Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

Załącznik do Uchwały nr 9/2019/2020 z dnia 10.09.2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawy prawne:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – art. 6, 6a (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. 1658 ze zm.  w 2019 r.);
 • Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. 1611);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1656)
 • Wyniki diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;
 • Wnioski nauczycieli o udział w formach doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.
 • Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 1/2019/2020 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołąlub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;

 

Priorytety w zakresie doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie wyników diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli, wyników nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych oraz monitorowania procesów zachodzących w szkole, a także uwzględniając główne kierunki polityki oświatowej oraz potrzeby edukacyjne uczniów uznaje się, że w roku szkolnym 2019/2020 priorytetami w doskonaleniu nauczycieli będą poniższe formy szkoleń i ich  tematyka:

Formy:

 1. Szkolenia Rady Pedagogicznej, w tym e-szkolenia.
 2. Wewnętrzne szkolenia w zespołach przedmiotowych.
 3. Konferencje, warsztaty metodyczne.
 4. Lekcje otwarte, pokazowe.
 5. Spotkania ze specjalistami

 

Tematyka / zagadnienia:

 1. Rozwijanie umiejętności indywidualizowania nauczania w toku lekcji.
 2. Znajomość nowego prawa oświatowego w praktyce.
 3. Kształtowanie umiejętności rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów, w tym umiejętności uczenia się.
 4. Kształtowanie umiejętności związanych z ocenianiem osiągnięć uczniów.
 5. Kształtowanie umiejętności utrzymywania dyscypliny w klasie.
 6. Metody motywacji uczniów i ich skuteczność.

 

Priorytety WDN:

 • Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka.
 • Podnoszenie efektywności kształcenia i wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej.
 • Doskonalenie pracy wychowawczej, szczególnie w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa, podniesienia poziomu dyscypliny uczniów oraz szacunku do wartości i tradycji.
 • Szerokie wykorzystanie środków multimedialnych oraz metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
 • Rozpoznawanie zdolności i wspieranie uzdolnień.
 • Podejmowanie działań dotyczących doradztwa zawodowego.

 

Cel główny:

 • wzrost efektywności pracy szkoły.

 

Cele szczegółowe WDN:

 • doskonalenie posiadanych kwalifikacji, samokształcenie i samodoskonalenie nauczycieli;
 • zespołowe rozwiązywanie wychowawczych i dydaktycznych problemów i trudności;
 • rozwijanie efektywnej współpracy z rodzicami i między nauczycielami;
 • uwrażliwienie rodziców i uczniów na niebezpieczeństwa czyhające na dzieci w świecie wirtualnym;
 • wymiana doświadczeń i pomysłów ze środowiskiem pedagogicznym z innych szkół;
 • tworzenie bogatego życia szkolnego.

 

Przewidywane efekty:

 • umiejętność wspólnego i racjonalnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność wzajemnego komunikowania się;
 • wzajemna akceptacja, tolerancja i szacunek;
 • życzliwość i poprawność relacji: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic.

 

Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin
1. Rozpoznanie potrzeb szkoły i nauczycieli    w zakresie dokształcania  i doskonalenia nauczycieli

 

1.    Spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych z dyrektorem szkoły w celu wskazania najważniejszych obszarów pracy szkoły wymagających doskonalenia.

2.    Opracowanie i przepro- wadzenie ankiety diagnozującej potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz analiza wyników.

3.    Rozpoznanie deklarowanych przez nauczycieli terminów  i organizacji doskonalenia.

4.    Opracowanie Regulaminu WDN-u z uwzględnieniem nowych przepisów prawa.

5.    Konsultacje dyrektora szkoły z organem prowadzącym w zakresie finansowania poszcze -gólnych form doskonalenia nauczycieli.

6.    Podjęcie uchwały stanowiącej o organizacji doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 209/2020.

Dyrektor

Lider WDN

 

Sierpień /wrzesień 2019

 

 

 

 

 

Maj /czerwiec 2020

2. Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje. 1.      Nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi,

2.      Prezentacja ofert

Dyrektor

Lider WDN

na bieżąco
3. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu dokształcania nauczycieli na podstawie złożonych wniosków Analiza zasadności dokształcania z punku widzenia potrzeb szkoły oraz dostępnych środków finansowych Dyrektor Zgodnie z ustaleniami z organu prowadzącego
4. Ustalenie tematyki szkoleń rady pedagogicznej. Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb pracy szkoły. 1.      Rozmowy

2.      Prezentacja ofert

Dyrektor

Lider WDN

Nauczyciele

na bieżąco
5. Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych oraz wnioskowanie do wprowadzenia zmian w procesie nauczania Spotkania zespołów nauczycielskich, sformułowanie rekomendacji co do programów nauczania, metodyki Przewodniczący zespołu Październik/ listopad
6. Pedagogizacja rodziców.

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Hajnówce – prelekcje dla rodziców:

·         Jaka jest rola rodzica w procesie edukacyjnym dziecka/ucznia?

·         Moje dziecko ma niską motywację do nauki.

·         Rodzic doradcą w wyborach ścieżek kształcenia swojego dziecka.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce- prelekcje dla rodziców:

·          Przemoc fizyczna i psychiczna a odpowiedzialność prawna rodziców i uczniów.

·         Cyberprzestrzeń – bezpieczeństwo uczniów w sieci.

Prelekcje, warsztaty Dyrektor

Lider WDN

na bieżąco
7. Szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej:

·         Wzmacniaj oceną – ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.

·          Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych.

·         Doradztwo zawodowe w szkole – potrzeba czasu, czy przykry obowiązek.

·         Wyzwania edukacyjne w kontekście cyfrowej dydaktyki. ORKE

Prelekcje, warsztaty Nauczyciele

Edukatorzy

 

cały rok
8. Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach i konferencjach.

Doskonalenie warsztatu pracy.

1.      Ustalenie potrzeb szkoły i przedstawienie ich nauczycielom

2.      Uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach proponowanych przez ośrodki doskonalenia

3.      Współpraca nauczycieli z doradcami metodycznymi

Dyrektor

Lider WDN

Nauczyciele

wrzesień/

październik

 

na bieżąco

9. Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń. 1.    Informowanie rady pedagogicznej o nabytych nowych umiejętnościach   i wiedzy, możliwej do zastosowania w codziennej praktyce szkolnej.

2.    Opracowanie materiałów poszkoleniowych, udostępnianie ich do samokształcenia nauczycieli.

3.    Prezentowanie nowych umiejętności na lekcjach pokazowych.

Lider WDN

Nauczyciele

 

na  bieżąco
10. Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich oraz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli stażystów  i mianowanych,

 

1.    Obserwacje lekcji: diagnozujące, doskonalące, oceniające.

2.    Lekcje otwarte

3.    Lekcje pokazowe.

Dyrektor

Lider WDN

Nauczyciele

wg harmonogramu
11. Ewaluacja wewnątrzszkolna ·         opracowanie planu i projektu ewaluacji,

·         opracowanie raportu z ewaluacji.

Dyrektor wg harmonogramu
12. Warsztaty dla uczniów.

Korzystanie z oferty Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Hajnówce i innych ofert napływających do szkoły. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.

·         Bezpieczna droga do szkoły.

(0-VIII)

·         Cyberprzemoc też boli. (VI-VIII)

 

Warsztaty, pogadanki

 

Lider WDN

Wychowawcy

 

na bieżąco
13. Rozwój zawodowy nauczycieli. ·         informowanie nauczycieli o wymaganiach związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

·          stwarzanie sytuacji sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego,

·         pomoc w zgromadzeniu dokumentacji wymaganej do uzyskania awansu zawodowego.

Dyrektor

Nauczyciele

 

okres stażu
14. Ewaluacja pracy własnej nauczycieli

 

Autorefleksja na temat: stosowanych metod nauczania i wychowania, sposobu oceniania, realizacji podstawy programowej oraz sposobów oceniania w funkcji osiąganych przez uczniów wyników. nauczyciele cały rok
15.. Rozwijanie wykorzystywania TIK w pracy dydaktycznej oraz korzystania z zasobów sieci 1.      Korzystanie z zasobów Internetu przez nauczycieli

2.      Poszerzanie własnego warsztatu pracy.

Dyrektor

nauczyciele

wg potrzeb
16.. Wzmacnianie wzajemnych relacji w Radzie Pedagogicznej ·         organizacja szkoleń,

·         wycieczki,

·         spotkania,

·         imprezy okolicznościowe

Dyrektor

Nauczyciele

 

wg potrzeb
17. Ocena efektywności WDN w roku szkolnym 2019/2020 Opracowanie sprawozdania Lider WDN czerwiec

 

Lider WDN

Alina Leoniuk