Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej Dubiczach Cerkiewnych | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej Dubiczach Cerkiewnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 21 lutego 2018 r.

 

  Procedury zapewnienia  bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej

Dubiczach Cerkiewnych

   
   

 

Spis treści:

Podstawy prawne, cele procedur 3
 

Rozdział 1 Procedury organizacji pracy szkoły

 

4

  §1 Rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych 4
  §2 Organizacja zajęć dydaktycznych 4
  §3 Kontakty z rodzicami 5
  §4 Postepowanie z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji 5
  §5 Postepowanie z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji 5
  §6 Postępowanie w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją 6
  §7 Organizacja przerw międzylekcyjnych i dyżurów 7
  §8 Zasady zachowania uczniów w czasie przerw 8
  §9 Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 8
  §10 Funkcjonowanie stołówki szkolnej 9
  §11 Zasady pełnienia dyżuru w stołówce 9
  §12 Opieka nad dziećmi nie uczęszczającymi do świetlicy 9
  §13 Postępowanie z dziećmi, które nie są objęte opieką świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki  

10

  §14 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców 10
  §15 Postępowanie w sytuacji próby odbioru dziecka przez rodzica będącego pod wpływem alkoholu  

11

  §16 Sprawowanie opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć 11
  §17 Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece 12
  §18 Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych 13
  §19 Organizowanie krajoznawstwa i turystyki 13
  §20 Korzystanie z szatni szkolnej 20
  §21 Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu sportowego 20
  §22 Zachowanie bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania fizycznego  

22

  §23 Zwalnianie uczniów z lekcji wychowania fizycznego 23
  §24 Korzystanie z ternu szkoły 23
 

Rozdział II Procedury reagowania w przypadkach wystąpienia zagrożeń wewnętrznych

 

 

24

  §25 Procedury reagowania w przypadkach wystąpienia zachowań agresywnych – agresja fizyczna  

24

  §26 Procedury reagowania w przypadkach wystąpienia zachowań agresywnych – agresja słowna  

25

  §27 Postępowanie na wypadek wystąpienia kradzieży 25
  §28 Postępowanie na wypadek wystąpienia pedofilii w szkole 26
  §29 Postępowanie w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów szkole  

26

  §30 Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku 26
  §31 Postępowanie na wypadek popełnienia  przez ucznia czynu karalnego 28
 

Rozdział 3 Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

 

 

29

  §32 Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w sieci 29
  §33 Reagowanie w sytuacji cyberprzemocy 30
  §34 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych 32
  §35 Naruszenie prywatności dotyczące nieodpowiedniego bądź niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku ucznia i pracownika  

 

33

  §36 Zagrożenia dla zdrowia dziecka w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu  

34

  §37 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w sieci 35
  §38 Łamanie prawa autorskiego 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.);
 2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz.526 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz.1189);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 6. Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 783);
 7. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dna 10 czerwca 2016 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 904 ze zm.);
 8. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.);
 9. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 459);
 10. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137);
 11. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 487);
 12. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 783).

 

Cele procedur:

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:

 • wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
 • usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,
 • zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły.

Dotyczy:

 • nauczycieli,
 • rodziców,
 • uczniów,
 • pracowników administracyjno-obsługowych.

TELEFONY ALARMOWE:

 • 999 – pogotowie ratunkowe
 • 998 – straż pożarna
 • 997 – policja
 • 112 – europejski numer alarmowy

Za uruchomienie i anulowanie procedur odpowiadają kolejno:

 • dyrektor placówki,
 • w przypadku jego nieobecności nauczyciel wyznaczony do zastępowania dyrektora,
 • a w przypadku jego nieobecności nauczyciel dyżurujący.

 

Rozdział 1 Procedury dotyczące organizacji pracy szkoły

 

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy, przepływu informacji pomiędzy organami szkoły, całym środowiskiem szkolnym oraz zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, stosuje się następujące procedury:

 

§ 1 Rozpoczynanie i zakończenie zajęć szkolnych

 1. Uczniowie dowożeni do szkoły autobusem pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących od godz. 7.45.
 2. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
 3. Od 745 do 800 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury na piętrze i korytarzu kl. I – III.
 4. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.
 5. Rodzice uczniów klas I – III odbierają swoje dzieci zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych, jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy to rodzice zgłaszają odbiór nauczycielowi świetlicy.
 6. Rodzice opiekunowie niemogący osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie lub osobiście), kto w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły. Zgłaszają tę sytuację wychowawcy klasy oraz (jeśli dziecko korzysta ze świetlicy) nauczycielowi świetlicy. Fakt telefonicznej prośby zwolnienia dziecka do domu należy opisać w dzienniku wychowawcy.
 7. Po zakończonych zajęciach uczniowie odprowadzani są do autobusów przez wyznaczonych nauczycieli dyżurnych.

 

§ 2 Organizacja zajęć dydaktycznych

 

 1. Zajęcia lekcyjne trwają od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć uczniów.
 2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.
 3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno im samowolnie oddalać się poza jej teren.
 4. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje spóźnienia.
 5. Uczeń jest informowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę lub innych nauczycieli. Informacje są również udostępniane na tablicy przy pokoju nauczycielskim.
 6. Uczniowie mają możliwość przechowywania w szkole podręczników i innych pomocy naukowych niezbędnych im do procesu dydaktycznego (w salach lekcyjnych w miarę możliwości i potrzeb).
 7. Po zakończonych zajęciach uczniowie każdej klasy zobowiązani są pozostawić porządek w sali; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
 8. Każda klasopracownia ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów na początku września.

 

§ 3 Kontakty z rodzicami

 

 1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno – wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy) z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą klasy, zespołem oddziałowym. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do dyrektora szkoły.
 2. Do kontaktów z dyrektorem szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, uprawnieni są przedstawiciele oddziałowych rad rodziców i rady rodziców.
 3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej pięć razy w roku.
 4. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych i godzinach konsultacji (z wykluczeniem przypadków nagłych). Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e-mailowy na zasadach uzgodnionych z

 

§ 4 Postępowanie z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji, nauczyciel podejmuje następujące działania:
  1. zasięga opinii pielęgniarki szkolnej, która w razie potrzeby skontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia,
  2. w przypadku nieobecności pielęgniarki kontaktuje się z wychowawcą klasy, który telefonicznie ustali z rodzicami ucznia formę powrotu dziecka do domu (w razie nieobecności wychowawcy nauczyciel sam podejmuje ww. czynności).
 2. Jeśli wypadek zdarzył się na terenie szkoły, w wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe, pielęgniarka lub nauczyciel wzywa służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców dziecka oraz dyrektora szkoły.
 3. Uczeń chory nie może pozostać bez opieki.

 

§ 5 Postępowanie z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji

 

Nauczyciel podejmuje następujące działania:

 1. Podejmuje działania mające na celu podporządkowanie się zasadom obowiązującym w szkole określonym w statucie szkoły.
 2. Zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy.
 3. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca w razie potrzeby wzywa rodziców w celu poinformowania o zachowaniu dziecka.
 4. Wychowawca może zastosować kary przewidziane w statucie szkoły.
 5. Jeżeli jest to zachowanie incydentalne, wychowawca pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeżeli są to sytuacje nawracające, ustala się system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych (wychowawca, zespół oddziałowy, rodzice) w celu eliminacji zachowań niepożądanych.
 6. Gdy podjęte działania w dłuższym okresie nie dają wyniku zgłasza sprawę do dyrektora szkoły.

 

 

§ 6 Postępowanie wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją

 

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji w celu wprowadzenia się w stan odurzenia nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
  1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy,
  2. wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły,
  3. wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. Uczeń zostaje zobowiązany do zaniechania negatywnego postępowania natomiast rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca może zaproponować rodzicom, w ramach interwencji profilaktycznej, skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału dziecka w programie terapeutycznym,
  4. jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły wówczas dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
 2. Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące działania:
  1. powiadamia wychowawcę klasy,
  2. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego,
  3. wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej,
  4. zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu dziecka w szkole lub przeniesienia do placówki służby zdrowia bądź przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia z dyrektorem szkoły,
  5. dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny lub zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
 3. W przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien:
  1. zachować szczególną ostrożność,
  2. zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów,
  3. powiadomić dyrektora szkoły,
  4. ustalić, jeżeli to możliwe, do kogo znaleziona substancja należy,
  5. przekazać policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji.
 4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, podejmuje następujące działania:
  1. w obecności innej osoby (innego nauczyciela, wychowawcy, dyrektora) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji,
  2. powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców, wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,
  3. gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję.
 5. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji należy powiadomić dyrektora szkoły, zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły oraz uniemożliwić dostęp innym uczniom do tych przedmiotów.

 

 

 • 7 Organizacja przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli

Nauczyciel:

 1. Niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem.
 2. Pełni dyżur w przydzielonym sektorze, który opuszcza wraz z dzwonkiem na lekcje.
 3. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, stołówka, szatnie, szatnia wychowania fizycznego, boisko szkolne.
 4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.
 5. W miarę możliwości eliminuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.
 6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
 7. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.
 8. W miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę oraz dyrektora szkoły.
 9. Jeśli podczas pełnienia dyżuru, jest świadkiem wypadku, w wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe, nauczyciel wzywa służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców dziecka oraz wychowawcę i dyrektora szkoły.
 10. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych.
 11. Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi. Nie pozwala, aby inne czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru.
 12. Nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.
 13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w jego zastępstwie. W przypadku, gdy ma planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację nauczycielowi zastępującemu dyrektora, który wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo  w pełnieniu dyżuru.
 14. Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy.
 15. Regulamin pełnienia dyżurów szczegółowo określa zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego.

 

 • 8 Zasady zachowania uczniów w czasie przerw:
 1. W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie biegają, nie hałasują).
 2. Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym.
 3. Mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 4. Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.
 5. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań z wieszaków w szatniach itp.).

 

 

 • 9 Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego

 

 Przyprowadzanie dzieci do oddziału przedszkolnego

 1. Przyprowadzanie dzieci odbywa się od godziny 7.40 do 8.00 lub w innym czasie, po wcześniejszym powiadomieniu wychowawcy.
 2. Rodzice powierzają dziecko pod opiekę nauczycielowi oddziału przedszkolnego.
 3. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo dziecka rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali przez rodziców.

 

Pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym

 1. Odział przedszkolny zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie spacerów i wycieczek.
 2. Podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.
 4. W przypadku konieczności wyjścia nauczyciela z sali zajęć, ma on obowiązek upoważnić osobę z obsługi do opieki nad dziećmi, a czas swojej nieobecności ograniczyć do minimum.

 

 Odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego

 1. Odbieranie dzieci odbywa się od godziny 14.00 zakończenia zajęć.
 2. Dzieci odbierane są przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione za okazaniem dowodu osobistego.
 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną osobę.
 4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.
 5. Odmowa wydania dziecka rodzicom może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego dotyczącego ograniczenia praw rodzicielskich.

 

 

§ 10 Funkcjonowanie stołówki szkolnej

 

 1. Stołówka szkolna wydaje obiad w godzinach 11.30 -12.55.
 2. Podczas pierwszej przerwy obiadowej o godz. 11.30 – 11.50 obiad spożywają uczniowie klas I – VI, na drugiej przerwie obiadowej o godz. 12.23 – 12.55 posiłek spożywają uczniowie klas gimnazjalnych oraz kl. VII. W godzinach 11.50 – 12.35 obiad spożywają uczniowie oddziału przedszkolnego.
 3. Opiekę nad uczniami podczas przerw obiadowych sprawują pełniący dyżur w stołówce.
 4. W stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłków mogą przebywać osoby stołujące się oraz nauczyciele pełniący dyżur.

 

 • 11 Zasady pełnienia dyżuru w stołówce szkolnej

Nauczyciel:

 1. Nadzoruje określone tury obiadowe. Uczniów, którzy nie respektują swoich pór obiadowych nie wpuszcza do stołówki.
 2. Podczas dyżuru w stołówce nie je obiadu.
 3. Nie wpuszcza do stołówki osób postronnych, np. rodziców.
 4. Nadzoruje porządek podczas spożywania posiłków przez uczniów: odniesienie talerzy, kubków, sztućców, przysuwania krzeseł itp. oraz kontroluje kulturę spożywania posiłków.

 

 § 12 Opieka nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy

 

 1. W przypadku uczniów klas I – III pozostają w swoich salach lekcyjnych i nauczyciel świetlicy zabiera je na organizowane przez siebie zajęcia.
 2. Uczniowie klas starszych samodzielnie udają się do świetlicy i zgłaszają wychowawcy fakt przybycia.
 3. Uczniowie zgłaszają wychowawcy świetlicy fakt uczestniczenia w innych zajęciach (np. wolontariat), gdy są objęci opieką świetlicową.
 4. Jeżeli uczniowie udają się wcześniej do domu, rodzice fakt ten powinni zgłosić wychowawcy świetlicy.
 5. W przypadku zmiany godzin lekcji informacje udostępniane są na tablicy ogłoszeń.
 6. Po zakończeniu zajęć wychowawca świetlicy odprowadza dzieci do autobusu.

 

 

§ 13 Postępowanie z dziećmi, które nie są objęte opieką  świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki

 

W sytuacjach wyjątkowych dzieci, które na danej godzinie lekcyjnej nie są objęte opieką świetlicy szkolnej, mogą przebywać  w niej w przypadku, gdy liczebność grup nie przekracza 25 uczniów.

 1. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, to nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję jest zobowiązany zapewnić mu opiekę do momentu przyjścia rodziców.
 2. Jeżeli nauczyciel skończył lekcje z daną klasą, a ma jeszcze zajęcia dydaktyczne, wówczas przyprowadza dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane dziecka. Następnie kontaktuje się z jego z rodzicami i powiadamia ich o pozostawieniu go pod opieką świetlicy.
 3. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy ewidencjonowani są w specjalnym zeszycie dzieci niezapisanych do świetlicy szkolnej, a pozostających pod jej opieką w szczególnych przypadkach.
 4. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez rodziców.
 5. Dzieci nie objęte opieką świetlicy szkolnej, mogą pozostać na zajęciach świetlicowych w godzinach jej pracy.

 

§ 14 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 

 1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone, samo przyszło lub przyjechało autobusem do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 2. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dzieci w świetlicy.
 3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
 4. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
  1. samodzielnego wyjścia dziecka do domu,
  2. odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic.
 5. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 6. Rodzice dzieci odebranych ze świetlicy po godzinach zakończenia zajęć zobowiązani są do napisania wyjaśnienia oraz wpisania się do rejestru dzieci nieodebranych.

 

 

 § 15 Postępowanie w sytuacji próby odbioru dziecka przez rodzica będącego pod wpływem alkoholu

 

 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia
  1. nauczyciel, który podejrzewa lub otrzymuje informację o tym, że po dziecko przyszedł rodzic pod wpływem alkoholu, powiadamia dyrektora szkoły,
  2. nauczyciel odizolowuje dziecko od nietrzeźwego rodzica.

                 

 1. Sposób działania
  1. nauczyciel nawiązuje kontakt z drugim rodzicem, informuje o zaistniałej sytuacji oraz ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły. W przypadku braku kontaktu  z rodzicem podejmuje próbę skontaktowania się z osobami, wskazanymi przez rodziców w upoważnieniu do odbioru dziecka ze szkoły,
  2. w sytuacji, gdy rodzic lub upoważniona pisemnie osoba nie może odebrać dziecka, rodzic może jednorazowo wskazać (upoważnienie ustne) inną  pełnoletnią osobę, podając jej dane. W momencie odbioru dziecka osoba upoważniona powinna mieć przy sobie dowód osobisty,
  3. w przypadku braku kontaktu z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka ze szkoły, nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji
  4. w przypadku wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną, dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji, która przejmuje opiekę nad dzieckiem i postanawia o ewentualnym oddaniu dziecka pod opiekę innym członkom rodziny lub o umieszczeniu w placówce opiekuńczej,
  5. nauczyciel sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia,
  6. po zdarzeniu przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad, dotyczących odbioru dziecka z placówki,  
  7. w przypadku, gdy sytuacja zdarza się kolejny raz lub dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, dyrektor powiadamia o zdarzeniach sąd rejonowy,  wydział rodzinny ds. nieletnich, a także terenowy ośrodek pomocy społecznej.

 

 

§ 16 Sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót, niedziel oraz ferii i wakacji) szkoła może zapewnić opiekę uczniom, na prośbę rodziców.
 2. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy składają pisemną informację nauczycielom świetlicy, pozostali wychowawcom klasy w terminie przynajmniej trzech dni przed dniem wolnym.
 3. W tym dniu uczniowie są pod opieką nauczycieli, którzy pełnią dyżur według wcześniej przygotowanego przez dyrektora szkoły harmonogramu.

 

 

§ 17 Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece szkolnej

 

 1. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej w godzinach pracy.
 2. Nauczyciele bibliotekarze sprawują opiekę nad uczniami nieuczęszczającymi na lekcje religii i języka białoruskiego.
 3. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej mają obowiązek przestrzegać regulaminu biblioteki szkolnej.
 4. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej (nieprzestrzegania regulaminu) obowiązują następujące kroki postępowania:
 5. a) upomnienie ustne,
  1. zapis w bibliotecznym zeszycie uwag,
  2. zapis uwagi w dzienniku lekcyjnym i zgłoszenie wychowawcy klasy.

 

 

 

§ 18 Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych

 

 1. Szkoła organizuje lub współorganizuje uroczystości, akademie, imprezy, apele, konkursy, turnieje, występy, koncerty, bale, zabawy, dyskoteki itp. Imprezy mogą mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, ogólnoszkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
 2. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel bądź grupa nauczycieli. Akceptacji udziela dyrektor szkoły.
 3. Zaplanowane imprezy i uroczystości powinny być umieszczone w kalendarzu szkolnym (plan pracy szkoły).
 4. Dopuszcza się organizację imprez i uroczystości nie zapisanych w kalendarzu szkolnym, jeśli nie można było ich przewidzieć i wynikają one z realizacji planu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
 5. Szczegóły dotyczące przebiegu imprezy organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym, uwzględniając odpowiedni poziom przedsięwzięcia.
 6. Nauczyciel odpowiedzialny za daną imprezę przygotowuje wzór zaproszeń oraz scenariusz przedsięwzięcia, w którym uwzględnia:
  1. część oficjalną i artystyczną, oprawę muzyczną,
  2. oprawę plastyczną (np.: scenografia, organizacja sceny, rekwizyty),
  3. wykorzystanie TIK (np.: prezentacja multimedialna),
  4. szczegóły techniczno – organizacyjne (np.: nagłośnienie, sprzęt audiowizualny, organizacja widowni),
  5. wykaz nauczycieli odpowiedzialnych za współorganizację z przydzielonymi zadaniami,
  6. listę występujących uczniów.
 7. Organizator informuje nauczycieli wspomagających o zakresie ich zadań co najmniej na miesiąc przed imprezą.
 8. Należy wyznaczyć również osoby odpowiedzialne za medialną archiwizację wydarzenia (fotografowanie i filmowanie).
 9. Nauczyciel opracowuje i udostępnia harmonogram prób. Na jedną z nich zaprasza dyrektora.
 10. Przy wyborze prowadzących i aktorów należy wziąć pod uwagę predyspozycje osobowościowe i aktorskie ucznia. Podczas prób trzeba zadbać o sposób prezentacji roli przez uczniów (dykcja, akcent, intonacja, interpretacja tekstu, prezencja, ruch sceniczny itp.).
 11. Na tydzień przed uroczystością trzeba przesłać drogą elektroniczną dopracowany scenariusz dyrektorowi szkoły.
 12. Kilka dni przed uroczystością przygotowane zaproszenia należy wręczyć gościom.
 13. Wychowawca informuje klasę o uroczystości i obowiązkowym tego dnia stroju galowym, na który składa się biała bluzka lub koszula i ciemne – czarne lub granatowe długie spodnie lub spódnica, sukienka.
 14. W dniu imprezy główny organizator koordynuje i nadzoruje przebieg uroczystości. Współorganizatorzy odpowiadają za przydzielone im zadania.
 15. Podczas imprezy wychowawca klasy, bądź nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami usadawia ich w wyznaczonym miejscu. Sam siada obok klasy i czynnie nadzoruje jej zachowanie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
 16. Organizator przed uroczystością umieszcza na stronie internetowej szkoły krótką informację zapowiadającą wydarzenie.
 17. Organizator najpóźniej 7 dni po uroczystości powinien przygotować krótką relację z wydarzenia (można dołączyć zdjęcia, film) i umieścić ją na stronie internetowej szkoły.

 

 • 19 Organizowania krajoznawstwa i turystyki

 

 1. Szkoła może organizować dla uczniów i wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, w tym wycieczki i imprezy zagraniczne.
 2. Krajoznawstwo i turystyka organizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, procedurą oraz „Regulaminem organizacji wycieczek i imprez szkolnych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych”.
 3. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 4. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
 5. Wychowawcy klas, kierownik świetlicy lub nauczyciele przedmiotowi zgłaszają chęć organizacji wycieczki/imprezy klasowej, świetlicowej lub każdej innej dyrektorowi szkoły do końca września danego roku szkolnego i zapisują je w szkolnym planie pracy.
 6. Dopuszcza się organizację imprez i uroczystości nie zapisanych w kalendarzu szkolnym, jeśli nie można było ich przewidzieć i wynikają one z realizacji planu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
 7. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
  1. wycieczki przedmiotowe,
  2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
  3. imprezy krajoznawczo-turystyczne (np.: biwaki, konkursy, turnieje …),
  4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne,
  5. imprezy wyjazdowe (np.: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne …),

 

 1. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz informuje się o niej dyrektora szkoły.
 2. Wyznacza się cele w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, o których informowani są jej uczestnicy np. :
  1. poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
  2. poznanie kultury i języka innych państw,
  3. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
  4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  5. upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  6. podnoszenie sprawności fizycznej,
  7. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
  8. przeciwdziałanie patologii społecznej.
  9. poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania oraz umiejętności specjalistycznych.
 4. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły, liczbę opiekunów oraz sposób sprawowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 5. Plan wycieczki/imprezy powinien zawierać następujące elementy:
  1. klasę – ilość uczniów,
  2. termin,
  3. trasę – miejsce,
  4. formę wycieczki/imprezy (wycieczka przedmiotowa, wycieczka krajoznawczoturystyczna, impreza krajoznawczo-turystyczna, impreza turystyki kwalifikowanej i obóz wędrowny, impreza wyjazdowa,
  5. imienną propozycję opiekunów,
  6. osobę/instytucję odpowiedzialną za współorganizację.
 6. W oparciu o plan wycieczki, na 14 dni przed wycieczką/imprezą kierownik wypełnia:

kartę wycieczki/imprezy, listę uczestników wycieczki wraz ze zgodami rodziców oraz opracowanym regulaminem wycieczki/imprezy.

 1. Regulamin wycieczki musi być podpisany przez uczniów.
 2. Przed wycieczką/imprezą kierownik wycieczki zobowiązany jest do powiadomienia intendentki o ilości osób korzystających z obiadów a nieobecnych w danym dniu z powodu wycieczki; poinformowaniu rodziców uczniów o planowanej wycieczce oraz przypomnieniu dyrektorowi szkoły o terminie wycieczki i sporządzeniu dla niego listy uczniów pozostających w szkole. Podaje również propozycję zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 3. Zbieraniem pieniędzy na wycieczkę zajmują się rodzice wchodzący w skład trójki klasowej lub po upoważnieniu przez rodziców wychowawcy. Wszystkie rachunki i faktury powinny być wystawione na konto Gminy Dubicze Cerkiewne/odbiorca Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
 4. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody ich rodziców.
 5. Opiekun wycieczki (wychowawca klasy) przygotowuje w dwóch egzemplarzach odpowiednią dokumentację, z których jeden zostaje w szkole, a drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki. Po powrocie z wycieczki kopia pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.
 6. Sekretariat szkoły prowadzi ewidencję kart wycieczek szkolnych.
 7. Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany program zastępczy wycieczki/danego punktu programu.
 8. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zaplanowana nie później niż 15 minut przed przewidywaną godziną rozpoczęcia podróży. Należy wtedy:
  1. sprawdzić listę obecności,
  2. przypomnieć program i regulamin wycieczki,
  3. sprawdzić ubiór i ekwipunek uczestników,
  4. właściwie rozmieścić uczestników wewnątrz pojazdu,
  5. dopilnować, by wszystkie bagaże znajdowały się na półkach bądź w schowkach/ lukach bagażowych.
 9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy bezwzględnie pouczyć wszystkich jej uczestników o sposobie zachowania się w czasie nieszczęśliwego wypadku.
 10. W przypadku organizacji wycieczki zagranicznej konieczna jest akceptacja organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego.
 11. Przy organizacji wycieczki zagranicznej istnieje konieczność ubezpieczenia uczestników wycieczki/imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Wykupienie ubezpieczenia nie jest obligatoryjne dla wycieczek/imprez organizowanych na terenie Polski.

 1. Kierownik lub opiekunowie wycieczki, biorący udział w wycieczce zagranicznej powinni znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym.
 2. Kierownik zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 3. Wycieczki/imprezy mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych:
  1. składek uczestników,
  2. środków rady rodziców,
  3. środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego,
  4. środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.
 4. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia kosztów z nią związanych.
 5. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu.
 6. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce.
 7. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z realizacją wycieczki/imprezy odpowiada kierownik wycieczki.
 8. Kierownik wycieczki dokonuje jej rozliczenia przez 14 dni po jej zakończeniu.
 9. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów.
 10. Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki:
  1. spośród pracowników pedagogicznych szkoły dyrektor szkoły wyznacza osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika wycieczki,
  2. kierownik wycieczki/imprezy w szczególności:
   • opracowuje program i harmonogram wycieczki/imprezy,
   • opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
   • zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
   • zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania w szczególności omawia zasady bezpieczeństwa,
   • określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki/imprezy,
   • odpowiada za apteczkę pierwszej pomocy,
   • dopilnowuje, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbędny sprzęt i ekwipunek,
   • organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
   • dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
   • dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki/ imprezy,
   • zabezpiecza powrót uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. określa i informuje rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki,
   • dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu, rozliczając się z rodzicami,
   • informuje wychowawców o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie wycieczki,
   • dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki/imprezy;
  3. każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności,
  4. oświadczenie zawarte jest w karcie wycieczki, ale może być również podpisane w oddzielnym piśmie,
  5. do obowiązków opiekunów należy :
   • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
   • współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki/imprezy,
   • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
   • nadzorowanie wykonywanych zadań przydzielonych uczniom,
   • wykonywanie zadań zleconych przez kierownika;
  6. opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego,
  7. kierownicy i opiekunowie wycieczki są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zarządzeń epidemiologicznych oraz regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z wszelkich urządzeń w miejscach postoju i podróży.
  8. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa:
  9. a) wycieczki autokarowe:
 • pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, oznakowany jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej,
 • w warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego,
 • kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania oraz wysiadania dzieci i młodzieży,
 • kierowca musi posiadać potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę,

kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy – godzina odpoczynku  (Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 129 poz. 1444),

 • opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów,
 • ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe,
 • przejście w autokarze musi być wolne,
 • opiekunowie zajmują miejsca przy przednich drzwiach oraz w części środkowej autokaru,
 • uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach,
 • należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia,
 • kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy,
 • bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach,
 • napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników wycieczki tak, aby się nie wylały,
 • jeżeli przejazd przekracza 4 godziny należy zaplanować 40 minutową przerwę na posiłek,
 • przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów,
 • w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania,
 • po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników,
 • należy unikać przewozu dzieci w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności,
 • opiekunowie wycieczki dbają o ład i porządek w autokarze (zasady czystości ustalone z kierowcą);

 

 1. przejazdy pociągami:
  • opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej wagony, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów,
  • zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy – jak w przypadku przejazdu autokarem,
  • należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna,
  • w czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących,
  • bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki;

 

 1. zasady poruszania się z grupą w miastach:
 • przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie /miejscu/ pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki,
  • w trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi idąc na końcu zamykał ją,
  • opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim,
  • opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy,
  • prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
  • szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem,
  • w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki:
   • znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, autobusu, trolejbusu, tramwaju, metra),
   • znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,
   • znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,
   • posiadali ważne bilety na przejazd,
  • władze niektórych miast wprowadziły obowiązek korzystania z usług miejscowych przewodników w trakcie ich zwiedzania. Fakt ten należy uwzględnić przygotowując wycieczkę szkolną;
 1. wycieczki rowerowe:
  • liczba rowerów w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15,
  • odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 metrów,
  • odległość roweru od roweru nie powinna przekraczać 5 m,
  • kolumnę rowerów oznacza się białą chorągiewką z przodu, z tyłu umieszcza się wysunięty lizak, zamontowany do siodełka,
  • jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
  • uczestnicy wycieczek rowerowych muszą mieć karty rowerowe,
  • zaleca się tworzenie 10 osobowych grup pod nadzorem 2 – 3 dorosłych,
  • przed rozpoczęciem jazdy opiekun powinien sprawdzić znajomość, a w razie potrzeby przypomnieć podstawowe reguły jazdy rowerem w ruchu drogowym,
  • opiekun jeszcze w fazie planowania trasy winien uwzględnić regulacje tempa jazdy i dystans według możliwości najsłabszego, najczęściej najmłodszego z uczestników,
  • długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km,
  • opiekunowie przed rozpoczęciem jazdy winien sprawdzić, czy wszystkie rowery znajdują się w należytym stanie technicznym i posiadają wymagane przepisami wyposażenie, m.in. oświetlenie roweru i odblaski,
  • opiekun powinien posiadać przynajmniej jedną apteczkę oraz podstawowe części zamienne i narzędzia do podręcznych napraw (pompkę, komplet kluczy, itd.),
  • w czasie jazdy opiekun powinien prowadzić wycieczkę jadąc jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Tuż za nim winni poruszać się najsłabsi rowerzyści,
  • kolumnę zamyka drugi opiekun,
  • wszyscy rowerzyści powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania;
 2. wycieczki piesze:
 • organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych,
  • przy wyjściu dzieci poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony co najmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów,
  • jeśli wycieczka będzie się odbywała poza miejscowością, w której jest siedziba szkoły jeden opiekun powinien przypadać dla grupy do 15 uczniów,
  • w przypadku dzieci do lat 10 poruszających się w kolumnie, stosuje się przepisy o ruchu pojedynczego pieszego (art. 11 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym). Kierownik takiej kolumny prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza i porusza się lewą stroną jezdni,
  • piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności (np. o zmroku),
  • kolumna pieszych w wieku powyżej 10 lat porusza się prawą stroną jezdni, tak jak pojazdy. Długość każdej kolumny nie może przekraczać 50 metrów. Ze względów bezpieczeństwa kolumny nie mogą znajdować się na jezdni w czasie mgły,
  • osoba poniżej 18 lat nie może prowadzić kolumny pieszych,
  • jeżeli przemarsz kolumny pieszych powyżej 10 lat odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności, to pierwszy i ostatni z idących niosą latarki ze światłem białym,
  • wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy odblaskowe.

 

 1. 28. Postanowienia końcowe:
 1. zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba,
 2. jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić zamiar wyjścia poza teren szkoły i odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym oraz zeszycie wyjść poza teren szkolny,
 3. uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą. Imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a przydziału dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły,
 4. jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki/ imprezy, dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki,
 5. wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora szkoły,
 6. sprawy nieuregulowane niniejszymi procedurami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz innymi przepisami wyższego rzędu,
 7. w razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

§ 20 Korzystanie z szatni szkolnej

 

 1. Pracownik szkoły otwiera szatnię dla klas II i III etapu edukacyjnego o godzinie 7.00.
 2. Uczniowie pozostawiają ubrania w szatni najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w oddzielnym worku – obuwie zewnętrzne (ewentualnie sportowe).
 4. Za pozostawione w szatni wartościowe rzeczy (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i przerw.
 6. Każdy oddział ma w danym roku szkolnym przydzielony segment, odpowiednio oznaczony.
 7. W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są na kłódkę przez pracowników obsługi.
 8. Przed zajęciami i podczas przerw obiadowych (20-minutowych) w szatni pełnione są przez nauczycieli dyżury.
 9. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni.
 10. Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni.
 11. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w statucie szkoły.

 

§ 21 Bezpieczne  użytkowanie sprzętu sportowego

 

 1. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
 2. Kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
 3. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego nauczyciel sprawdza przed każdymi zajęciami.
 4. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
 5. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
 6. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 7. Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 8. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku szkolnego  o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego. Mają obowiązek podania takiej informacji także podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
 10. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren szkoły sprzętu i urządzeń stanowiących jej wyposażenie.
 11. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą usuwane na koszt rodziców dziecka.
 12. Osobami powołanymi do egzekwowania przepisów powyższego regulaminu są nauczyciele wychowania fizycznego tutejszej szkoły oraz jej dyrektor.

 

§ 22 Zachowanie bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania fizycznego

 

 1. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczonych i przygotowanych obiektach sportowych.
 2. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego, znajdujący się w szatni lub na korytarzu są pod opieką dyżurującego w tym segmencie nauczyciela.
 3. Wchodzenie do sali gimnastycznej podczas przerw czy poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo zabronione.
 4. Wychodzenie na boisko szkolne w czasie przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo zabronione.
 5. Podczas przerw międzylekcyjnych drzwi sali gimnastycznej są zamknięte.
 6. Grupy ćwiczebne mogą przebywać w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym tylko w obecności nauczyciela.
 7. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie ładu, porządku i dyscypliny.
 8. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności nauczyciela.
 9. Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod nadzorem nauczyciela.
 10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
 11. Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest zabronione.
 12. Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie jest podczas lekcji wychowania fizycznego surowo zabronione.
 13. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio do pory roku i miejsca, gdzie odbędzie się lekcja (sala gimnastyczna, boisko przyszkolne).
 14. Osoby noszące okulary korekcyjne, zobowiązane są do ich zdejmowania na czas zajęć wychowania fizycznego. Dozwolone jest ćwiczenie w specjalnych certyfikowanych okularach korekcyjnych do uprawiania sportu.
 15. Aktywne uczestnictwo w lekcji w stroju niegimnastycznym jest zabronione.
 16. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców) pozostają pod opieką nauczyciela w sali gimnastycznej lub na boisku i biernie uczestniczą w zajęciach.
 17. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do pielęgniarki szkolnej lub o ich samopoczuciu zawiadamiani są rodzice.
 18. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły o każdym poważnym wypadku.
 19. Każde nieszczęśliwe zdarzenie należy odnotować w rejestrze wypadków uczniów, który znajduje się sekretariacie szkoły.
 20. Uczeń zostaje zwolniony z lekcji wychowania fizycznego do domu tylko na osobistą lub pisemną prośbę rodzica, wychowawcy, pielęgniarki szkolnej, jeśli rodzic osobiście go zabierze do domu.
 21. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać sali gimnastycznej lub boiska przyszkolnego.
 22. W sali gimnastycznej, w widocznym miejscu umieszczone są tabliczki ze szczegółowymi zasadami bezpiecznego zachowania.

 

§ 23 Zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

 1. Rodzic informuje wychowawcę o wydanym przez lekarza zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego instruuje rodzica o konieczności złożenia podania do dyrektora szkoły o zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego i dołączeniu do niego opinii lekarskiej.
 3. Rodzic składa w sekretariacie szkoły ww. wymagane dokumenty.
 4. Dyrektor wydaje decyzję zwalniającą ucznia z zajęć WF zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

Korzystania ze szkolnego placu zabaw

 

 1. Przy szkole znajduje się plac zabaw dla uczniów, którego użytkowanie określone jest regulaminem.
 2. Wszyscy użytkownicy placu zabaw są zobowiązani do przestrzegania jego regulaminu.
 3. Na placu zabaw organizowane są zajęcia rekreacyjne dla ograniczonej liczby dzieci. Dopuszcza się ilość uczniów w liczbie ok. 25 tj. jednej grupy świetlicowej.
 4. Nauczyciele sprawują opiekę na placu zabaw w sposób czynny, pozwalający im na obserwację wszystkich swoich podopiecznych.

 

§ 24 Korzystanie z terenu szkoły

 

 1. Uczeń podczas pobytu w szkole jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w niej regulaminów i procedur.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
 3. Podczas zajęć szkolnych boisko i teren szkoły przeznaczone są wyłącznie dla uczniów korzystających z zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli. Pozostałe osoby mogą przebywać na terenie przyszkolnym wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły.
 4. Korzystanie z obiektów sportowych dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Na boisku szkolnym dzieci do lat siedmiu mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych.
 6. Na terenie szkoły zabrania się:
  1. wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt,
  2. przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  3. stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
  4. palenia papierosów,
  5. spożywania napojów alkoholowych,
  6. palenia ognisk,
  7. niszczenia mienia szkoły (za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę, lub jej rodzice ),
  8. niszczenia zieleni,
  9. zaśmiecania terenu,
  10. wulgarnego zachowania,
  11. jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami,
  12. przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych narzędzi, laserów,
  13. fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich zgody.
 7. Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. W przypadku naruszenia jego postanowień będą pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej.

 

Rozdział 2 Procedury reagowanie w przypadkach wystąpienia wewnętrznych zagrożeń

 

 § 25 Postępowanie w wypadku wystąpienia zachowań agresywnych –  agresja fizyczna

 

 1. Osoba będąca świadkiem zdarzenia bezzwłocznie podejmuje działania, mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska. Pracownik szkoły w sposób stanowczy i zdecydowany przekazuje uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Mówi dobitnie, głośno, stanowczo, używa krótkich komunikatów. W razie potrzeby dba o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami.
 2. Pracownik szkoły powiadamia wychowawcę/ów. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami agresora i ofiary.
 3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) – wychowawca, nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców.
 4. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 5. Wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.
 6. W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.
 7. W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami pobicia – szkoła kieruje sprawę na policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub regulaminie szkoły.

 

§ 26 Postępowanie w wypadku wystąpienia zachowań agresywnych –  agresja  słowna

 1. Osoba będąca świadkiem zdarzenia bezzwłocznie podejmuje działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska.
 2. Powiadamia wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem przeprowadza osobno.
 4. O zaistniałym wydarzeniu informuje rodziców uczestników zdarzenia.
 5. W poważnych przypadkach powiadamiana jest policja.
 6. Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.

 

§ 27 Postępowanie na wypadek wystąpienia kradzieży

 

 1. Osoba, która wykryła kradzież, natychmiast powiadamia wychowawcę.
 2. Sprawcę czynu przekazuje pod opiekę wychowawcy.
 3. W przypadku kradzieży żąda, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, innego nauczyciela.

Należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukiwania odzieży ani plecaka ucznia. Może to zrobić tylko policja.

 1. Wychowawca ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 2. Wychowawca wzywa rodziców sprawcy i przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności. Sporządza notatkę z tej rozmowy.
 3. W przypadku kradzieży dokonanej przez ucznia o powiadomieniu policji decyduje dyrektor szkoły.
 4. Sprawca czynu winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu.

 

 

 

 

 

 • 28 Postępowanie na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole

 

 1. Po stwierdzeniu zagrożenia powiadomić dyrektora szkoły.
 2. W przypadku potwierdzenia informacji dotyczących obcych osób, zaczepiających uczniów, dyrektor szkoły  (lub osoba upoważniona przez niego) zawiadamia policję.
 3. Dyrektor szkoły przekazuje jak najszybciej pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu.
 4. Wychowawcy klas podejmują działania profilaktyczne wśród uczniów, w celu wskazania:
  1. możliwego zagrożenia,
  2. właściwego sposobu postępowania w sytuacji spotkania się z zagrożeniem,
  3. form przekazania informacji o osobach mogących stwarzać zagrożenie.
 5. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń był molestowany natychmiast zawiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia rodziców ucznia oraz policję, w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy.
 6. Wychowawca klasy przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
 7. Dyrektor wzywa do szkoły rodziców
 8. Rozmowa zostaje przeprowadzonatakże z rodzicami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.
 9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia oraz wychowawcą klasy, ustalają wspólnie działania, mające na celu zapewnienie właściwej pomocy i opieki uczniowi.

 

 

§ 29 Postępowanie w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole

 

 1. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o w/w zachowaniach, konieczne jest zapewnienie anonimowości.
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia, zobowiązując ich do szczególnego nadzoru nad nim.
 3. W sytuacji, gdy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych,  a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.

 

 • 30 Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku

 

 1. Uczeń (jego kolega) zgłasza wypadek lekki, niewymagający interwencji lekarza (powierzchniowe zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia) do:
  1. nauczyciela, jeżeli stanie się to w czasie lekcji,
  2. nauczyciela pełniącego dyżur, jeżeli stanie się to na przerwie,
  3. nauczyciela, opiekuna świetlicy lub pracownika obsługi, jeżeli jest w pobliżu.
 2. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia doprowadza go do gabinetu pielęgniarki lub podczas jej nieobecności opatruje ranę.
 3. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym czasie zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze z większą grupą uczniów jest on zobowiązany do zapewnienia opiekuna dla pozostałych uczniów. Niedopuszczalne jest pozostawienie pozostałych uczniów bez opieki.
 4. Osoba udzielająca pomocy informuje dyrektora szkoły wpisując zdarzenie do „zeszytu zdarzeń potencjalnie wypadkowych”. Zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz informuje rodziców ucznia, z którymi ustala dalsze postępowanie z uczniem w dniu zdarzenia.
 5. Wychowawca/nauczyciel sprawujący nad uczniem opiekę może pozwolić innej niż rodzic osobie na odebranie chorego dziecka na prośbę telefoniczną lub za okazaniem pisemnej zgody rodzica, który nie może osobiście odebrać dziecka.
 6. Zdarzenie powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.

 

 1. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza pogotowia ratunkowego:
  1. pracownik szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc – pielęgniarkę szkolną lub w przypadku jej nieobecności osobę wyznaczoną przez dyrektora posiadającą przeszkolenie do jej udzielania,
  2. w każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy, utrata przytomności) osoba udzielająca pomocy wzywa pogotowie ratunkowe,
  3. osoba udzielająca pierwszej pomocy powiadamia o zaistniałym wypadku dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia,
  4. do czasu przybycia pogotowia ratunkowego pielęgniarka szkolna lub osoba przeszkolona w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmuje natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie lub życie ucznia,
  5. rodzice po przybyciu do szkoły oraz lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za dziecko. W przypadku nieobecności rodzica w czasie przybycia karetki pogotowia osoba wyznaczona przez dyrektora sprawuje nad uczniem opiekę podczas transportu karetką,
  6. po zdarzeniu osoba udzielająca pierwszej pomocy lub świadek zdarzenia wypełnia kartę zgłoszenia wypadku ucznia w szkole (druk o nazwie: ,,Zawiadomienie o wypadku ucznia”), który znajduje się w sekretariacie szkoły,
  7. z treścią protokołu powypadkowego w terminie 14 dni od zakończenia postępowania zaznajamia się rodziców poszkodowanego niepełnoletniego oraz dyrektora szkoły,
  8. protokół powypadkowy (podpisany przez członków zespołu powypadkowego i dyrektora szkoły) zostaje przedłożony do podpisu oraz przekazany w jednym egzemplarzu  rodzicom,
  9. jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji szkoły,
  10. wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski omawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej,
  11. jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/ kierownik wycieczki i odpowiada za nie,
  12. o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie powiatowy inspektorat sanitarny.
 2. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub  ze skutkiem śmiertelnym:
  1. w sytuacji, gdy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności

ratujące zdrowie i życie ucznia,

 1. jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel znajdujący się na miejscu zdarzenia zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa dyrektora szkoły lub jego zastępcę,
 2. dyrektor szkoły lub jego zastępca informuje o zdarzeniu Komendę Powiatową Policji, Państwową Inspekcję Pracy, Powiatową Stację Sanitarno –

Epidemiologiczną, rodziców, Kuratorium Oświaty oraz organ prowadzący,

 1. do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia,
 2. celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń,
 3. wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

 • 31 Postępowanie na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

 

 1. Czynami zabronionymi na terenie szkoły są:
 • posiadanie noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu,
 • umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,
 • samowolne ustawianie znaków,
 • rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,
 • kradzież lub przywłaszczenie,
 • paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,
 • niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,
 • spekulacja biletami, tzw. konik.

 

 1. Niniejsze procedury zawierają zasady postępowania pracowników szkoły w sytuacji dostrzeżenia czynu karalnego.
 • Osoba będąca świadkiem zagrożenia zobowiązania jest do powiadomienia dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych jego świadków.

 

 1. Działania wobec sprawcy
 • W przypadku, gdy osoba, która dopuściła się czynu karalnego, jest znana i przebywa na terenie szkoły, wyznaczeni przez dyrektora pracownicy powinny zatrzymać ją i przyprowadzić do dyrektora szkoły.
 • O zaistniałym przypadku dyrektor szkoły powinien powiadomić rodziców ucznia.
 • W przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój) lub, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana, dyrektor szkoły powiadamia policję. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazania je policji.

 

 1. Działania wobec ofiary czynu karalnego
 • W przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, osoba będąca świadkiem zaistniałego zagrożenia powinna udzielić jej pierwszej pomocy, bądź wezwać lekarza. Następnie świadek powinien powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły.
 • Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ofiary czynu karalnego oraz niezwłoczne wezwanie policji, szczególnie w przypadku, gdy istnieje konieczność ustalenia okoliczności czynu karalnego, ewentualnych świadków i profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa.
 • W dalszej kolejności ofiara powinna otrzymać pomoc i wsparcie psychologiczne.

 

 

Rozdział 3  Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

 

§ 32 Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w sieci

 

 1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.
 2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.
 3. Nauczyciel nadzorujący pracę ucznia z komputerem powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje.
 4. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:
  1. przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo poznanych osób,
  2. nie przekazywać danych osobowych,
  3. nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela,
  4. nie korzystać z komunikatorów,
  5. nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych, muzycznych, filmowych itp.,
  6. nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku komputera,
  7. przestrzegać etykiety,
  8. w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o pomoc.
 5. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.
 6. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.

 

 • 33 Reagowanie w sytuacji  cyberprzemocy

 

Cyberprzemoc to wszelkie intencjonalne działania przy użyciu Internetu, komputera  i urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety itp.), które dążą do wyrządzenia krzywdy lub wywołania dyskomfortu u osoby doświadczającej przemocy.

Niniejsze procedury zawierają zasady postępowania nauczycieli szkoły w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy.

 

 1. Procedura interwencyjna powinna obejmować:
 • udzielenie wsparcia ofierze przemocy,
 • zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia,
 • wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy

 

 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia
 • Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie dyrektora.
 • Dyrektor wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia i planują dalsze postępowanie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych świadków.

 

 1. Zabezpieczenie dowodów
 • Wszelkie dowody cyberprzemocy wychowawca zabezpiecza i rejestruje. Następnie zapoznaje wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektora, rodziców, w przypadku złamania prawa – policją.
 • Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.

 

 1. Identyfikacja sprawcy
 • Szkoła podejmuje działania mające na celu identyfikację sprawcy cyberprzemocy.
 • W sytuacji kiedy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy powiadomić dostawcę usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów.
 • W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić należy bezwzględnie skontaktować się z policją.

 

 1. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy
 • W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, której celem jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, jego przyczyn, ustalenia sposobów rozwiązania sytuacji problemowej, omówienia konsekwencji.
 • Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy.
 • Nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy.
 • Wychowawca informuje rodziców sprawcy o przebiegu zdarzenia i zapoznaje z materiałem dowodowym, a także o decyzji w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.
 • We współpracy z rodzicami wychowawca opracowuje kontrakt dla dziecka, określającego zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych wymagań.

 

 1. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy
 • Wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w statucie szkoły.
 • Podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę:
 1. rozmiar i rangę szkody,
 2. czas trwania prześladowania,
 3. świadomość popełnianego czynu,
 4. motywację sprawcy,
 5. rodzaj rozpowszechnianego materiału.

 

 1. Działania wobec ofiary cyberprzemocy
 • Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole wsparcie psychologiczne udzielane przez wychowawcę.
 • Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

 

 1. Sporządzenie dokumentacji z zajścia
 • Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń.
 • Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji (wydruki, opis, itp.).

 

 1. Powiadomienie sądu rodzinnego
 • Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły pisemnie informuje o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka.
 • W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z zawiadomieniem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa, dyrektor szkoły zobowiązany jest zgłosić te fakty policji i do sądu rodzinnego.

 

§ 34 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych

 

Za treści szkodliwe, niedozwolone, nielegalne i niebezpieczne dla zdrowia uznaje się  pornografię, treści obrazujące przemoc i promujące działania szkodliwe dla zdrowia  i życia dzieci, popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z prawem, nawoływanie do samookaleczeń i samobójstw, korzystanie z narkotyków; niebezpieczeństwo werbunku dzieci i młodzieży do organizacji nielegalnych i terrorystycznych.

 

 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia, zabezpieczenie dowodów
 • W przypadku pozyskania wiedzy o wystąpieniu zagrożenia dostępem do w/w treści, które można bezpośrednio powiązać z uczniami szkoły, należy zabezpieczyć dowody w formie elektronicznej (pliki z treściami niedozwolonymi, zapisy rozmów  w komunikatorach, e-maile, zrzuty ekranu) znalezione w Internecie lub komputerze dziecka.
 • Zabezpieczenie dowodów leży po stronie rodziców dziecka. W czynnościach tych może wspomagać przedstawiciel szkoły, posiadający odpowiednie kompetencje techniczne.
 • Jeżeli treści szkodliwe, niedozwolone, nielegalne i niebezpieczne dla zdrowia nie mają związku z uczniami szkoły, należy rozważyć zgłoszenie incydentu na policję oraz zgłosić go do serwisu Dyżurnet (dyzurnet.pl).

 

 1. Identyfikacja sprawców
 • Na podstawie zgromadzonych dowodów, należy zidentyfikować twórców treści oraz osoby, które udostępniły je dziecku.
 • Konieczne jest poinformowanie rodziców dzieci, uczestniczących w zdarzeniu, o sytuacji i roli ich dzieci.
 1. Postępowania wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły
 • W przypadku udostępniania przez ucznia treści szkodliwych, niedozwolonych/ nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia należy przeprowadzić z nim rozmowę wychowawczą.
 • W sytuacji upowszechniania przez sprawców treści nielegalnych należy złożyć zawiadomienie o zdarzeniu na policję.

 

 

 1. Postępowanie wobec ofiar zdarzenia
 • Ofiary i świadkowie zdarzenia powinni być otoczeni opieką psychologiczno – pedagogiczną.
 • W trakcie rozmowy z dzieckiem należy ustalić okoliczności uzyskania przez ofiarę dostępu do w/w treści oraz powiadomić rodziców o zdarzeniu i uzgodnić z nimi podejmowane działania i formę wsparcia dziecka.
 1. Postępowanie wobec świadków zdarzenia
 • W przypadku, gdy informacja na temat zdarzenia dotrze do środowiska rówieśniczego ofiary (klasy, szkoły), wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych i wychowawczych.

 

 1. Współpraca z instytucjami
 • W sytuacji naruszenia prawa np. rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem nieletniego lub prób uwiedzenia małoletniego w wieku do 15 lat przez osobę dorosłą należy – w porozumieniu z rodzicami dziecka – niezwłocznie powiadomić policję.
 • Jeżeli ofiara potrzebuje opieki psychologicznej, decyzja o kontakcie z psychologiem i skierowaniu na terapię musi zostać podjęta w porozumieniu z rodzicami dziecka.

 

 • 35 Naruszenie prywatności dotyczące nieodpowiedniego bądź niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku ucznia i pracownika szkoły

 

Poprzez naruszenie prywatności dotyczące nieodpowiedniego bądź niezgodnego  z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły, rozumie się podszywanie się pod inna osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej.

 

 1. Do najczęstszych form wyłudzenia lub kradzieży danych należy:
  • przejęcie profilu na portalu społecznościowym w celu dyskredytacji lub naruszenia dobrego wizerunku ofiary (np. publikacja zdjęć intymnych bądź montowanych),
  • szantażu (w celu uzyskania korzyści finansowych w zamian za niepublikowanie zdjęć bądź treści naruszających dobry wizerunek ofiary),
  • dokonania zakupów i innych transakcji finansowych (np. w sklepach internetowych na koszt ofiary),
  • uzyskania korzyści (np. usługi premium SMS).

 

 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia
 • W przypadku, gdy sprawcą jest uczeń kolega ofiary ze szkoły czy klasy, uczniowie lub rodzice winni skontaktować się z wychowawcą klasy.
 • W przypadku, gdy do naruszenia prywatności uczniów dochodzi ze strony dorosłych osób trzecich, rodzice winni skontaktować się bezpośrednio z policją i powiadomić o tym szkołę.

 

 

 1. Analiza zdarzenia, zabezpieczenie dowodów
 • Nauczyciel zabezpiecza dowody nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem działania w formie elektronicznej (e-mail, zrzut ekranu, konwersacja w komunikatorze lub SMS).
 • Równolegle dokonuje zmian tych danych identyfikujących, które zależą od ofiary, tj. haseł i loginów lub kodów dostępu do platform i portali internetowych, tak aby uniemożliwić kontynuację procederu naruszania prywatności.
 • W przypadku naruszenia dobrego wizerunku ofiary, należy wyjaśnić te działania i usunąć ich skutków.
 • Likwidacja stron internetowych czy profili w portalach społecznościowych, która wymagać będzie interwencji w zebrane dowody musi odbywać się za zgodą policji (o ile została powiadomiona).
 • Szczególnej uwagi wymagają incydenty kradzieży tożsamości w celu posłużenia się nią np. podczas zakupu towarów online lub dokonania transakcji finansowych. W tym przypadku należy skontaktować się ze sklepem lub pożyczkodawcą i wyjaśnić charakter zdarzenia.

 

 1. Identyfikacja sprawców
 • W przypadku, gdy dowody jasno wskazują na konkretnego sprawcę oraz na spełnienie przesłanki, iż sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej, należy je zabezpieczyć i przekazać policji. W przypadku, gdy trudno to ustalić, identyfikacji dokonać winna policja.
 • W przypadku znanego sprawcy, który jednak nie działał z powyższych pobudek, szkoła powinna dążyć do rozwiązania problemu w ramach działań wychowawczo – edukacyjnych uzgodnionych z rodzicami.

 

 1. Postępowania wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły
 • Gdy sprawcą incydentu jest uczeń szkoły, należy wobec niego – w porozumieniu z rodzicami – podjąć działania wychowawcze (m.in. przeprosiny złożone osobie poszkodowanej), zmierzające do uświadomienia nieodpowiedniego i nielegalnego charakteru czynów, jakich dokonał.
 • Celem działań powinno być nabycie odpowiedniej wiedzy przez ucznia na temat wagi poszanowania prywatności w codziennym życiu, zmiana jego postawy na akceptującą szacunek dla wizerunku i prywatności. Działania takie szkoła winna podjąć niezależnie od powiadomienia policji/sądu rodzinnego.
 • Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie powiadomienia o incydencie policji, biorąc pod uwagę wiek sprawcy, jego dotychczasowe zachowanie, postawę po odkryciu incydentu oraz opinie wychowawcy.
 • Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu incydentu na policję należy rozważyć, czy istnieją dowody, iż uczeń – sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej.

 

 

 

 1. Postępowanie wobec ofiar zdarzenia
 • Ofiary incydentów należy otoczyć – w porozumieniu z rodzicami – opieką pedagogicznopsychologiczną i powiadomić o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków działania sprawcy.
 • Jeśli kradzież tożsamości, bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary, jest znane tylko jej i rodzicom, szkoła winna zapewnić poufność działań.

 

 1. Postępowanie wobec świadków

1) Gdy kradzież tożsamości, bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary jest znane szerszemu gronu uczniów szkoły, należy podjąć wobec nich działania wychowawcze, zwracające uwagę na negatywną ocenę naruszania wizerunku ucznia – koleżanki lub kolegi oraz ryzyko popełnienia czynu karalnego.

 

 1. Współpraca z instytucjami
 • Gdy naruszenie prywatności, czy wyłudzenie lub kradzież tożsamości skutkują wyrządzeniem ofierze szkody majątkowej lub osobistej, rodzice uczniów winni o nim powiadomić policję.
 • W przypadku konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych wobec ofiary, można skierować ucznia, za zgodą i we współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej, np. terapeutycznej.

 

§ 36 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu

 

Za treści szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia uznaje się infoholizm (siecioholizm) – nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów Internetu i gier komputerowych (najczęściej sieciowych) oraz portali społecznościowych przez dzieci. Jego negatywne efekty polegają na pogarszaniu się stanu zdrowia fizycznego (np. choroby oczu, padaczka ekranowa, choroby kręgosłupa) i psychicznego (irytacja, rozdrażnienie, spadek sprawności psychofizycznej, a nawet depresja), zaniedbywaniu codziennych czynności oraz osłabianiu relacji rodzinnych i społecznych.

 

 1. Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia
 • Infoholizm stwierdza najczęściej rodzic dziecka. W przypadku konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych można skierować ucznia, za zgodą i we współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej, np. terapeutycznej.
 • Nauczyciele w szkole powinni zainteresować się przypadkami dzieci nieangażujących się w życie klasy, a poświęcającymi wolne chwile na kontakt online lub przychodzącymi do szkoły po nieprzespanej nocy.

 

 1. Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów
 • W przypadku pozyskania wiedzy o wystąpieniu zagrożenia reakcja szkoły powinna polegać na ustaleniu skutków zdrowotnych i psychicznych, jakie nadmierne korzystanie z zasobów Internetu wywołało u dziecka (np. gorsze oceny w nauce, niedosypianie, niedojadanie, rezygnacja z dawnych zainteresowań, załamanie się relacji z rodziną czy rówieśnikami).
 • Celem ustaleń jest wybór odpowiedniej ścieżki rozwiązywania problemu – z udziałem specjalistów (lekarzy, terapeutów) lub bez – wyłącznie w szkole. W początkowej fazie popadania w uzależnienie od Internetu należy koncentrować się na wsparciu udzielonym w rodzinie i w szkole (wychowawca).

 

 1. Aktywności wobec ofiar zdarzenia
 • W przypadku nadmiernego korzystania z Internetu przez uczniów należy otoczyć zindywidualizowaną opieką  psychologiczno – pedagogiczną osoby, której problem dotyczy. Pierwszym jej etapem powinna być rozmowa ze specjalistą, która pozwoli zdiagnozować poziom zagrożenia, określić przyczyny popadnięcia w nałóg (np. sytuacja domowa, brak sukcesów edukacyjnych w szkole, izolacja w środowisku rówieśniczym)  i ukazać specyfikę przypadku. Każde dziecko, u którego podejrzewa się nałóg korzystania z Internetu powinno zostać profesjonalnie zdiagnozowane przez psychologa w poradni pp.
 • W trakcie wsparcia należy zapewnić komfort psychiczny – o jego sytuacji i specyfice uwarunkowań osobistych muszą zostać powiadomieni wszyscy uczący go i oceniających nauczycieli.
 • Konieczne jest powiadomienie rodziców dziecka i omówienie z nimi wspólnych rozwiązań. Tylko synergiczne współdziałanie rodziców i szkoły może zagwarantować powodzenie podejmowanych działań wspierających dziecko.

 

 1. Aktywności wobec świadków

1) Jeśli świadkami problemu są rówieśnicy dziecka, należy im w rozmowie zwrócić uwagę na negatywne aspekty nadmiernego korzystania z zasobów Internetu oraz zaapelować o codzienne wsparcie dla dziecka dotkniętego problemem.

 

 1. Współpraca ze służbami i placówkami specjalistycznymi
 • W przypadku zdiagnozowania przez psychologa zaawansowanego uzależnienia od korzystania z zasobów Internetu dziecko powinno zostać skierowane przez szkołę, w bliskiej współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej oferującej program terapeutyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
 • W części przypadków może się okazać konieczna diagnoza i terapia lekarska.

 

§ 35 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią – procedura reagowania

 

Zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości prowadzących do: wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności.

 

 

 

 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia, zabezpieczenie dowodów
 • Ważna w działaniach szkoły jest szybkość przeciwdziałania zagrożeniu ze względu na szkodliwe konsekwencje w świecie rzeczywistym.
 • Należy zidentyfikować i zabezpieczyć w szkole, w formie elektronicznej dowody działania sprawcy oraz zawiadomić policję o wystąpieniu zdarzenia.

 

 1. Identyfikacja sprawcy(-ów)

1) Ze względu na bezpieczeństwo nie należy podejmować samodzielnych działań w celu dotarcia do sprawcy, lecz udzielać wszelkiego możliwego wsparcia organom ścigania. Identyfikacja sprawcy wykracza poza kompetencje i możliwości szkoły.

 

 1. Postępowanie wobec sprawców ze szkoły/ spoza szkoły
 • Nie należy podejmować aktywności zmierzających do kontaktu ze sprawcą.
 • Zadaniem szkoły jest zebranie dowodów i opieka nad ofiarą i świadkami.

 

 1. Postępowanie wobec ofiar zdarzenia
 • Pierwszą czynnością w ramach reakcji na zagrożenie jest otoczenie ofiary pomocą psychologiczno-pedagogiczną we współpracy szkoły z rodzicami.
 • W trakcie rozmowy z dzieckiem prowadzonej przez osobę ze szkoły, do której dziecko ma zaufanie, należy uzyskać wszelkie możliwe informacje o sprawcy i przekazać je policji.
 • Należy upewnić się, że kontakt ofiary ze sprawcą został przerwany, a dziecko odzyskało poczucie bezpieczeństwa. Dziecku należy udzielić profesjonalnej opieki terapeutycznej i/lub lekarskiej.

 

 1. Postępowanie wobec świadków

1) Jeżeli zgłaszającym zagrożenie był rówieśnik ofiary, należy również objąć go opieką psychologiczną.

 

 1. Współpraca z instytucjami
 • W przypadkach naruszenia prawa, obowiązkiem szkoły jest powiadomienie policji lub sądu rodzinnego.
 • Wskazane jest w porozumieniu z rodzicami – skierowanie ofiary na terapię do placówki specjalistycznej opieki psychologicznej.

 

§ 38 Łamanie prawa autorskiego

 

 1. Przyjęcie zgłoszenia:

1) W przypadku, w którym doszło do ujawnienia sprawy, zdarzenie może zostać zgłoszone  w sposób:

 1. nieformalny (ustnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, na zamkniętym lub publicznym forum internetowym, na piśmie w postaci wezwania podpisanego przez domniemanego uprawnionego lub jego pełnomocnika),
 2. lub formalny (w postaci doręczenia odpisu pozwu lub innego pisma urzędowego np. wezwania z policji lub prokuratury).

2) Przyjęcie zgłoszenia dokonanego w sposób nieformalny, w zależności od wagi sprawy, wymaga sporządzenia notatki służbowej i zakomunikowania przełożonemu.

3) Najczęstszym przypadkiem, w którym szkoła może zetknąć się z problemem naruszenia praw autorskich jest użycie materiałów prawnie chronionych na stronach.

 

 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia, zabezpieczenie dowodów:

1) Należy zebrać informacje przede wszystkim o:

 1. a) osobie dokonującej zgłoszenia, czy jest do tego uprawniona (czy faktycznie przysługują jej prawa autorskie do danego utworu, czy posiada ważne pełnomocnictwo itd.),
 1. wykorzystanym utworze (czy faktycznie jest chroniony przez prawo autorskie, w jakim zakresie został wykorzystany i czy zakres ten mieści się w zakresie posiadanych licencji lub dozwolonego użytku).

 

2) Należy zweryfikować wszystkie informacje podawane przez zgłaszającego lub inne osoby. Jeżeli np. powołuje się on na toczące się w sprawie postępowanie karne, należy podjąć kontakt z odpowiednimi służbami celem ustalenia, czy takie postępowanie faktycznie się toczy, czego dokładnie dotyczy i jaka jest w nim rola poszczególnych osób.

Taki kontakt najlepiej przeprowadzać za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego.

3) Konieczne jest, aby sprawdzić, czy okoliczności podane w zgłoszeniu faktycznie miały miejsce i czy powoływane tam dowody nie zostały zmanipulowane.

 

 1. Identyfikacja sprawców
 • Dochodzenie naruszeń praw autorskich realizowane jest, z inicjatywy samego uprawnionego przed sądami.
 • W przypadku naruszeń stanowiących przestępstwo zaangażowane mogą być policja i prokuratura.
 • Szkoła powinna skupić się na swojej roli wychowawczej i edukacyjnej, wykorzystując otrzymanie zgłoszenia rzekomego naruszenia do przekazania zaangażowanym osobom (a być może i wszystkim uczniom, nauczycielom i opiekunom) wiedzy na temat tego, jak faktycznie prawo reguluje tę konkretną sytuację.

 

 1. Postępowania wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły
 • O dochodzeniu roszczeń wobec sprawcy decyduje sam uprawniony (tzn. autor lub inna osoba, której przysługują prawa autorskie).
 • Szkoła powinna podjąć działania o charakterze edukacyjno-wychowawczym, polegające na obszernym wyjaśnieniu, na czym polegało naruszenie oraz przekazaniu wiedzy, jak do naruszeń nie dopuścić w przyszłości.

 

 

 

 1. Postępowanie wobec ofiar zdarzenia
 • Jeżeli osobą, której prawa autorskie naruszono, jest uczeń należy rozważyć możliwość wystąpienia w roli mediatora, aby ułatwić stronom ugodowe zakończenie powstałego sporu. Np. w przypadku, gdy ofiarą jest osoba ze szkoły, autorytet szkoły może pomóc w skłonieniu sprawcy do zaprzestania naruszeń.
 • W przypadku, gdy ofiarą jest osoba spoza szkoły, szkoła może pomóc sprawcy w doprowadzeniu do zaniechania naruszeń i naprawienia ich skutków bez niepotrzebnej eskalacji sporu.

 

 1. Postępowanie wobec świadków zdarzenia

1) Stosownie do okoliczności, należy samodzielnie zebrać ich zeznania lub zadbać, aby  zostały one zebrane przez uprawnione organy.

 

 1. Współpraca z instytucjami
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń zależy od decyzji uprawnionego i uprawniony musi samodzielnie zdecydować czy zawiadamiać policję lub składać powództwo.
 • Stosownie do wskazanej wyżej roli mediatora, szkoła powinna zaangażować się przede wszystkim w ułatwianie zakończenia sporu bez takiej eskalacji.

 

 

 

 

 

 

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu 20 lutego 2018 r.

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Regulamin (uchwała RP 16/2017/2018)