. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor szkoły.

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

ABC WYCHOWANKA ŚWIETLICY

 

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
 2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
 3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
 4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
 5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
 7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
 8. Staram się cicho pracować i bawić.
 9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się je jak najlepiej wykonać.
 10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
 11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
 12. Dbam o porządek w sali.
 13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
 15. Szanuję cudzą i swoją własność.
 16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
 17. Dbam o higienę osobistą.
 18. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
 19. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH

 

NA ROK SZKOLNY ………… / …………

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia dziecka…………………………………………………………. Klasa …………………………

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………….

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)

 1. matki …………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. ojca …………………………………………………………………………………………………………………………….

Numery telefonów

 1. matki …………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. ojca …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem

faktycznym.

 

 

………………………………………………………………………………………..

(data, podpis rodzica, opiekuna)

 

 

 

Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej:

 

DZIEŃ TYGODNIA DO GODZINY
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby (proszę o podać imię i nazwisko, nr dowodu osobistego):

 

 1. ………………………………………………………………………………

 

 1. ……………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………………………………………………………..

(data, podpis rodzica, opiekuna)

 

Zgoda rodzica/opiekuna

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ……………………………………………………… do domu.

 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

………………………………………………………………………………………..

(data, podpis rodzica, opiekuna)

 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.

 

DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ DODATKOWYCH

W roku szkolnym ………………/……………. deklaruję udział mojego dziecka ……………………………………. ucznia/uczennicy kl. ……………… Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w zajęciach dodatkowych…………………………………………………………………….

Proszę wpisać jakie.

 

Wybór zajęć dodatkowych zadeklarowany przez rodzica jest wiążący i oznacza udział ucznia na zajęcia do końca roku szkolnego.

 

 

………………………………………………………………………………………..

(data, podpis rodzica, opiekuna)