Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Opieka profilaktyczna | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Opieka profilaktyczna

 

 

INFORMACJA dla RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych  informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do
19 roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje higienistka szkolna p. Mirosława Kupryciuk.

 

  1. Gabinet higienistki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze, pokój 14.

 

  1. Pielęgniarka pracuje we wtorki w godzinach 8.00 – 12.00.

 

  1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Stanisława Różycka w gabinecie stomatologicznym w Ośrodku Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych.

 

  1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę – do pobrania na stronie www szkoły.

 

  1. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

 

 

 

………………………

/miejscowość, data/

………………………………………

/imię i nazwisko rodziców/

………………………………………..

……………………………………….

/adres zamieszkania/

 

 

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

 

Ja niżej podpisana/podpisany ……………………………………………… na podstawie art. 7 ust. 2 w związku  z art. 9 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U z 2019 r. poz. 1078) wyrażam sprzeciw wobec objęcia pozostającego pod moją opieką (imię i nazwisko ucznia i nr PESEL) ………………………………………………..

– profilaktyczną opieką zdrowotną sprawowaną przez higienistkę*,

– świadczeniami ogólnostomatologicznymi dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia*,

– profilaktycznymi świadczeniami stomatologicznymi dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia*

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

……………………………………………………….

/ czytelny podpis rodzica/