Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Plan Pracy Szkoły | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Plan Pracy Szkoły

 

UCHWAŁA NR  14/2017

RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkolno – Oświatowego

w Dubiczach Cerkiewnych

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie opinii dotyczącej planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok 2017/2018

 

Na podstawie art. 80, ust. 2 pkt 4 w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) uchwala się , co następuje:

 

 

  • 1. Rada pedagogiczna wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez dyrektora projektu planu pracy na rok szkolny 2017/2018

 

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkolno – Oświatowego

w Dubiczach Cerkiewnych

Nina Dobosz – Karpiuk

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Oświatowego

w Dubiczach Cerkiewnychz dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Plan pracy Zespołu Szkolno – Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych

w roku szkolnym 2017/2018

 

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor szkoły do końca sierpnia
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do końca sierpnia
Opracowanie jednego programu wychowawczo –  profilaktycznego rada pedagogiczna

Rada Rodziców

do końca września
Przyponmienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2016/2017 dyrektor szkoły do końca sierpnia
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego z roku 2016/2017 rada pedagogiczna

 

do końca sierpnia

 

 Przegląd istniejących w szkole aktów prawnych. Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: regulaminy, procedury zespoły zadaniowe cały rok szkolny
Opracowanie statutu Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, opiniowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dyrektor szkoły do 30 listopada
Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego dyrektor szkoły, lider WDN do 15 września
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły do 15 września
Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły cały rok
Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły dyrektor szkoły do końca kwietnia
Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego dyrektor szkoły, opiekunowie staży cały rok
Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok
Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego dyrektor szkoły kwiecień –sierpień

Nauczanie

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów wszyscy nauczyciele wrzesień
Przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych, także próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji dyrektor, zespół  oddziałowy cały rok szkolny
Przygotowanie nauczycieli i uczniów do egzaminu ośmioklasisty nauczyciele przedmiotóqw egzaminacyjnych cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów nauczycielskich przewodniczący zespołów cały rok szkolny
Zdiagnozowanie stylów uczenia się dzieci i młodzieży.

Praca z uczniami dostosowana do ich możliwości i stylów uczenia się

wychowawcy klas

 

wszyscy nauczyciele

wrzesień

 

cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionych Wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania dyrektor szkoły, nauczyciele według planu nadzoru
Analiza wyników nauczania wszyscy zainteresowani nauczyciele cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli dyrektor szkoły raz w kwartale
Obserwacje lekcji dyrektor według harmonogramu
Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

 

Wychowanie

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Integracja zespołów klasowych wychowawcy klas wrzesień
Realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły wszyscy nauczyciele cały rok
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok
Profilaktyka agresji  przemocy i uzależnień w szkole wszyscy nauczyciele cały rok
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek zgodnie z harmonogramem cały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, innymi nauczycielami  i poradniami psychologiczno-
-pedagogicznymi
wychowawcy klas cały rok
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego. Przygotowanie młodzieży do działalności wolontariackiej opiekun samorządu cały rok
Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu wychowawcy klas cały rok
Edukacja czytelnicza nauczyciele bibliotekarze cały rok
Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły wychowawcy klas cały rok

 

Zadania opiekuńcze

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Organizacja opieki pedagogicznej wychowacy klas Wg potrzeb
Zapewnienie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej
dyrektor, wychowawcy cały rok
Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wychowawcy klas cały rok
Zapewnienie obiadów w szkole wychowawcy klas cały rok

 

Kalendarz uroczystości szkolnych

w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Data Uroczystość Forma realizacji Odpowiedzialni
1. 4 września

2017 (poniedziałek)

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 apel W. Misiejuk,

B. Drużba

2. wrzesień 2017 Polski Wrzesień-Obchody Dnia Sybiraka i rocznicy agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, wystawka tematyczna

montaż słowno-muzyczny

J. Nesteruk
3. wrzesień 2017 Wyjazd do Pietkowa – Święto Pieczonego Ziemniaka Warsztaty z rodzicami N. Baczyńka

A. Leoniuk

4. wrzesień 2017 Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego wybory przeprowadzone zgodnie z regulaminem SU B. Drużba
5. 30 września 2017 Klasowe obchody Dnia Chłopca wg uznania wychowawcy
6. wrzesień / październik

2017

Święto Pieczonego Ziemniaka spotkanie integracyjne A.Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

7. wrzesień / październik

2017

Święto Pieczonego Ziemniaka ognisko M. Kazimiruk

A.Kozłowska

8. 6 października 2017 (piątek) Światowy Dzień Uśmiechu maraton uśmiechu Samorząd uczniowski
9. 13 października

2017  (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej akademia B. Drużba

H.Treszczotko

10. 13 października

2017

Ślubowanie uczniów kl. I występy artystyczne E. Awksietijuk

A. Fiłonowicz

11. październik

2017

Złota jesień konkurs poetycki A.Leoniuk

N. Baczyńska

12. październik

2017

Smaki jesieni konkurs kulinarny dla rodziców A.Leoniuk

N. Baczyńska

13. październik

2017

Październik miesiącem bibliotek szkolnych akcja „Czytamy maluchom”

Jesienny kiermasz książek

I. Sierocka – Twaróg

E. Lunda

A. Kozłowska

14. 10 listopada

2017  (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości znam i śpiewam – wspólne śpiewanie pieśni legionowych J. Nesteruk

I. Nawrocka

15. 20 listopada 2017 (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka happening wychowawcy
16. 24 listopada

2017 (piątek)

Dzień Pluszowego Misia zabawy z pluszakiem A.Fiłonowicz

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

17. listopad Szkolny konkurs poezji religijnej konkurs recytatorski ks. S. Awksietijuk
18. 30 listopada 2017 (czwartek) Klasowe andrzejki spotkanie integracyjne wychowawcy

 

19. 6 grudnia

2017  (środa)

Mikołajki klasowe gry i zabawy wychowawcy
20. grudzień

2017

Świąteczne stroiki warsztaty I. Giżewska
21. 9 stycznia

2018

Wiejskie kolędowanie kolędowanie E. Lunda

M. Kazimiruk

22. styczeń

2018

Dzień dziadka i babci spotkanie integracyjne A.Leoniuk

N. Baczyńska

23. 19 stycznia

2018  (piątek)

Bal karnawałowy gry i zabawy Wychowawcy
24. styczeń- luty Z kopyta kulig rwie kulig wychowawcy
25. luty

2017

Dzień Bezpiecznego Internetu – Lekcje z Netykietą lekcje, konkursy I. Sierocka – Twaróg

 

26. 14 lutego

2018 (środa)

Walentynki poczta walentynkowa Samorząd Uczniowski
27. 6 marca

2018

Szkolny konkurs recytatorski „U rodnym słowie ceły swiet” konkurs z udziałem mam M. Kazimiruk

E. Lunda

28. 21 marca

2018 (środa)

Szkolny Dzień Wiosny

Topienie marzanny

Kajakowe powitanie wiosny

 konkursy, wycieczki Wychowawcy
29. 30 kwietnia

2018  (poniedziałek)

Święto Konstytucji 3 Maja 1791 r apel A. Kozłowska
30. maj

2018

Tydzień dla Ziemi  sadzenie drzew, happening S. Kulik

wychowawcy

31. maj

2018

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich wiosenny kiermasz książek I. Sierocka – Twaróg

E. Lunda

A. Kozłowska

32. maj

2018

Maj z książką imprezy promujące czytelnictwo wychowawcy Samorząd Uczniowski
33. maj

2018

O złotą różdżkę dobrej wróżki konkurs recytatorski A.Leoniuk

N. Baczyńska

34. maj

2018

Poczytaj mi mamo i tato impreza literacka A.Leoniuk

N. Baczyńska

35. maj 2018 Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów test dyrektor,

I.                    Nawrocka

36. 26 maja

2018  (piątek)

Uroczystości związane z Dniem Matki wg uznania wychowawcy
37. 1 czerwca

2018  (piątek)

Bieg na orientację spotkanie integracyjne z rodzicami E. Lunda

S. Kulik

38. 14 czerwca 2018 (czwartek) Dzień sportu i rekreacji turniej W. Misiejuk
39. 22 czerwca

2018  (piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 apel Dyrektor

wychowawcy

Harmonogram planowanych wycieczek szkolnych

w roku szkolnym 2017/2018

lp. klasy tematyka miejsce kierownik wycieczki
wrzesień
1. 0-III Dzień Ziemniaka Pietkowo A. Leoniuk
2. VII, II-III gim.  Poznajemy parki krajobrazowe i narodowe woj. podlaskie J. Nesteruk
3. VII, II-III gim. Kajakowe pożegnanie lata rzeka Narew J. Nesteruk
4. VII, II-III gim. Marsz Pamięci Sybiru Białystok J. Nesteruk
pażdziernik
5. IV-VI Zajęcia ekologiczne Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Białowieży I. Sierocka – Twaróg
6. 0-III Z życia wsi Ciechanowiec A. Leoniuk
7. VII, II-III gim. Śladami Polaków Grodno J. Nesteruk
8. IV-VI Spektakl teatralny Hajnówka A. Kozłowska
listopad
9. I-V Na dużym ekranie Białystok wychowawcy
grudzień
10. IV-VI Ślizgawki na lodzie Białystok M. Kazimiruk
styczeń
11. 0-III W poszukiwaniu świętego Mikołaja Pomigacze A. Leoniuk
12. 0-III Świąteczne wizyty Starzyna wychowawcy
marzec
13. IV-VI Lekcja w muzeum Białystok A. Kozłowska
kwiecień
14. IV – VII, II gim. Spacerkiem po stolicy Warszawa W. Misiejuk
15. 0-II Wiosna w puszczy Białowieża A. Leoniuk
16. I-III Spektakl teatralny Hajnówka A. Fiłonowicz
maj
17. VII, II-III gim. Zajęcia ekologiczne Ośrodek Edukacji „Jagiellońskie” I. Sierocka – Twaróg
czerwiec
18. VII, II-III gim. Trasa Green Velo teren woj. podlaskiego J. Nesteruk
19. VII, II-III gim. Poznajemy parki krajobrazowe i narodowe woj. podlaskie J. Nesteruk
20. 0 – III Harce w fikolandzie Białystok A. Leoniuk
21. I – VI Szlakiem rękodzieła ludowego woj. podlaskie E.  Lunda

M.  Kazimiruk

22. I-III Z wizytą w Domu Opieki Starzyna wychowawcy

Oprócz planowanych mogą być organizowane doraźnie wyjazdy edukacyjne związane z potrzebami realizacji planu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Ilość dni wykorzystanych na wyjazdy nie może przekroczyć 10 dni w roku szkolnym w każdej klasie.

 

Planowane konkursy

w roku szkolnym 2017/2018

lp. nazwa konkursu etap edukacyjny nauczyciel
1. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego szkoła podstawowa M. Kazimiruk
2. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego oddziały gimnazjum E. Lunda
3. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego szkoła podstawowa M. Kazimiruk
4. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego oddziały gimnazjum H. Treszczotko
5. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego szkoła podstawowa A. Kozłowska
6. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego oddziały gimnazjum H. Treszczotko
7. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego szkoła podstawowa M. Gacuta
8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego oddziały gimnazjum M. Gacuta
9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny oddziały gimnazjum S. Kulik
10. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy szkoła podstawowa I. Sierocka – Twaróg
11. Turniej Wiedzy Pożarniczej szkoła podstawowa W. Misiejuk
12. Turniej Wiedzy Pożarniczej oddziały gimnazjum W. Misiejuk
13. Konkurs Poezji Religijnej szkoła podstawowa Ks. S. Awksietijuk
14. Konkurs Poezji Religijnej oddziały gimnazjum ks. S. Awksietijuk
15. Szkolny konkurs recytatorski „U rodnym słowie ceły swiet” szkoła podstawowa M. Kazimiruk
16. Szkolny konkurs recytatorski „U rodnym słowie ceły swiet” oddziały gimnazjum E. Lunda
17. Festiwal Piosenki dla Przedszkolaków „Mama, tata i ja” oddział przedszkolny A. Leoniuk
18. „Złota jesień” – konkurs poetycki oddział przedszkolny A. Leoniuk
19. „O złotą różdżkę dobrej wróżki” – konkurs recytatorski oddział przedszkolny N. Baczyńska
20. Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi” 0-III wychowawcy

 

Oprócz planowanych mogą być organizowane w szkole inne konkursy związane z potrzebami realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.

 

Planowane zawody sportowe

w roku szkolnym 2017/2018

lp. nazwa konkursu etap edukacyjny Termin
1.  Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe

(chłopcy, dziewczyny)

szkoła podstawowa IX. 2017
2. Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe

(chłopcy ,dziewczyny)

oddziały gimnazjum IX. 2017
3. Finał Powiatu w Piłce Nożnej (chłopcy) szkoła podstawowa IX.-X 2017
4. Eliminacje grupowe, Finał Powiatu  w Tenisie Stołowym (chłopcy ,dziewczyny) szkoła podstawowa

oddziały gimnazjum

X.-XI.2017
5. Finał Powiatu w Szachach – (chłopcy, dziewczyny) szkoła podstawowa

oddziały gimnazjum

X.-XI. 2017
6. Igrzyska w Szachach – półfinał oddziały gimnazjum

szkoła podstawowa

XI-XII. 2017
7. Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej MDP

„Między Bugiem a Narwią”- (chłopcy, dziewczyny)

oddziały gimnazjum 4.V.2018
8. Szkolny Halowy Turniej Piłkarski (dziewczyny, chłopcy) Oddziały gimnazjum II.-III. 2018
9. Igrzyska w Czwórboju Lekkoatletycznym –

(chłopcy)

szkoła podstawowa

 

IV – V. 2018

 

Opiekun: Włodzimierz Misiejuk

 

Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

Termin Temat
11.09.2017 r.

(poniedziałek)

Spotkanie ogólne:

– podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 (ze zwróceniem uwagi na egzamin gimnazjalistów),

– przedstawienie planów na rok 2017/2018

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

– wybór klasowej rady oddziałowej i przedstawiciela do Rady Rodziców,

– wybór przedstawicieli rodziców do komisji opracowującej program wychowawczo – profilaktyczny,

– zapoznanie rodziców z dokumentacją regulującą pracę szkoły,

– omówienie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, zebranie opinii i uwag rodziców,

– praca zespołowa nad planem pracy wychowawcy,

– propozycje wycieczek i imprez klasowych do hamonogramu szkolnego,

– konsultacje w sprawie zakupu książek do biblioteki,

– inne bieżące sprawy zgodnie z potrzebami wychowawcy,

– wychowawca kl. III g – – podanie informacji o egzaminie gimnazjalnym,

– wychowaca kl. II g – informacja na temat realizacji projektu edukacyjnego,

 

17.10.2017 r. (wtorek)

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

– przekazanie bieżących informacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu uczniów,

– przekazanie informacji o wynikach diagnozy wstępnej w poszczególnych klasach,

– spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce,

– rozmowy indywidualne z wychowawcą (w miarę potrzeb).

 

22.11.2017 r.

(środa)

– spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce,

– rozmowy indywidualne z wychowawcą (w miarę potrzeb).

 

21.12.2018 r.

(czwartek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

–  poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania,

– bieżące sprawy klasy,

– spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce,

– rozmowy indywidualne z wychowawcą.

 

19.01.2018 r.

(piątek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

– poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

12 marca 2018 r. (poniedziałek) – spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce,

– rozmowy indywidualne z wychowawcą.

17 kwietnia 2018 r. (wtorek) Spotkanie klasowe z wychowawcą:

– przekazanie bieżących informacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu uczniów,

– rozmowy indywidualne,

– sprawy różne związane z praca dydaktyczno- wychowawczą.

– spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce.

 

16 maja 2018 r.

(środa)

Spotkanie klasowe z wychowawcą

– poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania,

– spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce.

 

W mirę potrzeb w tych terminach mogą odbywać się spotkania ogólne.

 

Oferta zajęć doskonalących, pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, rok szkolny 2017/2018

L.p. Nazwa zajęć Prowadzący Adresaci Rodzaj zajęć Uwagi
1. Koło taneczno- teatralne „Dalej w tany” Aneta Fiłonowicz Kl. I – III artystyczne
2. Koło matematyczne „Logiczne łamigłówki” Irena Nawrocka Kl. III koło zainteresowań
3. Koło teatralne Aleutyna Kozłowska Kl. IV artystyczne