Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Plan pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2018/2019 | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2018/2019

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

w roku szkolnym 2018/2019

 

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor szkoły do końca sierpnia
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do końca sierpnia
Aktualizacja programu wychowawczo –  profilaktycznego rada pedagogiczna

Rada Rodziców

do końca sierpnia
Przyponmienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły do końca sierpnia
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego z roku 2018/2019 rada pedagogiczna

 

do końca sierpnia

 

 Przegląd istniejących w szkole aktów prawnych. Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: regulaminy, procedury zespoły zadaniowe cały rok szkolny
`Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego dyrektor szkoły, lider WDN do 15 września
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły do 15 września
Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły cały rok
Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły dyrektor szkoły do końca kwietnia
Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok
Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego dyrektor szkoły kwiecień –sierpień

 

 

 

 

 

 

Nauczanie

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów wszyscy nauczyciele wrzesień
Przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych, także próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji dyrektor, zespół  oddziałowy cały rok szkolny
Przeprowadzenie egzaminu ośmioklasisty, także próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji dyrektor, zespół  oddziałowy cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów nauczycielskich przewodniczący zespołów cały rok szkolny
Zdiagnozowanie stylów uczenia się dzieci i młodzieży.

Praca z uczniami dostosowana do ich możliwości i stylów uczenia się

wychowawcy klas

 

wszyscy nauczyciele

wrzesień

 

cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionych Wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania dyrektor szkoły, nauczyciele według planu nadzoru
Analiza wyników nauczania wszyscy zainteresowani nauczyciele cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli dyrektor szkoły raz w kwartale
Obserwacje lekcji dyrektor według harmonogramu
Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

 

 

 

Wychowanie

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Integracja zespołów klasowych wychowawcy klas Wrzesień
Realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły wszyscy nauczyciele cały rok
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok
Profilaktyka agresji  przemocy i uzależnień w szkole wszyscy nauczyciele cały rok
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek zgodnie z harmonogramem cały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, innymi nauczycielami  i poradniami psychologiczno-
-pedagogicznymi
wychowawcy klas cały rok
Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu

 

nauczyciel doradztwa zawodowego,

wszyscy nauczyciele

cały rok
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego. Przygotowanie młodzieży do działalności wolontariackiej B. Drużba,

I. Giżewska

cały rok
Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu wszyscy nauczyciele cały rok
Edukacja czytelnicza Nauczyciele, bibliotekarze cały rok
Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły wychowawcy klas cały rok

 

 

 

 

 

 

Zadania opiekuńcze

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Organizacja opieki pedagogicznej wychowacy klas wg potrzeb
Zapewnienie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej
dyrektor, wychowawcy cały rok
Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wychowawcy klas cały rok
Zapewnienie obiadów w szkole wychowawcy klas cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 do planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Datkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 listopada 2018 r. § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Boże Narodzenie wg kalendarza juliańskiego 7 – 8 stycznia 2019 r. § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Ferie zimowe 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Egzamin gimnazjalny część humanistyczna – 10 kwietnia 2019

część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019

język obcy nowożytny –

12 kwietnia 2019

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

§ 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)

Datkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – egzamin kl. VIII 12 kwietnia 2019 r. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Egzamin ósmoklasisty j .polski – 15 kwietnia 2019

matematyka – 16 kwietnia 2019

język obcy nowożytny –

17 kwietnia 2019

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

§ 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

Datkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – egzamin kl. III g 17 kwietnia 2019 r. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia  2019 § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Rekolekcje 24 – 26.04.2019 r. § 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147)
Wielkanoc wg kalendarza juliańskiego 29 – 30 kwietnia 2018 r. § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Datkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 maja 2018 r. § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r. 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Dni wolne ustawowo w roku szkolnym 2018/2019

  • 1 listopada 2018 r. (czwartek)                Wszystkich Świętych
  • 25 grudnia 2018 r. (wtorek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia 2018 r. (środa)                  Boże Narodzenie (drugi dzień)
  • 1 stycznia 2019 r. (wtorek)                 Nowy Rok
  • 22 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja 2019 r. (środa) Święto Pracy
  • 3 maja 2019 r. (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja
  • 20 czerwca 2019 r. (czwartek) Boże Ciało

Zał. nr 2 do planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2018/2019

 

Kalendarz uroczystości szkolnych

w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Data Uroczystość Forma realizacji Odpowiedzialni
1. 3 września

2018 (poniedziałek)

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 apel W. Misiejuk,

B. Drużba

2. wrzesień 2018 Polski Wrzesień wystawka tematyczna J. Nesteruk
3. 20 września

2018

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Spotkanie integracyjne N. Baczyńka

A. Leoniuk

4. wrzesień 2018 Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego wybory przeprowadzone zgodnie z regulaminem SU B. Drużba
5. 7 września 2018 XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru ,,Przez Sybir do Niepodległej” wycieczka J. Nesteruk
6. 8 września 2018 Narodowe czytanie ,,Przedwiośnia” impreza kulturalna H. Treszczotko
7. 20 września 2018 Puszcza i ludzie warsztaty i zajęcia terenowe I. Sierocka-Twaróg
8. 23 – 30 września 2018 Europejski Tydzień Sportu   W. Misiejuk

S. Kulik

9. 27 września 2018 Puszcza i ludzie warsztaty i zajęcia terenowe I. Sierocka-Twaróg
10. 28 września 2018 Klasowe obchody Dnia Chłopca wg uznania wychowawcy
11. wrzesień / październik

2018

Święto Pieczonego Ziemniaka ognisko M. Kazimiruk

A.Kozłowska

W. Misiejuk

12. 5 października 2018 (piątek) Światowy Dzień Uśmiechu maraton uśmiechu Samorząd uczniowski
13. 12 października

2018  (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej akademia B. Drużba

H.Treszczotko

A. Kozłowska

14. 12 października

2018

Ślubowanie uczniów kl. I występy artystyczne I. Nawrocka

A. Fiłonowicz

15. październik

2018

Co to jest Polska? konkurs poetycki A.Leoniuk

N. Baczyńska

16. październik

2018

Smaki jesieni warsztaty kulinarne A.Leoniuk

N. Baczyńska

17. październik

2018

Październik miesiącem bibliotek szkolnych akcja „Czytamy maluchom”

Jesienny kiermasz książek

I. Sierocka – Twaróg

A. Kozłowska

18. październik

2018

„Ðuży czyta małemu” akcja czytelnicza z zaangażowaniem środowiska lokalnego N. Baczyńska

A. Leoniuk

19. 9 listopada

2018  (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości znam i śpiewam – wspólne śpiewanie pieśni legionowych J. Nesteruk

I. Nawrocka

20. 20 listopada 2018 (wtorek) Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka happening wychowawcy
21. 23 listopada

2018 (piątek)

Dzień Pluszowego Misia zabawy z pluszakiem Wychowawcy kl.I-III i oddziału przedszkolnego
22. listopad Szkolny konkurs poezji religijnej konkurs recytatorski ks. S. Awksietijuk
23. 30 listopada 2018 (piątek) Klasowe andrzejki spotkanie integracyjne wychowawcy

 

24. 6 grudnia

2018  (czwartek)

Mikołajki klasowe gry i zabawy wychowawcy
25. grudzień

2018

Świąteczne stroiki warsztaty I. Giżewska
26. styczeń

2019

Dzień dziadka i babci spotkanie integracyjne A.Leoniuk

N. Baczyńska

27. 18 stycznia

2019  (piątek)

Bal karnawałowy gry i zabawy Wychowawcy
28. styczeń- luty Z kopyta kulig rwie kulig wychowawcy
29. luty

2019

Dzień Bezpiecznego Internetu – Lekcje z Netykietą lekcje, konkursy I. Sierocka – Twaróg, wychowawcy

 

30. 14 lutego

2019 (czwartek)

Walentynki poczta walentynkowa Samorząd Uczniowski
31. marzec

2019

Szkolny konkurs recytatorski „U rodnym słowie ceły swiet” konkurs z udziałem mam M. Kazimiruk

E. Lunda

32. 21 marca

2019 (czwartek)

Szkolny Dzień Wiosny

Topienie marzanny

 konkursy, wycieczki Wychowawcy
33. 30 kwietnia

2019  (wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja 1791 r apel A. Kozłowska
34. maj

2019

Tydzień dla Ziemi  sadzenie drzew, happening S. Kulik

wychowawcy

35. maj

2019

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich wiosenny kiermasz książek I. Sierocka – Twaróg

E. Lunda

A. Kozłowska

36. maj

2019

Maj z książką imprezy promujące czytelnictwo wychowawcy Samorząd Uczniowski
37. maj

2019

O złotą różdżkę dobrej wróżki konkurs recytatorski A.Leoniuk

N. Baczyńska

38. maj

2019

Poczytaj mi mamo i tato impreza literacka A.Leoniuk

N. Baczyńska

38. maj

2019

Szlakiem drewnianych cerkwi wycieczka Ks. S.Awksietijuk
39. Maj

2019

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów test dyrektor,

A. Fiłonowicz

40. 27 maja

2019  (poniedziałek)

Uroczystości związane z Dniem Matki wg uznania wychowawcy
41. 14 czerwca 2019 (piątek) Dzień sportu i rekreacji turniej W. Misiejuk
42. 21 czerwca

2019  (piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 apel B. Drużba,

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 3 do planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2018/2019

 

Harmonogram planowanych wycieczek szkolnych

w roku szkolnym 2018/2019

lp. klasy tematyka miejsce kierownik wycieczki
wrzesień
1. VII-VIII i IIIgim. Dywizjon 303 Białystok H. Treszczotko
2. VII-VIII i III gim. Marsz Pamięci Sybiru Białystok J. Nesteruk
pażdziernik
3. 0 Dzień Drzewa Czechy Orlańskie A. Leoniuk
4. 0 Harce w Fikolandzie Białystok N. Baczyńska
5. IV-VI Teatr/ Muzeum Wojska Białystok A.Kozłowska
listopad
6. 0-III Koncert pieśni patriotycznych Starzyna A.Fiłonowicz
7. I-III Muzeum Wojska Polskiego/Kino Białystok E. Akwsietijuk
grudzień
styczeń
8. 0-III Maluchy kolędują Starzyna Wychowawcy kl.I-III i oddziału przedszkolnego
9. VI Kulig Czechy Orlańskie M. Kazimiruk
10. 0-III Wposzukiwaniu Świetego Mikołaja Supraśl N. Baczyńska
marzec
11. IV-VI Wyjazd do kina/Muzeum Białystok A. Kozłowska
12. VII-VIII i IIIg Wyjazd do teatru Białystok H. Treszczotko
         
kwiecień
13. 0-II Wiosenne przebudzenie Białowieża A. Leoniuk
         
         
maj
czerwiec
14. VII-VIII i IIIg Rajd rowerowy   S. Kulik
  VI Rajd rowerowy- ,,Szlakiem Sacrum’’   A.Kazimiruk
15. 0 – III W Parku Jurajskim Białystok A. Leoniuk
16. 0-III Z wizytą w Domu Opieki Starzyna wychowawcy

Oprócz planowanych mogą być organizowane doraźnie wyjazdy edukacyjne związane z potrzebami realizacji planu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Ilość dni wykorzystanych na wyjazdy nie może przekroczyć 10 dni w roku szkolnym w każdej klasie.

 

 

 

 

 

Zał. nr 4 do planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2018/2019

 

Planowane konkursy

w roku szkolnym 2018/2019

lp. nazwa konkursu etap edukacyjny nauczyciel
1. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego szkoła podstawowa M. Kazimiruk
2. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego oddział gimnazjum E. Lunda
3. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego szkoła podstawowa M. Kazimiruk
4. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego oddział gimnazjum H. Treszczotko
5. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego szkoła podstawowa A. Kozłowska
6. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego oddział gimnazjum H. Treszczotko
7. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego szkoła podstawowa M. Gacuta
8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego oddział gimnazjum M. Gacuta
9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny oddział gimnazjum S. Kulik
10. Turniej Wiedzy Pożarniczej szkoła podstawowa W. Misiejuk
11. Turniej Wiedzy Pożarniczej oddział gimnazjum W. Misiejuk
12. Konkurs Poezji Religijnej szkoła podstawowa Ks. S. Awksietijuk
13. Konkurs Poezji Religijnej oddział gimnazjum ks. S. Awksietijuk
14. Szkolny konkurs recytatorski „U rodnym słowie ceły swiet” szkoła podstawowa M. Kazimiruk
15. Szkolny konkurs recytatorski „U rodnym słowie ceły swiet” oddział gimnazjum E. Lunda
16. Festiwal Piosenki dla Przedszkolaków „Mama, tata i ja” oddział przedszkolny A. Leoniuk
17. „Co to jest Polska?” – konkurs poetycki oddział przedszkolny N. Baczyńska
18. „O złotą różdżkę dobrej wróżki” – konkurs recytatorski oddział przedszkolny N. Baczyńska
19. Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi” 0-III Wychowawcy
20. Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Wiosna Młodych Talentów” oddział przedszkolny A. Leoniuk

 

Oprócz planowanych mogą być organizowane w szkole inne konkursy związane z potrzebami realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.

 

 

 

 

Zał. nr 5 do planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2018/2019

 

Harmonogram zawodów sportowych

w roku szkolnym 2018/2019

 

lp. nazwa konkursu etap edukacyjny Termin
1.  Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe

(chłopcy, dziewczyny)

szkoła podstawowa IX. 2018
2. Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe

(chłopcy ,dziewczyny)

oddział gimnazjum IX. 2018
3. Finał Powiatu w Piłce Nożnej (chłopcy) szkoła podstawowa IX.-X 2018
4. Eliminacje grupowe, Finał Powiatu  w Tenisie Stołowym (chłopcy ,dziewczyny) szkoła podstawowa

oddział gimnazjum

X.-XI.2018
5. Finał Powiatu w Szachach – (chłopcy, dziewczyny) szkoła podstawowa

oddział gimnazjum

X.-XI. 2018

 

Opiekun: Włodzimierz Misiejuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 6 do planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2018/2019

 

Zakres

 

Zajęcia edukacyjne

 

Termin

 

Prowadzący               badania

 

 

Metody i techniki /Narzędzia badawcze

 

Sposób dokumentowania

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
opanowania wybranych umiejętności przedmiotowych, wynikających z podstawy programowej – Przedmiotowa diagnoza z Nową Erą

 

edukacja wczesnoszkolna – kl. I   od 12 do 28 września 2018 r.

 

 

 

 

maj 2018 r. – diagnoza końcowa

 

 

I. Nawrocka Pomiar dydaktyczny/ Testy sprawdzające

 

Raport z poszczególnych badań wraz ze wskazaniem najsłabiej i najlepiej opanowanych umiejętności, raport końcowy po zastosowanych działaniach w ciągu roku

 

edukacja wczesnoszkolna – kl. II E. Awksietijuk
edukacja wczesnoszkolna – kl. I A. Fiłonowicz
j. polski – kl. IV A. Kozłowska
matematyka – kl. IV B. Drużba
historia – kl. IV J. Nesteruk
j. angielski – kl. IV M. Gacuta
j. polski – kl. V A. Kozłowska
matematyka – kl. V B. Drużba
j. angielski kl. V M. Gacuta
j. polski – kl. VI A. Kozłowska
matematyka – kl. VI B. Drużba
j. angielski – kl. VI O. Sazonava
j. polski – kl. VII H. Treszczotko
matematyka – kl. VII B. Drużba
biologia – kl. VII I .Sierocka – Twaróg
chemia  – kl. VII I. Giżewska
fizyka – kl. VII I. Giżewska
geografia – kl. VII S. Kulik
historia – kl. VII J. Nesteruk
j. angielski – kl. VII M. Gacuta
j. polski – kl. VIII H. Treszczotko
matematyka – kl. VIII A. Lewczuk
biologia – kl. VIII I .Sierocka – Twaróg
chemia  – kl. VIII I. Giżewska
fizyka – kl. VIII I. Giżewska
geografia – kl. VIII S. Kulik
historia – kl. VIII J. Nesteruk
j. angielski – kl. VIII O. Sazonava
     Analizy porównawcze wyników egzaminu zewnętrznego z ocenianiem szkolnym

 

     do 30 września 2018 r. H. Treszczotko – j. polski, j. rosyjski,

M. Gacuta – j. angielski,

 

B. Drużba – matematyka,

 

I. Sierocka – Twaróg i S. Kulik  przedmioty przyrodnicze

Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych  z ostatnich 3 lat i analiza porównawcza z uzyskanymi przez uczniów ocenami
Diagnoza przed …. z Nową Erą – egzamin próbny ośmioklasisty j. polski – kl. VIII 21.11.2018

g. 9.00

H. Treszczotko Arkusze egzaminacyjne Raport
matematyka – kl. VIII 22.11.2018

g. 9.00

A. Lewczuk
j. angielski – kl. VIII 23.11.2018 O. Sazonava
Diagnoza przed …. z Nową Erą – egzamin próbny gimnazjalistów z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 28.11.2018

g. 9.00

J. Nesteruk Arkusze egzaminacyjne Raport
z zakresu języka polskiego 28.11.2018

g. 11.00

H. Treszczotko
z zakresu przedmiotów przyrodniczych 29.11.2018

g. 9.00

I .Sierocka – Twaróg
z zakresu matematyki 29.11.2018

g.11.00

B. Drużba
j. angielski – na poziomie podstawowym 30.11.2018 g.9.00 M. Gacuta
j. angielski na poziomie rozszerzonym 30.11.2018

g.11.00

M. Gacuta
język rosyjski wg uznania nauczyciela H. Treszczotko

 

Zał. nr 7do planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2018/2019

 

Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

Termin Temat
06.09.2018 r.

(czwartek)

Spotkanie ogólne:

– podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

– przedstawienie planów na rok 2018/2019 (ze zwróceniem uwagi na egzamin gimnazjalistów i ośmioklasistów).

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

– wychowawca kl. III g  – podanie informacji o egzaminie gimnazjalnym,

– wychowawca kl. VIII – podanie informacji o egzaminie ośmioklasisty,

 

21.11.2018 r.

(środa)

– spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce,

– rozmowy indywidualne z wychowawcą (w miarę potrzeb).

 

18.01.2019 r.

(piątek)

Spotkanie ogólne: podsumowanie I semestru.

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

– poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

15 maja 2019 r.

(środa)

Spotkanie klasowe z wychowawcą

– poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania,

– spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce.

 

W miarę potrzeb w tych terminach mogą odbywać się spotkania ogólne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 8 do planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

Oferta zajęć doskonalących, pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, rok szkolny 2018/2019

 

L.p. Nazwa zajęć Prowadzący Adresaci Rodzaj zajęć Uwagi
1. Koło teatralne ,,Dalej w tany” Aneta Fiłonowicz Kl. I – III artystyczne  
2. Koło wokalno-instrumentalne I.Nawrocka Kl.IV-VI muzyczne  
3. Zajęcia sportowe Aneta Fiłonowicz Kl. II – IV sportowe I semestr
4. Zajęcia sportowe Ewa Lunda Kl. V – VI sportowe I semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 9 do planu pracy Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2018/2019

 

Program uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw

Lp. Data Zadanie Forma realizacji/efekt Odpowiedzialni
 

wrzesień

  7.09.2018 XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru „Poprzez Sybir do Niepodległości” Udział w uroczystości Jerzy Nesteruk

ks. Sławomir Awksietijuk

  8.09.2018 Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Akcja ogólnopolska Halina Treszczotko
  od 15 do 31 września 2018 Do Hymnu Ogólnopolski konkurs pieśni patriotycznej dla szkól podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury Jerzy Nesteruk
  wrzesień – listopad Akademia filnu nie tylko historycznego Wyjazd do kina „Dywizjon 303. Bitwa o Anglię”

 

Spotkania filmowe

Halina Treszczotko

 

wychowawcy, opiekunowie świetlicy

  wrzesień – listopad Radosne obchody Swięta Niepodległości Cykl zajęć „O patriotyzmie poprzez zabawę” Irena Nawrocka

Ewa Awksietijuk

Aneta Fiłonowicz

  wrzesień – listopad Co to znaczy być patriotą? Pogadanki/prelekcje/warsztaty na zajęciach z wychowacą W. Misiejuk

A. Kozłowska

M. Kazimiruk

M. Gacuta

J. Nesteruk

H. Treszczotko

  do 14 września 2018 Gazetki np. „100 rocznica odzyskania niepodległości” Gazetki klasowe – okolicznościowe W. Misiejuk

A. Kozłowska

M. Kazimiruk

M. Gacuta

J. Nesteruk

H. Treszczotko

  wrzesień – listopad Polskie drogi do niepoległości Cykl zajęć świetlicowych Jerzy Nesteruk

Mirosław Gacuta

  do 21.09.2018 Stworzenie „Taśma chronologiczna – Drogi do Niepodległości Prezentacja taśmy na wystawce Jerzy Nesteruk
  wrzesień – listopad Polskie tańce narodowe Warsztaty taneczne:

– część praktyczna

– część teoretyczna

Włodzimierz Misiejuk

Jerzy Nesteruk

  wrzesień – listopad Polonez dla niepodległej Nauka tańca Włodzimierz Misiejuk

Aneta Fiłonowicz

  wrzesień – listopad W zdrowym Patriocie zdrowy duch Cykl zajęć ruchowych – nawiązanie do zabaw i gier naszych dziadków Aneta Fiłonowicz

Ewa Lunda

  wrzesień – listopad A to Polska właśnie… Historia muzyki polskiej w 100 rocznicę niepodległości Poranki muzyczne Babara Drużba
październik
  do 12.10.2018 Polskie drogi do wolności lub Czym jest dla mnie wolność? Prezentacja multimedialna Iwona Sierocka – Twaróg
  15 – 20.10.2018 Szkolny Dzień Czytania Utworów Patriotycznych Spotkanie Aleutyna Kozłowska
  22 – 31.10.2018 Misja Niepodleglość Zajęcia plastyczne – okolicznościowa kartka urodzinowa dla Niepodległej – wystawka prac kl. IV – VIII, III g

O. Sazonava

M. Gacuta

  22 – 31.10.2018 Życzenia dla Polski Zajęcia plastyczne – okolicznościowa kartka urodzinowa dla Niepodległej – wystawka prac Irena Nawrocka

Ewa Awksietijuk

Aneta Fiłonowicz

  30.10.2018 „Co to jest Polska?” – konkurs recytatorski dla przedszkolaków Spotkanie integracyjne z rodzicami Alina Leoniuk

Nina Baczyńska

listopad
1 – 8.11.2018 „Piękna jest Ojczyzna nasza” – warsztaty plastyczne skierowane do uczniów klas I – III i ich rodziców Warsztaty, wystawa prac w szkole i domu kultury Alina Leoniuk

Nina Baczyńska

  8.11.2018 Mistrz skakanki Szkolny Turniej z okazji Narodowego Święta Niepodległości Maria Kazimiruk

Barbara Drużba

  listopad „Do Niepodległej” – koncert uworów o tematyce patriotycznej Spotkanie uczniów z pensjonariuszami Domu Opieki w Starzynie Alina Leoniuk

Nina Baczyńska

Irena Nawrocka

Aneta Fiłonowicz

Ewa Awksietijuk

  listopad Wizyta w Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku Lekcja, zwiedzanie muzeum Aneta Fiłonowicz

Aleutyna Kozłowska

  9.11.2018 Dzień dla Niepodległej Ogólnonarodowa akcja – o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna zaśpiewa „Mazurka Dąbrowskiego” Barbara Drużba
  9.11.2018 Mamy Niepodległą, Patriotyczne śpiewanie Festyn ze społecznością lokalną Barabara Drużba

Mirosław Gacuta