Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Załącznik do Zarządzenie nr 18/2019/2020 z dnia 11 września 2019 r. Dyrektora szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

na rok szkolny 2019/2020

 1. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/20 opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, oraz założeń Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 2. Program uwzględnia potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opisuje realizowane w szkole działania, w tym:
  1. tematykę tych działań,
  2. oddziały, których dotyczą,
  3. metody i formy realizacji działań,
  4. terminy poszczególnych działań,
  5. osoby odpowiedzialne za ich realizację.
 • Program zakłada współpracę szkoły z rodzicami oraz placówkami, instytucjami i zakładami pracy.
 1. Program uwzględnia treści programowe opisane w załącznikach nr 1, 2, oraz 3 do rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019, poz. 325).
 2. Cele programu
 3. Celem głównym programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest wspieranie dzieci i uczniów w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy.
 4. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla oddziału przedszkolnego – cele szczegółowe
 5. Poznanie siebie

Dziecko:

 • określa, co lubi robić;
 • podaje przykłady różnych zainteresowań;
 • określa, co robi dobrze;
 • podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 

 1. Świat zawodów i rynek prac

Dziecko:

 • odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
 • wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
 • podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

 

 • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Dziecko:

 • nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej)
 • nazywa czynności, których lubi się uczyć.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

 • Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I – III – cele szczegółowe
  1. Poznanie siebie

Uczeń:

 • opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
 • prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
 • podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
 • podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
 • podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową  specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i  niekonwencjonalny.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

 • opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
 • planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
 • próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 

 

 

 • Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego w klasach IV-VI – cele szczegółowe
  1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem  zaciekawienia odbiorców.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

 • wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup;
 • opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;
 • opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
 • podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
 • posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i  niekonwencjonalny;
 • wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób  nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji  celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

 

 1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII – cele szczegółowe
  1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 • rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
 • dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
 • określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając  kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji;

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z  dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

 

 

 

 

 

 

Część pierwsza: Działania skierowane do uczniów

 

 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego skierowane do dzieci w oddziale przedszkolnym

opis działania forma realizacji /metody realizowane treści programowe osoba odpowiedzialna termin realizacji
Zajęcia p.t. Moje pierwsze portfolio. Dzieci siedząc
w kręgu, przekazują sobie wzajemnie wspólną maskotkę grupy, i trzymając ją w rękach, nazywają ją własnym imieniem, określają co lubią robić, czego się uczyć, a w następnej rundzie, to co robią najlepiej (rysować, grać w piłkę itp). Pełen scenariusz zajęć znajduje się
w publikacji ORE:  Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami ; str. 31
Podczas zajęć, zabawy w kręgu, rozmowy, dyskusja Poznanie siebie. Dziecko określa, co lubi robić; Dziecko określa, co robi dobrze.

Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie  – dziecko nazywa czynności, których lubi się uczyć.

Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego listopad
Urządzanie kącików zainteresowań (np. kącik artystyczny, konstrukcyjny, przyrodniczy, czytelniczy lub inne).  Dzieci wybierają przedmioty do poszczególnych kącików,
a następnie dokonują wyboru, w których chcą spędzić czas. Na koniec dnia, oceniają efekty własnych aktywności w poszczególnych kącikach. Przykładowy  scenariusz podobnych  zajęć znajduje się
w publikacji ORE:  Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami ; str. 33
Podczas zajęć, praca w grupach, praca indywidualna, rozmowa moderowana Poznanie siebie. Dziecko podaje przykłady różnych zainteresowań;  Dziecko określa, co robi dobrze;

Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób  twórczy i niekonwencjonalny;

 

Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji  edukacyjno-zawodowych.
Dziecko podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej;

Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego Listopad – grudzień

                                                                                                                                                                                                                                           

Zajęcia pt. Mamy różne talenty.  Nauczyciel na obrazkach pokazuje dzieciom różne sprawności (rysowanie, śpiewanie, siła fizyczna, pomaganie innym itp.) Każde dziecko dostaje własny zestaw tych samych obrazków i wybiera te, które
w jego opinii pasują do niego. Następnie dzieci, pracując
w parach, porównują swoje wybory. Na koniec –
w kręgu – nauczyciel podsumowuje ćwiczenie, wskazując na różnorodność talentów i zainteresowań dzieci.
Podczas zajęć, zabawy w kręgu, rozmowy w parach, dyskusja Poznanie siebie. Dziecko określa,
co robi dobrze;

Świat zawodów i rynek pracy.
Dziecko opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego kwiecień
Zajęcia p.t. Wyprawa po skarby. Dzieci w grupach lub parach szukają i odkrywają w sali poukrywane pudełeczka z różnymi przedmiotami. Zbierają skarby do własnych kuferków, a następnie decydują, w jaki sposób wykorzystają znalezione skarby i wykonują zaplanowaną pracę. Następnie w kręgu porównują skarby poszczególnych grup oraz to, co z nich zostało stworzone. Podczas zajęć, praca  w grupach, praca indywidualna, rozmowa w kręgu Poznanie siebie. Dziecko podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji  edukacyjno-zawodowych.
Dziecko na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności
i zadań niezbędnych do realizacji celu;

Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego listopad
Nasze rodziny (rodzice, bracia, siostry, kuzyni itp.).

Dzieci rozmawiają o swojej rodzinie, opowiadając m.in. do jakiej szkoły/przedszkola/żłobka chodzi ich rodzeństwo/ kuzynostwo, jakie szkoły/uczelnie kończyli ich rodzice i inni bliscy, a następnie opowiadają o własnych wyobrażeniach
o przyszłym zawodzie.

Nauczyciel moderuje rozmowę w kręgu.

Podczas zajęć,   rozmowa
w kręgu
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie – dziecko nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej) Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego grudzień

 

 

 

 

Zajęcia p.t. U źródeł wiedzy!

przeprowadzenie wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE:  Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami ; str. 79

Podczas zajęć, praca  w grupach, praca indywidualna, rozmowa w kręgu Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie  – dziecko nazywa czynności, których lubi się uczyć. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego styczeń
Zajęcia, p.t. Zobacz, jak wygląda świat. Odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie, podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w najbliższym otoczeniu i tych, które wzbudziły zainteresowanie oraz identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby. Pełen scenariusz zajęć znajduje się w publikacji ORE:  Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami ; str. 49. Podczas zajęć, metoda sytuacyjna; Rozmowa kierowana; odgrywanie ról Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko odgrywa różne role zawodowe
w zabawie;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego marzec
Spotkania z przedstawicielami zawodów (policjant, pielęgniarka, kierowca, fryzjer, ogrodnik, sprzedawca itp.). W trakcie spotkania dzieci zadają gościowi pytania, a następnie przedstawiają to, czego się dowiedziały w formie rysunkowej. Podczas zajęć, pogadanka, prace rysunkowe, galeria prac dzieci Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu
i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje
i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego  przez cały rok
Oglądanie wybranych odcinków filmów Strażak Sam
i Budowniczy Bob – identyfikowanie czynności zawodowych.
Podczas zajęć, projekcja filmowa, rozmowa Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego Jeden raz
w miesiącu przez cały rok

 

Oglądanie wybranych odcinków serialu telewizji ABC, p.t. Kulisy, czyli Błękitek poznaje zawody  – identyfikowanie czynności zawodowych, rozmowa o zainteresowaniach i talentach, które pomagają wykonywać poznawane zawody. Podczas zajęć, projekcja filmowa, rozmowa Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego Jeden raz
w miesiącu przez cały rok
Wycieczka do miejsca pracy – np. straż pożarna, poczta, itp. Wyjście zorganizowane Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego 2 x w roku
Zajęcia, pt. Wiem, kto pracuje w szkole. Do wykorzystania  scenariusz zajęć z publikacji ORE, pt. Wiem, kto pracuje w przedszkolu:
Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami ; str. 65

Dziecko opisuje czynności wykonywane przez pracowników szkoły; nazywa zawody osób pracujących w szkole; wyraża własne opinie; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Podczas zajęć, rozmowa, dyskusja; burza mózgów; metoda zabawowa; wywiad; Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego Październik – listopad
Lektura i omówienie z dziećmi wiersza „Wszyscy dla wszystkich” J. Tuwima. Podczas zajęć; praca w grupie, rozmowa kierowana Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko wskazuje zawody zaangażowane
w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia,
w których  dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego marzec

 

 

 

Lektura i omówienie wiersza Z. Lengrena p.t. Kim ja będę, a następnie odkrywanie zawodów ukrytych w zagadkach czytanych przez nauczyciela.

Pełen scenariusz zajęć znajduje się w publikacji ORE:  Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami ; str. 67.

Podczas zajęć; praca w grupie, rozmowa kierowana Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko wskazuje zawody zaangażowane
w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia,
w których  dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego kwiecień
Zabawa p.t Kto to zrobił? (dopasowywanie atrybutów do zawodów): dzieci wspólnie
z nauczycielem identyfikują osoby i zawody,  np. „Jedziemy autobusem” (Kto prowadzi? Kto wyprodukował…? Kto posprzątał…?) itp.
Podczas zajęć; Praca w grupie, rozmowa kierowana Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko wskazuje zawody zaangażowane
w powstawanie produktów codziennego użytku oraz
w zdarzenia,
w których  dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego kwiecień
Realizowanie tematu kompleksowego p.t. Jestem aktorem. Dzieci wcielają się w różne role, odgrywają scenki, w których występują przedstawiciele różnych zawodów. Podczas zajęć; Praca w grupie, rozmowa kierowana, elementy dramy Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko wskazuje zawody zaangażowane
w powstawanie produktów codziennego użytku oraz
w zdarzenia,
w których  dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego luty
Zabawa p.t. Zgadnij, czyje to narzędzie. Dzieci losują kartoniki przedstawiające różne narzędzia
i opisują, kto, w jakiej sytuacji z nich korzysta
i w jaki sposób. Następnie otrzymują wybrane narzędzia (kredki, farby, pędzle, plastelinę itp.)
i tworzą dowolną pracę plastyczną o tematyce świątecznej.
Podczas zajęć; praca w grupie, rozmowa kierowana, praca plastyczna Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko podejmuje próby posługiwania się przyborami
i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
w sposób  twórczy
i niekonwencjonalny;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego grudzień
Dzieci otrzymują kartki A4 z narysowanym konturem małego człowieka. Ich zadaniem jest stworzenie własnego wizerunku, uwzględniającego nie tylko wygląd zewnętrzny, ale też to, co lubią robić, czego się uczyć, (dzieci rysują narzędzia, które wykorzystują, inne osoby czy zwierzęta), a następnie przedstawiają siebie na forum grupy. Podczas zajęć, praca indywidualna, rozmowa kierowana w grupie Świat zawodów i rynek pracy. Dziecko opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

Poznanie siebie. Dziecko określa, co lubi robić;

Poznanie siebie. Dziecko podaje przykłady różnych zainteresowań;  Dziecko określa, co robi dobrze;

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie  – dziecko nazywa czynności, których lubi się uczyć.

Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego marzec
Zajęcia p.t Kim będę, gdy dorosnę.

Do wykorzystania  scenariusz zajęć z publikacji ORE, pt. Kim chcę zostać w przyszłości:  Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami ; str. 87

Podczas zajęć; Praca w grupie, rozmowa kierowana, elementy dramy Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Dziecko opowiada, kim chciałoby zostać;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego maj
“Gra miejska” na terenie szkoły przygotowana jako zajęcia terenowe podsumowujące rok szkolny. Dzieci podążają według odnajdywanych przez siebie znaków między poszczególnymi, przygotowanymi dla nich stacjami, otrzymują zadania do wykonania, zagadki itp. Zadania dla dzieci powiązane są z ich doświadczeniami edukacyjnymi w ciągu roku szkolnego. Podczas zajęć, gra terenowa Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji  edukacyjno-zawodowych.
Dziecko na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności
i zadań niezbędnych do realizacji celu;

Dziecko podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej;

Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego, pedagog, szkolny doradca zawodowy, pielęgniarka, inne osoby zaangażowane przez wychowawcę czerwiec

 

 

 

 

Zajęcia p.t. Umiem zdecydować.

Nauczyciel czyta dzieciom różne historyjki, przedstawiające sytuacje, w których dzieci musiały podejmować trudne decyzje (np. chłopiec zadzwonił na pogotowie, bo babcia zemdlała; dziewczynka będąc sama w domu nie otworzyła drzwi obcemu mężczyźnie itp.). Niektóre decyzje były właściwe, inne błędne. Dzieci analizują te sytuacje i opisują, jaką decyzję one by podjęły, będąc na miejscu dzieci z opowiadań.

Podczas zajęć, praca indywidualna, rozmowa kierowana w grupie Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji  edukacyjno-zawodowych.
Dziecko podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego czerwiec
Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych. Wprowadzanie dzieci do udziału w konkursach i uroczystościach pozaprzedszkolnych, dzieci same decydują o chęci wzięcia udziału w konkursie. Konkurs plastyczny, praca przygotowująca do konkursu Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji  edukacyjno-zawodowych.
Dziecko podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej;
Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego skierowane do uczniów w klasach I-III

opis działania do kogo jest skierowane? forma realizacji/metody realizowane treści programowe osoba odpowie- dzialna termin realizacji
Spotkania z przedstawicielami zawodów (policjant, pielęgniarka, kierowca,  itp.)
w świetlicy szkolnej: uczniowie przygotowują wcześniej pytania  do gościa  na temat specyfiki jego pracy, a następnie przedstawiają to, czego się dowiedzieli w formie rysunkowej.
Uczniowie
klas I-III
Zajęcia pozalekcyjne w świetlicy w ramach orientacji zawodowej Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie
w życiu człowieka na wybranych  przykładach;

Wychowawca świetlicy szkolnej Cały rok szkolny
Dzieci rozmawiają
o tym, co lubią robić, starają się określić, w czym są dobre (w szkole
i poza szkołą), co im sprawia przyjemność, a jakie zagadnienia sprawiają problem.
Uczniowie
klas I-III
Zajęcia lekcyjne  ramach edukacji środowiskowej Poznanie siebie.
Uczeń prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

Poznanie siebie. Uczeń podaje przykłady swoich mocnych stron
w różnych obszarach;

 

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału listopad
„Poznaj mnie” – zajęcia podczas, których uczniowie dzielą się własnymi pasjami, zainteresowaniami ze swoimi rówieśnikami. Dzieci przynoszą do szkoły atrybuty swoich ulubionych zajęć, kredki, piłka, skakanka itp. Dzieci rozmawiają o tym, jak z nich korzystają. Następnie każdy uczeń przygotowuje plakat oraz krótkie wystąpienia na temat swoich pasji
i zainteresowań
Uczniowie
klas I-III
Zajęcia lekcyjne  ramach edukacji polonistycznej oraz plastycznej Poznanie siebie.
Uczeń opisuje swoje zainteresowania i określa,
w jaki sposób może je rozwijać;

Poznanie siebie. Uczeń prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału listopad
Szkolny Dzień Talentów

Uczniowie poszczególnych klas, po wcześniejszych przygotowaniach, prezentują to, co lubią robić lub robią dobrze wobec starszych uczniów, tworząc klasowe korowody talentów.

Do wykorzystania  scenariusz zajęć
z publikacji ORE, p.t Gala talentów – jesteśmy mistrzami, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str.33

Uczniowie
klas I-III
Podczas zajęć edukacji polonistycznej, plastycznej, muzycznej;

autoprezentacja, rozmowa, taniec-marsz, prace plastyczne

Poznanie siebie.
Uczeń prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

Poznanie siebie. Uczeń podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

Poznanie siebie.
Uczeń podejmuje działania
w sytuacjach zadaniowych
i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału marzec
Zabawa w kalambury;

tematyka: zawody

Dzieci starają się przedstawić innym wybrany zawód, pozostałe dzieci odgadują. Na koniec nauczyciel omawia z dziećmi ćwiczenie.

Uczniowie
klas II-III
Edukacja polonistyczna,  praca
w grupach
Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń  odgrywa różne role zawodowe w zabawie; Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału kwiecień
Praca z lekturą: Dzieci z Bullerbyn Uczniowie
klas III
Edukacja polonistyczna, praca
w grupie
Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń  opisuje, czym jest praca,
i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału listopad

 

 

 

 

 

Organizacja w klasach I-III dnia p.t. Miasteczko zawodów, przeprowadzenie wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 63 Uczniowie
klas I-III
Wszystkie edukacje Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń  omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

Wszyscy nauczyciele kształcenia zintegrowanego – wychowawcy marzec
Lekcja p.t. Moja mama wszystko potrafi.

Przeprowadzenie wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 63

Uczniowie
klas II-III
Edukacja polonistyczna Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym
i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału maj
Lekcja p.t. Nasi Idole. Dzieci opowiadają o osobach, które podziwiają (sportowcach, piosenkarzach, aktorach, ale też babci, starszym rodzeństwie)
o tym, dlaczego je podziwiają. Nauczyciel omawia z uczniami istotę predyspozycji do wykonywania danych zawodów.
Uczniowie
klas I
Edukacja polonistyczna, pogadanka, praca w grupie Poznanie siebie.
Uczeń podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń  opisuje rolę zdolności i zainteresowań
w wykonywaniu danego zawodu;

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału listopad
Lekcja p.t. Sprawne ręce mogą̨ więcej, czyli jak zrobić́ coś
z niczego.

Zajęcia przeprowadzone wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 41

Uczniowie
klas II-III
Edukacja muzyczna, plastyczna, fizyczna, społeczna stymulacja proprioreceptywna;  elementy muzykoterapii

ekspresja ruchowa i plastyczna; relaksacja

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń  posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy
i niekonwencjonalny;

Poznanie siebie. Uczeń podejmuje działania
w sytuacjach zadaniowych
i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału grudzień
Lekcja p.t. Fryderyk Chopin – jak rozwijają̨ się̨ zainteresowania?

Przeprowadzenie wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 35

Uczniowie klasy III Edukacja muzyczna, Poznanie siebie.

Uczeń podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń  podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym
i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału marzec
Lektura i analiza wiersza
J. Jesionowskiego p.t. Po co się uczyć?

Można wykorzystać scenariusz

lekcji p.t. Miłośnik to ja i ty. znajdujący się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 35

Uczniowie
klas II-III
Edukacja polonistyczna,

rozmowa kierowana ekspresja twórcza; praca w grupach

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń wskazuje treści, których lubi się uczyć;

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału listopad
Lekcja w bibliotece

“Szukamy informacji”

Uczniowie
klas II-III
Edukacja polonistyczna Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich; Nauczyciel bibliotekarz maj
Zajęcia p.t. Kim będę, gdy dorosnę, na podstawie wiersza D. Wawiłow “Wierszykarnia” Jak mi ręce urosną,

jak mi nogi urosną,

jak już będę dorosła

Pokazywanie czynności zawodowych (pantomima) oraz wykorzystanie zagadek o zawodach jako wprowadzenie do tematu.

Omówienie wpływu zainteresowań na to co możemy robić zawodowo w przyszłości.

Uczniowie
klas I-III
Zajęcia pozalekcyjne w świetlicy
w ramach orientacji zawodowej

lub edukacja polonistyczna
i muzyczna

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału

lub wychowawca świetlicy szkolnej

styczeń
Praca z lekturą autorstwa Agnieszki Frączek “Rany Julek!
O tym, jak Julian Tuwim został poetą”.  Rozmowa na temat konieczności podejmowania działań, które prowadzą nas do określonego celu. Dzieci przygotowują plakat ilustrujący ścieżkę działań, do  tego aby uzyskać dany zawód.
Uczniowie
klas II-III
Edukacja polonistyczna, edukacja plastyczna Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności
i zadania niezbędne do realizacji celu;
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału marzec

 

 

 

 

Lekcja p.t. Słodka matematyka

Przeprowadzenie wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 41

Uczniowie
klas I-III
Edukacja matematyczna, plastyczna, muzyczna, ruchowa,

Metody: rozmowa kierowana; praca w grupach; zabawa tematyczna; ekspresja plastyczna i ruchowa; zabawa naśladowcza

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności
i zadania niezbędne do realizacji celu;

Poznanie siebie. Uczeń podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych
i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału luty
Udział w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych. Uczniowie podejmują pierwsze decyzje odnośnie udziału w konkursach, jednocześnie określając swoje zainteresowania
Uczniowie
klas I-III
Udział w konkursach Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio
z jego osobą;
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wychowawca oddziału według harmono-
gramu konkursów przez cały rok

 

 

 

 

 

 

 

“Gra miejska” na terenie szkoły przygotowana jako zajęcia terenowe. Dzieci podążają według odnajdywanych przez siebie znaków między poszczególnymi, przygotowanymi dla nich stacjami, otrzymują zadania do wykonania, zagadki itp. Zadania dla dzieci powiązane są z ich doświadczeniami edukacyjnymi w ciągu roku szkolnego. Uczniowie
klas I-III
Wszystkie edukacje Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą;

Wszyscy nauczyciele kształcenia zintegrowanego – wychowawcy oddziałów we współpracy z pedagogiem i doradcą zawodowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego skierowane do uczniów klas IV-VI

 

opis działania do kogo jest skierowane? forma realizacji realizowane treści programowe osoba odpowiedzialna termin realizacji
Określanie potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów, podejmowanie rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań i uzdolnień Uczniowie
klas IV-VI
Bieżąca obserwacja uczniów, rozmowa Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa własne zainteresowania
i uzdolnienia oraz kompetencje;
Nauczyciele wychowawcy we współpracy
z nauczycielami przedmiotowymi
cały rok szkolny
Spotkanie z doradcą zawodowym.  Dzieci rozmawiają o tym, co lubią robić, starają się określić, w czym są dobre
(w szkole i poza szkołą), co im sprawia przyjemność, a jakie zagadnienia sprawiają problem.
Uczniowie
klas IV-VI
Godzina z wychowawcą rozmowa kierowana Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa własne zainteresowania
i uzdolnienia oraz kompetencje;

Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie.
Uczeń wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

Nauczyciel – doradca zawodowy listopad – grudzień
Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego p.t. Czy znasz swoją okolicę, zakończonego prezentacjami grup projektowych na forum społeczności klas IV. Uczniowie muszą podzielić się rolami, wymyślić szczegółowy temat prac ich grupy, zaplanować działania, przygotować dzieło/utwór, efekt końcowy projektu. Po prezentacji – w ramach ewaluacji działań projektowych – uczniowie dzielą się w grupie swoimi spostrzeżeniami odnośnie podejmowanych działań, wykonanej prezentacji, analizują co mogli zrobić lepiej
i wyciągają wnioski na przyszłość.
Uczniowie
klasy IV
Lekcje języka polskiego, przyrody, historii, wychowania fizycznego, języka białoruskiego
i godzina z wychowawcą
Poznawanie własnych zasobów. Uczeń planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji  celu;

Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie
Uczeń samodzielnie dociera do informacji
i korzysta z różnych źródeł wiedzy;

nauczyciele wychowawca maj
Realizacja indywidualnych prac  p.t. Kim chciałbym zostać. Uczniowie, poza bliższym poznaniem trzech, czterech grup zawodów oraz konkretnych zawodów tworzących te grupy (np. zawody związane z mediami, zawody związane z ochroną zdrowia itp.), będą mieli możliwość zastanowić się, z jednej strony nad własnymi preferencjami
i zamiłowaniami, z drugiej zaś ocenią, jakie cechy
i talenty są potrzebne, aby uprawiać dany zawód,
a także zdobędą informacje na temat wybranych zawodów.

Przygotują też, w różnych formach, prezentacje efektów własnej pracy.

Uczniowie muszą zaplanować własne działania, przygotować dzieło/utwór/prezentację. Po prezentacji –
w ramach autoewaluacji uczniowie dzielą się spostrzeżeniami odnośnie podejmowanych działań, wykonanej prezentacji, analizują co mogli zrobić lepiej i wyciągają wnioski na przyszłość.

Uczniowie
klasy V
Lekcje  z j. polskiego,

godzina z wychowawcą

Świat zawodów
i rynek pracy
Uczeń wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup,

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa własne zainteresowania
i uzdolnienia oraz kompetencje;

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń podejmuje działania
w sytuacjach zadaniowych
i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

J. polski: Uczeń dokonuje selekcji informacji; rozróżnia
i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję

Nauczyciel
j. polskiego
w klasie V, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel wychowawca
listopad – luty

 

 

 

Prezentacje uczniowskie  pt. Moja pasja. Uczniowie mają za zadanie w sposób niekonwencjonalny podzielić się z rówieśnikami informacjami o swoim hobby, np. poprzez  anegdoty z nim związane, prezentację własnych zbiorów, osiągnięć itp. Uczniowie mogą korzystać z każdej znanej im formy prezentacji. Uczniowie
klas V –  VI
Lekcje z j. polskiego,

godzina z wychowawcą

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa własne zainteresowania
i uzdolnienia oraz kompetencje;

 

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń podejmuje działania
w sytuacjach zadaniowych
i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń prezentuje swoje zainteresowania
i uzdolnienia wobec innych osób
z zamiarem  zaciekawienia odbiorców

 

J. polski: Uczeń́: tworzy spójne wypowiedzi ustne
i pisemne
w następujących formach gatunkowych: opis przeżyć́ wewnętrznych, charakterystyka, tekst
o charakterze argumentacyjnym;

Nauczyciel
j. polskiego, nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy oddziałów,
Październik-listopad

 

 

 

Lekcja p.t. Kim chcę być? ma za zadanie zachęcić uczniów do refleksji nad swoją przyszłością zawodową. Uczniowie ćwiczą zdolność rozpoznawania własnego potencjału, zainteresowań i predyspozycji, poprzez dzieleniem się spostrzeżeniami na temat  samoobserwacji.

Kolejno uczniowie poszukują w klasie osoby, które mają podobne spostrzeżenia na swój temat np. na temat cech swojego charakteru. Po utworzeniu grup, uczniowie starają się ustalić w wykonywaniu jakiego zawodu podane cechy będą przydatne.

Uczniowie
klas IV-VI
godzina z wychowawcą Praca indywidualna,

burza mózgów

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; Nauczyciele wychowawcy oddziałów, czerwiec
Podczas godziny wychowawczej uczniowie rozmawiają o swoich mocnych i słabych stronach. Odkrywają, że słabe strony
w jednym zawodzie, mogą stanowić atut
w innym zajęciu.

Nauczyciel prowadzący prosi uczniów
o podzielenie kartki na pół, po jednej stronie mają wypisać swoje mocne strony, po drugiej te, które oceniają jako słabe.

Następnie u góry kartki uczniowie wpisują zawód i/lub funkcję, która chcieliby pełnić
w przyszłości. W parach, małych grupach analizują swoje odpowiedzi, zastanawiają się, czy obecne mocne strony są wystarczające do obrania danej ścieżki kariery, a jeśli nie to radzą w jaki sposób pracować nad wykształceniem nowych silnych stron.

Uczniowie
klas IV-VI
godzina z wychowawcą Praca w grupach Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa własne zainteresowania
i uzdolnienia oraz kompetencje;
Nauczyciele wychowawcy oddziałów, wg potrzeb
Rozmowa z nauczycielem WF pozwalająca uświadomić uczniom posiadane przez nich zdolności fizyczne oraz zaznajamia ich
z predyspozycjami ich ciała. Uczniowie rozmawiają na temat możliwości fizycznych człowieka oraz swoich predyspozycji  oraz zastanawiają się, jak mogą je rozwijać. Jeśli aspiracje uczniów odbiegają od aktualnych możliwości szkoły, należy wskazać im miejsca lub osoby, pod okiem, których będą mogli rozwijać swoje sportowe  pasje.
Uczniowie
klas IV-VI
Zajęcia w ramach zajęć sportowych w szkole Poznawanie własnych zasobów. Uczeń wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia; Nauczyciel WF listopad – grudzień
Lektura “W Pustyni i w puszczy”. Analiza przypadku: Co bym zrobił/a w wybranych opisanych w powieści sytuacjach na miejscu Stasia i Nel? Uczniowie klasy VI Język polski Poznawanie własnych zasobów. Uczeń podejmuje działania
w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;
Nauczyciel
j. polskiego
wg założeń nauczyciela polonisty
„Poznaj mnie” – zajęcia podczas, których uczniowie dzielą się własnymi pasjami, zainteresowaniami, uzdolnieniami ze swoimi rówieśnikami. Każdy uczeń przygotowuje, krótkie 3-minutowe wystąpienia na temat swoich pasji oraz prezentację w formie plakatu, prezentacji, itp. Uczniowie
klasy IV
godzina z wychowawcą Poznawanie własnych zasobów. Uczeń prezentuje swoje zainteresowania
i uzdolnienia wobec innych osób
z zamiarem zaciekawienia odbiorców;
Nauczyciel wychowawca oddziału, listopad
Lekcja p.t. I ty możesz zostać MacGyver’em.

Przeprowadzenie wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 99

Uczniowie
klas  V
godzina z wychowawcą Świat zawodów
i rynek pracy.
Uczeń posługuje się przyborami
i narzędziami zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy
i niekonwencjonalny;
Nauczyciel wychowawca oddziału listopad
Lekcja p.t. Jak oszczędzić pierwszy milion?

Przeprowadzenie wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 105

Uczniowie
klas V
godzina z wychowawcą Świat zawodów
i rynek pracy.
Uczeń wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie
i jego związek
z pracą;
Nauczyciel wychowawca oddziału listopad
https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/pieniadz/oszczedzanie-i-inwestowanie – rozmowa o oszczędzaniu i inwestowaniu. Uczniowie
klas VI
godzina z wychowawcą Świat zawodów
i rynek pracy.
Uczeń wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie
i jego związek
z pracą;
Nauczyciel wychowawca oddziału listopad
Warsztat p.t. Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Uczniowie
klas IV-V
godzina z wychowawcą lub zajęcia dodatkowe Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie.
Uczeń wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
Wychowawcy, nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe styczeń – luty
E-lekcja z zasobów AAE p.t. “Jak się uczyć”?

www.aae.com.pl

Uczniowie
klas IV-VI
godzina z wychowawcą Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie.
Uczeń wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
Wychowawca listopad
Warsztat p.t. Jak uczyć się szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się.

Przeprowadzenie wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 113

Uczniowie
klasy VI
Godziny wychowawcze lub zajęcia dodatkowe Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie.
Uczeń wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
Wychowawca styczeń
Lekcja p.t. Gotowi? Trzy, dwa, jeden, START!

Przeprowadzenie wg scenariusza  zajęć znajdującego się w publikacji ORE: Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami str. 133

Uczniowie
klas VI
godzina z wychowawcą Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności
i zadania niezbędne do realizacji celu;
Wychowawca kwiecień
Organizacja Andrzejek lub Mikołajek klasowych. Uczniowie ustalają sposób organizacji wydarzenia, osoby odpowiedzialne, kosztorys, cel główny oraz cele szczegółowe.

Dzieci mogą w nieograniczony sposób korzystać
z pomocy nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Uczniowie
klas IV-VI
godzina z wychowawcą Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; Nauczyciele wychowawcy oddziałów listopad-grudzień
Podczas godziny wychowawczej uczniowie dzielą się swoimi wyobrażeniami na temat przyszłości zawodowej oraz określają kim planują być
w przyszłości. Jeśli wśród uczniów pojawi się osoba, która nie posiada sprecyzowanych planów warto zachęcić ją/jego do określenia, w jakich aktywnościach, przedmiotach czuje się silna/silny, co sprawia im najwięcej satysfakcji.
Uczniowie
klas IV-VI
godzina z wychowawcą Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; Nauczyciele wychowawcy oddziałów, marzec
Udział uczniów w kołach zainteresowań zgodnie
z własnymi zainteresowaniami i ofertą zajęć pozalekcyjnych szkoły.
Uczniowie
klas IV-VI
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń próbuje samodzielnie podejmować decyzje
w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą;
Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi cały rok szkolny
Wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy
w okolicy.
Uczniowie
klas IV-VI
Wycieczki klasowe Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi cały rok szkolny
Spotkania z przedstawicielami zawodów (pracodawcami i pracownikami przedsiębiorstw),
w tym z rodzicami wykonującymi określone zawody.
Uczniowie
klas IV-VI
Godziny wychowawcze, spotkania w bibliotece w ramach lekcji bibliotecznych

Możliwe formy realizacji:

 • pogadanki
 • wywiady realizowane przez uczniów
 • wykonywanie czynności związanych
  z danym zawodem
Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; Wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Uczestnictwo w  Szkolnym Dniu Talentów.

prezentacje (indywidualnie lub grupowo) uczniowskich pasji, talentów, zainteresowań, osiągnięć.

Uczniowie
klas IV-VI
godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, prezentacje i występy przed społecznością szkoły Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa własne zainteresowania
i uzdolnienia oraz kompetencje;

Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie.
Uczeń wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

 

Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie
Uczeń samodzielnie dociera do informacji
i korzysta z różnych źródeł wiedzy

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi marzec

 

 

 

 

 

 

 

Działania skierowane do uczniów w ramach doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII

opis działania do kogo jest skierowane? forma realizacji realizowane treści programowe osoba odpowiedzialna termin realizacji
Prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z następującymi obszarami treści programowych: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczniowie
klas VII
zajęcia z doradztwa zawodowego (10 godzin w roku szkolnym dla każdego oddziału) Realizacja   treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego
z obszarów: poznanie własnych zasobów oraz świat zawodów i rynek pracy.
doradca zawodowy,

wychowawca klasy

zgodnie z harmonogramem zajęć
Prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczniowie
klas VIII
Zajęcia z doradztwa zawodowego (10 godzin w roku szkolnym dla każdego oddziału) Realizacja  treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego
z obszarów:  rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjno- -zawodowych
doradca zawodowy,

wychowawca klasy

zgodnie z harmonogramem zajęć
Udział w Targach Edukacyjnych. Zadanie do zrealizowania. Uczniowie dostają zadanie, które mają zrealizować podczas Targów Edukacyjnych, w których biorą udział. Ich zadaniem jest określić 2-3 ścieżki kariery, które ich interesują oraz dowiedzieć się jak najwięcej o szkołach, rodzajach studiów na uczelniach wyższych, formach edukacji pozaszkolnej,  które mogą pomóc im osiągnąć swój cel. Uczniowie
klas VII-VIII
Wycieczka – udział
w Targach Edukacyjnych,
w Dniach Otwartych
w szkołach ponadpodstawowych
Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie.
Uczeń analizuje oferty szkół ponadpodstawowych
i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając
z dostępnych źródeł informacji;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń wyszukuje
i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione
w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

wychowawcy klas jesień, wiosna – zgodnie
z terminami organizacji wydarzeń
Spotkanie z pielęgniarką szkolną, pogadanka p.t. Zdrowie a praca. Uczniowie
klas VII-VIII
Pogadanka Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń rozpoznaje swoje możliwości
i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych
i uwzględnia je
w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

Pielęgniarka szkolna we z wychowawcami klas  

maj

Udział uczniów w kołach zainteresowań zgodnie z własnymi zainteresowaniami
i ofertą zajęć pozalekcyjnych szkoły.
Uczniowie
klas VII-VIII
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Poznawanie własnych zasobów. Uczeń  rozpoznaje własne zasoby; Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi cały rok szkolny

 

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny:  Szkolny Dzień Talentów. Uczniowie
klas VII-VIII
Praca metodą projektu edukacyjnego w ramach lekcji przedmiotowych
i godzin wychowawczych, prezentacje i występy przed społecznością szkoły
Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń dokonuje autoprezentacji;

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi marzec
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem
i pedagogiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Uczniowie
klas VII-VIII
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona przez szkołę Poznawanie własnych zasobów. Uczeń rozpoznaje swoje możliwości
i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych
i uwzględnia je
w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa aspiracje i potrzeby
w zakresie własnego rozwoju
i możliwe sposoby ich realizacji;

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń dokonuje syntezy przydatnych
w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Uczeń dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Uczeń identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia,
w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Uczeń określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

Współpraca z poradnią pp cały rok szkolny według potrzeb
Organizacja warsztatów efektywności osobistej,  rozwijających u uczniów umiejętności takie, jak: umiejętność uczenia się, planowanie czasu, asertywność, radzenie sobie ze stresem, wystąpienia publiczne itp.). Uczniowie
klas VII-VIII
Zajęcia z psychologiem lub pedagogiem Poznawanie własnych zasobów. Uczeń  rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania
w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
Współpraca z Poradnią pp Według ustalonego z wychowawcami klas harmonogramu
Uczestnictwo uczniów w szkolnych
i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i innych.
Uczniowie
klas VII-VIII
Olimpiady i konkursy Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa aspiracje i potrzeby
w zakresie własnego rozwoju
i możliwe sposoby ich realizacji;

Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

cały rok szkolny – zgodnie z terminarzem poszczególnych wydarzeń
Udział uczniów w pracach SU oraz w szkolnym wolontariacie. Uczniowie
klas VII-VIII
Różne formy – zgodnie
z planem  SU oraz zakładanymi aktywnościami w ramach wolontariatu
Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa własną hierarchię wartości i potrzeb;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń analizuje znaczenie
i możliwości doświadczania pracy;

Nauczyciel opiekun SU cały rok szkolny – zgodnie z terminarzem poszczególnych wydarzeń
Projekcja e-lekcji: p.t. Wiele twarzy wolontariatu z zasobów Akademii Aktywnej Edukacji.

www.aae.com.pl

Uczniowie
klas VII-VIII
Zajęcia z wychowawcą Poznawanie własnych zasobów. Uczeń określa własną hierarchię wartości i potrzeb;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń analizuje znaczenie
i możliwości doświadczania pracy;

Nauczyciel wychowawca listopad
Wycieczki zawodoznawcze  do zakładów pracy. Uczniowie
klas VII-VIII
Wycieczka Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń porównuje własne zasoby
i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

Wychowawcy  klas według ustalonego z wychowawcami klas harmonogramu
Spotkania z przedstawicielami zawodów (pracodawcami
i pracownikami przedsiębiorstw), w tym z rodzicami wykonującymi określone zawody oraz
z przedstawicielami instytucji rynku pracy (OHP; Urząd Pracy itp.).
Uczniowie
klas VII-VIII
Godziny wychowawcze, spotkania w bibliotece
w ramach lekcji bibliotecznych

Możliwe formy realizacji:

 • pogadanki
 • wywiady realizowane przez uczniów
 • wykonywanie czynności związanych
  z danym zawodem
Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń wyszukuje
i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając  kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń porównuje własne zasoby
i preferencje
z wymaganiami rynku pracy
i oczekiwaniami pracodawców;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń analizuje znaczenie
i możliwości doświadczania pracy;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń uzasadnia znaczenie pracy
w życiu człowieka;

Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń wskazuje wartości związane
z pracą i etyką zawodową;

Wychowawcy  klas
Spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych (np. absolwentami): prezentacje wybranych szkół, informacje na temat zasad rekrutacji itp. Uczniowie klas VIII Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń analizuje oferty szkół ponadpodstawowych
i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół
w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej
i nieformalnej;

Wychowawca  klasy II semestr
Indywidualne i/lub grupowe uczestnictwo uczniów w Dniach Otwartych w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie
VIII
Wyjścia / spotkania poza szkołą Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń analizuje oferty szkół ponadpodstawowych
i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
Wychowawca  klasy wiosna, zgodnie z terminarzem dni otwartych
Wychowawca pyta uczniów o ich dalsze wybory  edukacyjno-zawodowe. Następnie w formie quizu lub ankiety weryfikuje realność uczniowskich planów
i wyobrażeń.
Uczniowie
klas VIII
Godzina wychowawcza, rozmowa kierowana, ankieta lub quiz Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Uczeń dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

Wychowawca  klasy maj

 

 

 

 

 

Część druga: Działania skierowane do nauczycieli

opis działania do kogo jest skierowane? forma realizacji osoba odpowiedzialna termin realizacji
Organizacja szkoleniowej rady pedagogicznej: tworzenie programu realizacji WSDZ oraz realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych. Zapoznanie nauczycieli z treściami programowymi z doradztwa na poszczególnych etapach edukacji, odszukanie korelacji między podstawą programową kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów a treściami programowymi
z doradztwa
Nauczyciele przedmiotowi Rada pedagogiczna szkoleniowa Dyrektor sierpień
Utworzenie banku szkolnych zasobów  z obszaru doradztwa  zawodowego. Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi Elektroniczny folder

z zasobami, zamieszczony na szkolnej stronie www.

Nauczyciel  informatyki grudzień – luty
Wsparcie nauczycieli w inicjowaniu kontaktów
z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych, przedsiębiorców.
Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi Tworzenie banku kontaktów, bieżąca wymiana informacji Nauczyciel koordynator cały rok
Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych rozwijających wiedzę i umiejętności nauczycieli z zakresu wiedzy o rynku pracy, znajomości kompetencji kluczowych i form rozwijania ich podczas lekcji, trendów na rynku pracy, zawodów przyszłości, technik komunikowania się, współpracy z rodzicami. Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły Formy doskonalenia zawodowego, zgodnie
z rocznym programem WDN, współpraca
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Nauczyciel koordynator cały rok
Udział pracowników pedagogicznych w zewnętrznych szkoleniach, seminariów, warsztatach organizowanych przez instytucje edukacyjne oraz instytucje rynku pracy. Wszyscy nauczyciele W ramach doskonalenia zawodowego, Dyrektor cały rok

 

Część trzecia: Działania skierowane do rodziców

opis działania do kogo jest skierowane? forma realizacji osoba odpowiedzialna termin realizacji
Włączanie rodziców w szkolne działania związane z doradztwem poprzez zapraszanie ich jako przedstawicieli różnych zawodów na spotkania z uczniami w klasach lub
w świetlicy szkolnej.
Wszyscy rodzice Zajęcia pozalekcyjne oraz w świetlicy
w oraz zajęcia edukacyjne z różnych przedmiotów w ramach orientacji zawodowej
Nauczyciele wychowawcy we współpracy cały rok szkolny
Informowanie rodziców o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych oraz o zasadach rekrutacji do tych szkół. Rodzice uczniów klas VII i VIII 1.       Przygotowanie zakładki na stronie www szkoły, pod tytułem Oferta szkół ponadpodstawowych,

2.       Informacje na zebraniach klasowych

wychowawca styczeń
Przeprowadzenie ankiety oraz prezentacja wyników odnośnie zajęć świetlicowych, w tym potrzeb i zainteresowań uczniów (wnioski do wykorzystania w kolejnym roku szkolnym). Rodzice uczniów klas 0-III Zebranie z rodzicami Nauczyciel-wychowawca czerwiec
Przeprowadzenie ankiety oraz prezentacja wyników ankiety dotyczących ewaluacji działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego. Rodzice uczniów klas VII i VIII Zebranie z rodzicami Nauczyciel-wychowawca/ czerwiec
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej rodzicom. Wszyscy rodzice według potrzeb Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona przez szkołę Doradca zawodowy – poradnia pp cały rok