Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( U. z 2019 r. poz. 1481).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244, z 2019 r. poz. 730).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. z 2019 r. poz. 852).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowani przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020.

Wstęp

 

Wychowanie należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa.

Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.  Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.

Wychowanie  to  wspieranie  dziecka  w  rozwoju  ku  pełnej  dojrzałości  w  sferze  fizycznej,  emocjonalnej,  intelektualnej, duchowej  i  społecznej,  które  powinno  być  wzmacniane  i  uzupełniane  przez  działania  z  zakresu  profilaktyki  dzieci  i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi  i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Program  wychowawczo-profilaktyczny  jest  współtworzony  przez  wszystkich  członków  społeczności  szkolnej:  uczniów, rodziców, dyrektora oraz wszystkich nauczycieli.

Za  realizację  programu  wychowawczo – profilaktycznego  odpowiedzialni  są  wszyscy nauczyciele,  rodzice i uczniowie.

Tworzenie  programu  wychowawczo-profilaktycznego  zostało  poprzedzone  diagnozą potrzeb  naszych  uczniów,  ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.

Szkoła wspiera rozwój każdego ucznia, jego sfery intelektualnej, emocjonalnej, społecznej zgodnie z jego możliwościami.

W realizacji zadań wychowawczych dążymy do jednolitości oddziaływań rodziców i szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i zachowaniem. Szkoła  rozwija  zainteresowania  uczniów  oraz  przeciwdziała  niepowodzeniom  szkolnym (zainteresowanie  nauką szkolną), wspomaga  rozwój  moralny  uczniów  (poszanowanie  norm, wartości  i  autorytetów),stwarza  uczniom  możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych itp.

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym  – odgrywa ono istotną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia, jest także pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do dokonywania właściwych i przemyślanych wyborów życiowych.

Działalność ta będzie realizowana z uwzględnieniem form i działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii e Gminie Dubicze Cerkiewne.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: wyników ewaluacji, wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły, diagnoz przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej.

 

 

Baza szkolna i warunki do realizacji

procesu nauczania i opieki

Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych posiada coraz lepszą bazę dydaktyczną.

Sale lekcyjne – szkoła posiada 10 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 1 świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę.

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności informatyczno – komunikacyjne w pracowni komputerowej z oprogramowaniem Windows. Cała szkoła wyposażona jest w bezprzewodową sieć internetową.

Od sierpnia 2018 roku realizowany jest Projekt „Szkoła naszych marzeń” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu doposażono pracownie przedmiotowe: przyrodniczą, biologiczną, fizyczną i chemiczną. Zakupiono m. in. fartuchy laboratoryjne, okulary ochronne, zlewki, kolby, próbówki, pipety, bagietki, termometry laboratoryjne, palniki, lupy, lornetki, stopery, mikroskopy, globusy, lodówkę oraz szafę metalową z odciągnikiem na odczynniki dla nauczyciela.

Rozbudowano szkolną sieć internetową, zakupiono sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz UPS, urządzenia do infrastruktury sieciowej – router i acesspoint. W sali komputerowej zamontowano klimatyzator.

Do użytku uczniów i nauczycieli zakupiona 3 tablice interaktywne z oprogramowaniem, 22 przenośne komputery dla ucznia z systemem operacyjnym, 45 tabletów, wizualizer, rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika multimedialnego, aparat cyfrowy, radiomagnetofon. Zakupiono również po 2 mobilne urządzenia do przechowywania i ładowania laptopów i tabletów.

Ogółem na realizację  zadania 1 projektu pn. „Doposażenie pracowni przedmiotowych” wydatkowano 145 937,55 zł.

Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią.

Ośrodkiem życia kulturalnego jest szkolna hala gimnastyczna. W niej odbywają się wszystkie ważne uroczystości jak np.: rozpoczęcie roku szkolnego, podsumowanie dorobku pracy szkoły. Jest też miejscem kultywowania tradycji państwowych i szkolnych. Stanowi również swego rodzaju galerię sztuki, gdyż wykorzystywana jest do prezentacji prac uczniów oraz występów muzycznych.

Zaplecze sportowe – stanowią je: sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, boisko typu orlik (trawiaste). Do dyspozycji nauczycieli są m.in. materace, skakanki, hula hop, laski gimnastyczne i wiele innych pomocy.

 

Świetlica i stołówka szkolna

W roku szkolnym 2018/2019  na 15 godzinach zajęć opieką objęte były wszystkie dzieci zgłoszone do świetlicy szkolnej. Były to przede wszystkim dzieci dowożone do szkoły autobusem, które po skończonych zajęciach oczekiwały na odjazd do domu oraz miejscowe z klas I – IV. Sala w której odbywają się zajęcia świetlicowe wymaga doposażenia w nowe zabawki, gry i materiały do prac plastycznych.

Średnio 90 uczniów (95%) korzystało z serwowanych obiadów w stołówce szkolnej. Część uczniów miało refundowane obiady ze środków GOPS w Dubiczach Cerkiewnych, GOPS w Hajnówce.

Żaden uczeń w szkole nie jest anonimowy, bowiem klasy mało liczne stwarzają dobre warunki do nauki. Dzięki temu można poznać zamiłowania i zainteresowania każdego ucznia, a tym samym zapobiegać pojawieniu się niepowodzeń szkolnych.

W szkole panuje ciepła i rodzinna atmosfera. Szkoła współpracuje z rodzicami, środowiskiem lokalnym, licznymi organizacjami lokalnymi.

 

Kadra pedagogiczna

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Dyplomowany 14, co stanowi 61%
Mianowany 8, co stanowi 35 %
Kontraktowy 0
Stażysta 1, co stanowi 4%
Liczba nauczycieli odbywających awans zawodowy brak
Liczba nauczycieli z dodatkowymi kwalifikacjami Kwalifikacje do nauczania 2 lub więcej przedmiotów – 17

Oligofrenopedagogika – 9

Terapia pedagogiczna – 2

Kurs kwalifikacyjny z bibliotekarstwa – 3

 

Nauczyciele poosiadają  pełne kwalifikacje,  doskonalą swoje umiejętności zawodowe, w pełni zaangażowanych w swoją pracę.

 

Pracownicy administracji i obsługi: 1 – etat intendenta, 1 etat kucharz, 1 etat pomocy kuchennej, 1 etat sprzątaczki, 1 etat woźnego, 1 etat opiekunki dziecięcej, 0,5etatu robotnika gospodarczego

 

 

 

Diagnoza środowiska szkolnego

 

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono następujące diagnozy:

 1. Ocena wychowawczej roli szkoły – „ocena skuteczności działań szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii – ocena podejmowanych działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu wzmacniania czynników chroniących i obniżania czynników ryzyka zagrożenia narkomanią”.

Celem badania było zdiagnozowanie zjawisk występujących w szkole w celu oceny wychowawczej roli szkoły. Wyniki badań mają służyć rozpoznaniu zagrożeń w środowisku szkolnym i lokalnym sprzyjających używaniu narkotyków oraz do zdefiniowania czynników ryzyka i czynników chroniących.

Techniką uzyskania materiału badawczego zastosowaną w omawianym badaniu była ankieta i wywiad.

Dokonując  ewaluacji poszukiwano odpowiedzi na pytania kluczowe, związane z przedmiotem ewaluacji:

 1. Czy znana jest treść programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły ?
 2. Czy szkoła jest bezpieczna ?
 3. Czy w szkole działa koło wolontariatu?
 4. Czy tematyka lekcji z wychowawcą jest adekwatna do potrzeb zespołu klasowego?
 5. Czy narkomania jest ważnym problemem społecznym?
 6. Czy na terenie szkoły istnieje zagrożenie narkotykami?
 7. Kto powinien przestrzegać młodzież przed negatywnymi skutkami nałogów?

 

Wnioski

 1. Rodzice i uczniowie zostali zapoznani z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły
 2. Rodzice i uczniowie wiedzą , że w szkole działa koło wolontariatu.
 3. Rodzice i uczniowie uważają , że w szkole jest bezpiecznie .
 4. Rodzice i uczniowie uważają , że nie ma problemu na terenie szkoły z narkotykami.
 5. Uczniowie wiedzą jakie są skutki zażywania narkotyków.

 

Rekomendacje

 1. Uświadomienie uczniom, że narkomania jest problemem społecznym.

 

Diagnoza stopnia aktywności fizycznej uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych – Kultura spędzania wolnego czasu

 

W celu wzbogacenia Programu wychowawczo-profilaktycznego o pedagogikę wolnego czasu i zaplanowanie konkretnych działań, zespół ewaluatorów w swoim badaniu szukał odpowiedzi na zasadnicze pytanie badawcze – jak jest?

Pytania kluczowe:

 1. Jakie formy wypoczynku preferują rodzice ucznia i on sam?
 2. W jaki sposób uczeń oraz jego rodzina spędzają czas wolny od nauki?
 3. Czy uczeń uprawia jakiś sport?
 4. W jaki sposób spędza wolny czas?
 5. Jakie zajęcia nie związane ze szkołą zajmują jemu najwięcej czasu?
 6. Ile czasu pozostaje przy komputerze?
 7. Czy korzysta z form ćwiczeń fizycznych lub treningów organizowanych przez kluby sportowe?
 8. Jak ocenia zajęcia wychowania fizycznego, ich atrakcyjność?
 9. Jaka jest wiedza ucznia na temat sprawności funkcjonowania własnego organizmu i jego sprawności fizycznej?
 10. Czy w godzinach popołudniowych korzysta ze sportowej bazy szkolnej?
 11. Czy deklaruje chęć uczestnictwa w organizowanych przez szkołę formach aktywności fizycznej?
 12. Czy w jego ocenie, w proponowanych formach aktywności chętnie będą uczestniczyli członkowie rodziny?

Wnioski ogólne z badania

 • podstawowym motywem podejmowania aktywności ruchowej są informacje i przekazy z mediów, dążenie do osiągania prezentowanych wzorców przez celebrytów;

 

 • tylko połowa ankietowanych uczniów lubi czynnie spędzać czas wolny;

 

 • 45% badanych swój wolny czas spędza przed komputerem. Dziennie średnio zajmuje im to około 2 godzin. Najczęstszą formą użytkowania komputera jest poruszanie się w mediach społecznościowych oraz gry komputerowe;

 

 • ogólna kultura domu rodzinnego i charakter spędzania wolnego czasu przez rodziców w istotny sposób wpływa na kształtowanie się zainteresowań, ulubionych form zajęć oraz rozrywki dzieci, gdyż uczniowie najwięcej wolnego czasu poświęcają na: pomaganie rodzicom, korzystanie z internetu, i oglądanie telewizji.

 

Rekomendacje na rok szkolny 2019/2020 i kolejne lata szkole

 1. Proponuje się, by wszyscy nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy realizowali w bieżącej pracy z uczniem „pedagogikę czasu wolnego”.
 2. W pierwszych dniach września 2019 r. przystąpić do aktualizacji Programu Wychowawczo-profilaktycznego poprzez zaplanowanie działań mających na celu przygotowywanie uczniów do kultury czasu wolnego, a także zaplanować pedagogizację rodziców z tej tematyki.
 3. Po zakończeniu zajęć projektowych zaplanować zdecydowanie większą liczbę godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, po zdiagnozowaniu ich preferencji i dostosowaniu do możliwości szkoły.

Ocena efektywności Systemu Doradztwa Zawodowego oraz atrakcyjność zajęć prowadzonych zgodnie z planem doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

Raport z badania wstępnego miał na celu m. in. poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów w zakresie wsparcia w formie doradztwa zawodowego w szkole.

Pytania kluczowe:

 1. Czy uczniowie potrzebują informacji o przyszłych możliwościach realizacji jako pracownik?
 2. Czy znają swoje talenty i możliwości?
 3. Kto pomaga im w odkrywaniu ich uzdolnień?
 4. Czy wiedza o rynku pracy, wg ich oceny, będzie miała wpływ na podejmowane decyzje związane z wyborem przyszłej szkoły/uczelni?
 5. Jak oceniają zajęcia z doradztwa zawodowego?
 6. Czy dostrzegają korelację między treściami kształcenia a ich przydatnością w życiu codziennym?
 7. Kto im doradza w wyborze przyszłego zawodu?
 8. Czy uważają, że pomoc szkoły w wyborze przyszłego zawodu jest trafna?
 9. Czy wszyscy uczniowie, w ocenie respondentów, otrzymali wsparcie w szkle w zakresie rozpoznawania talentów i uzdolnień?

 

Wnioski:

 1. Uczniowie kończący szkołę podstawową mają w większości sprecyzowaną ścieżkę rozwoju zawodowego.
 2. Nie mają problemów z wyborem szkoły ponadpodstawowej.
 3. Podczas nauki w klasach IV – VIII rozpoznają swoje talenty, umiejętności i predyspozycje.
 4. Mała liczebność klas, duża uwaga ze strony nauczycieli oraz współpraca rodziców są czynnikiem sprzyjającym szeroko pojmowanemu rozwojowi ucznia.
 5. Poziom samowiedzy uczniów jest wysoki.
 6. Praca w zakresie doskonalenia kompetencji społecznych jest stale obecna w codziennym funkcjonowaniu i relacjach na terenie szkoły.

 

Rekomendacje:

 1. Jako obszar rozwoju w kolejnym roku szkolnym można wskazać podniesienie poziomu wiedzy z zakresu sytuacji na rynku pracy, pojawiania się nowych zawodów oraz form wspierania dziecka przez rodziców, zwłaszcza budowania filarów poczucia wartości dziecka, tak by potrafiło radzić sobie ze stresem praz w sytuacji zmian.
 2. Należy rozważyć zorganizowanie spotkania specjalisty rynku pracy z rodzicami i zaznajomienie ich z czynnikami zwiększającymi szanse młodzieży na znalezienie atrakcyjnej pracy.

 

 

Diagnoza środowiskowa, w tym diagnoza ryzyk i czynników chroniących przed zażywaniem środków odurzających
Celem badania było zdiagnozowanie czynników ryzyka i czynników chroniących młodzież przed zachowaniami patologicznymi, w tym używaniem środków odurzających. Grupami szczególnie narażonymi na używanie substancji psychoaktywnych są dzieci i młodzież pozostające bez opieki rodzicielskiej, niepełnoletnie osoby popełniające czyny karalne, osoby zagrożone demoralizacją, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, a także młodzież z zaburzeniami zachowania oraz koncentracji i uwagi.

Badanie koncentrowało się wokół obszarów związanych z: samopoczuciem dzieci/młodzieży w środowisku szkolny, klasowym, relacjami z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami, zainteresowaniami, obowiązującymi zasadami. Ponadto w klasach IV-VIII zostały zadane pytania o substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) – głównie o wiedzę o nich, a także ich dostępność.

Precyzyjna identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących pozwoli na opracowanie planu działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii oraz wprowadzenie ewentualnych modyfikacja do Programu wychowawczo-profilaktycznego, zgodnie ze znowelizowanymi zapisami w ustawie – Prawo oświatowe.

Podsumowanie:

Na podstawie wyników badań zespół ewaluacyjny oszacował w skali 0 – 5 wartości ryzyk
i czynników chroniących Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących.

Czynniki ryzyka Prawdopodo-bieństwo Skutki
psychologiczne nadmierna nieśmiałość, wrażliwość 2 2
chroniczne napięcie i niepokój 2 4
niska samoocena 3 4
brak odporności na stres 3 4
niski poziom asertywności 1 2
rodzinne brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego 3 4
niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja) 2 4
brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość 1 3
wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie wsparcie ze strony rodziców 2 4
brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, złe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi 2 4
zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność ojca w domu (także psychiczna) 2 3
tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających 2 4
nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków przez rodziców 2 4
rozwód, separacja, utrata rodziców. 1 3
brak czytelnych granic i norm 1 4
przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie 1 5
społeczne środowisko sąsiedzkie 2 3
środowisko rówieśnicze 2 4
dostępność substancji odurzających 1 5
moda na zażywanie środków odurzających 2 3
szkolne obecność środków odurzających w placówce 1 5
niska wiedza uczniów o środkach odurzających 2 4
niskie kompetencje nauczycieli w kwestii rozpoznawania 1 3

 

Rekomendacje na rok szkolny 2019/2020 i kolejne:

Zespół zaleca w ramach działalności stymulującej wzrost czynników chroniących:

 • zwiększenie poczucia akceptacji uczniów i wychowanków w społeczności szkolnej;
 • wzrost umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
 • zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli;
 • wzrost kompetencji wychowawczych rodziców;
 • wzrost aktywności rodziców w procesach podejmowania decyzji w szkole oraz w ważnych wydarzeniach i działaniach na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły i placówki,
 • uspołecznianie szkoły przez większą aktywność nauczycieli, wychowawców, rodziców, uczniów i wychowanków na rzecz szkoły i placówki;
 • zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku.

 

 

 

 

Edukacja na rzecz zdrowia w oddziale przedszkolnym

Celem badania było:

 1. Zebranie i uporządkowanie informacji na temat działań podjętych w zakresie edukacji zdrowotnej w oddziale przedszkolnym.
 2. Zebranie informacji na temat sposobów kształtowania właściwych nawyków żywieniowych i rozwijanie potrzeby podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci.
 3. Wykorzystanie zebranych informacji do wzmocnienia działań w zakresie kształtowania i utrwalania postaw prozdrowotnych dzieci.

 

Wnioski:

 1. Dzieci są wdrażane do różnorodnych działań na rzecz własnego zdrowia, są aktywne i chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje w tym zakresie.
 2. Rodzice pozytywnie odnoszą się do działań organizowanych w oddziale przedszkolnym związanych z edukacją na rzecz zdrowia i zauważają zachowania prozdrowotne, które są przenoszone ze szkoły do domu.

 

Rekomendacje:

 1. W dalszym ciągu stwarzać dzieciom takie warunki, aby mogły rozwijać aktywność fizyczną i zaspakajać potrzebę ruchu.
 2. Stosować aktywizujące metody pracy i w dalszym ciągu kontynuować współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę w edukacji na rzecz zdrowia.
 3. Podjąć inne działania mające na celu promowanie zdrowia oraz w większym stopniu zaangażować rodziców do pracy na rzecz edukacji zdrowotnej w oddziale przedszkolnym.

 

Wnioski z ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych  w roku szkolnym 2018/19

Z danych uzyskanych w wyniku ewaluacji Szkolnego Wychowawczo – Profilaktycznego wynika, że:

 1. Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 2. Uczniowie i rodzice znają treść Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i angażują się w realizacje wielu zagadnień.
 3. Prawie wszystkie dzieci potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony oraz dokonać samooceny, zaś rodzice i nauczyciele jednoznacznie stwierdzają, że wszystkie dzieci potrafią wskazać słabe i mocne strony.
 4. W szkole działa Klub Wolontariatu. Uczniowie z własnej inicjatywy podejmują działania prospołeczne.
 5. Zdecydowana większość rodziców twierdzi, że w szkole przestrzegane są prawa dziecka i ucznia oraz, że ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie.
 6. W ciągu roku szkolnego zanotowano kilka zdarzeń agresji fizycznej wśród uczniów, które wyjaśniono i zastosowano środki zaradcze. W jednym przypadku wezwano Policję w celu wyjaśnienia sprawy.

Obszary zagrożeń:

W wyniku ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, wyróżniono najbardziej ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów na terenie szkoły i poza nią, będące zagrożeniem dla płynnego przebiegu wychowania i edukacji młodzieży oraz ich bezpieczeństwa:

 

 • nieregularne uczęszczanie uczniów na zajęcia lekcyjne (wagary) – odnotowane absencje, spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 • niezaradność wychowawcza rodziców – wielu rodziców nie posiada odpowiednich umiejętności wychowawczych, koniecznych do prawidłowego pokierowania rozwojem, zwłaszcza psychicznym i emocjonalnym dziecka;
 • w niektórych klasach jest niska motywacja uczniów do nauki – zaobserwowany brak odpowiedniego zaangażowania w proces uczenia się u poszczególnych uczniów;
 • występowanie niewłaściwych postaw i zachowań u młodzieży:

 

 • używanie wulgaryzmów
 • przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie,
 • obserwowany u niektórych uczniów brak szacunku do osób dorosłych i starszych,
 • niezgodne z regulaminem szkoły korzystanie z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych.

 

Działalność wychowawczo – profilaktyczną należy6 zintensyfikować w następujących obszarach:

 

Zalecenia:

Po przeprowadzonej analizie opracowano poniższe zalecenia do dalszej pracy profilaktycznej na terenie naszej szkoły:

 • należy szybko informować rodziców/opiekunów uczniów o nieusprawiedliwionych nieobecnościach uczniów w szkole i kontrolować na bieżąco frekwencje uczniów na zajęciach;
 • należy zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów; a wśród rodziców należy szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych w szkole form i metod, pomocy uczniom i zapobiegania przemocy i agresji;

 

 • należy zachęcać rodziców do większego zainteresowania się problemami własnych dzieci – pedagogizacja rodziców

 

Analiza działań wychowawczych

i profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów.

Dane statystyczne dotyczące uczniów, nauczycieli i organizacji nauczania

– stan na 19 czerwca 2019 r.

oddział przedszkolny Szkoła Podstawowa Oddziały gimnazjalne
Liczba uczniów 14 71 9
Ilość oddziałów – 10 2012 – 5 dzieci

2013 – 2 dzieci

2014 – 4 dzieci

2015 – 5 dzieci

Kl. I – 9

Kl. II – 3

Kl. III – 5 (w tym 1 – nauczanie domowe)

Kl. IV – 10

Kl. V – 10

Kl. VI – 9

Kl. VII – 11 (w tym 1 – nauczanie indywidualne)

Kl. VIII – 14

Kl. III – 9
Średnia liczba uczniów w klasie 14 9,0 9,0
Liczba uczniów dowożonych do szkoły autobusem szkolnym 5 – obowiązek przedszkolny 61 7
Razem – 68 uczniów (85%)

 

 1. Wyniki klasyfikacji rocznej – ujęcie statystyczne

Szkoła Podstawowa

 

klasa

Liczba uczniów Nieklasyfiko-wanych  

Promocja/Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi

 

Średnia klasy

I 9 Wszyscy uczniowie promowani do klasy drugiej
II 3 Wszyscy uczniowie promowani do klasy trzeciej
III 5 Wszyscy uczniowie promowani do klasy czwartej
IV 10 Ośmiu uczniów promowanych do klasy piątej

Dwóch uczniów niepromowanych do klasy piątej

( w tym jeden zdaje w sierpniu egzamin poprawkowy)

3,84
V 10 Wszyscy uczniowie promowani do klasy szóstej 4,08
VI 9 Wszyscy uczniowie promowani do klasy siódmej 3,92
VII 11 Wszyscy uczniowie promowani do klasy ósmej 3,71
VIII 14 Wszyscy uczniowie ukończyli klasę ósmą

 

Oddziały gimnazjum

 

klasa

Liczba uczniów Nieklasyfiko-wanych  

Promocja/Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi

 

Średnia klasy

III 9 Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę 4,26

 

 1. Oceny zachowania:

Szkoła Podstawowa

 

klasa

Liczba uczniów Naganne Nieodpowie-dnie Poprawne Dobre Bardzo dobre Wzorowe
IV 10 1 4 1 4
V 10 10
VI 9 1 7 1
VII 11 1 1 5 3 1
VIII 14 4 2 8
Łącznie 54 2 (4%) 9 (16,5%) 9 (16,5%) 32 (59%) 2 (4%)

 

 

 

Oddział gimnazjum

 

klasa

Liczba uczniów Naganne Nieodpowie-dnie Poprawne Dobre Bardzo dobre Wzorowe
III 9 5 4

 

Brak oceny nagannej z zachowania i tylko 2 oceny nieodpowiednie świadczą o tym, że większe problemy wychowawcze nie występują.

Ocena efektywności kształcenia na podstawie zewnętrznych badań edukacyjnych.

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku
Część egzaminu Liczba zdających Wynik szkoły (%)
Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 9 59
Część humanistyczna z zakresu języka polskiego

 

9 61
Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych 9 48
Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki 9 41
Język angielski – podstawowy 2 71
Język angielski – rozszerzony 2 57
Język rosyjski – podstawowy 7 85
Język rosyjski – rozszerzony 7 65

 

 

Wysokie wyniki uzyskał uczeń, który zdobył 100 % punktów z egzaminu z języka angielskiego na obu poziomach.

Poziom podstawowy z języka rosyjskiego jeden uczeń zaliczył na 100%.

Porównanie wyników z wynikami w kraju i województwie

 

 

Wyniki egzaminu ośmioklasistów w 2019 roku

Przedmiot Liczba zdających Wyniki w kraju

(%)

Wyniki w województwie (%) Wyniki w powiecie

(%)

Wynik szkoły

(%)

Język polski 14 63 60 56 57

stanin 3

Matematyka 14 45 46 41 37

stanin 4

Język obcy nowożytny – język rosyjski 13 59 58 57 70
Język obcy nowożytny – język angielski 1 87

 

Wynik niski uczniów na egzaminie zewnętrznym z języka polskiego i niżej średni z matematyki jest niższy od średniego wyniku uzyskanego przez ośmioklasistę w kraju. Wyniki te nie satysfakcjonują, chociaż adekwatne do diagnoz poziomu wiedzy i umiejętności na początku klasy VIII oraz próbnych egzaminów, np. wynik na egzaminie próbnym z języka polskiego – 57% , a z języka rosyjskiego – 71%.

 

 

 

 

 

 1. Frekwencja:

Szkoła Podstawowa

Klasa Stan klasy Suma godzin Frekwencja %
spóźnienia nieobecnych nieusprawiedliwionych
I 9 3 820 90,2
II 3 1 394 10 86,5
III 4 1 347 1 90,1
IV 10 16 1318 196 88,4
V 10 14 764 10 92,4
VI 9 4 695 220 93,4
VII 10 11 1365 236 88,9
VIII 14 119 2497 915 85,5

 

Oddział gimnazjum

Klasa Stan klasy Suma godzin Frekwencja %
spóźnienia nieobecnych nieusprawiedliwionych
III 9 16 1294 44 88,1

 

Frekwencja uczniów (około i poniżej 90%)  w roku szkolnym 2018/19 spowodowana jest dużą zachorowalnością dzieci w klasach młodszych. Uczniowie klasy III gimnazjum po napisaniu egzaminu gimnazjalnego oraz VIII po napisaniu egzaminu ośmioklasisty, a pozostałych klas w czerwcu, często opuszczali zajęcia lekcyjne (problem pojawia się już od kilku lat).

Porównanie frekwencji z lat 2015/2016 – 2018/2019

Rok szkolny Klasa siódma Klasa ósma Klasa trzecia gimnazjum
2015/2016 4 – 86,5% 5 – 94% 6 – 91,2%
2016/2017 5 – 92,7% 6 – 92,2% 1 g – 90,4%
2017/2018 6 – 87% 7 – 91% 2 g – 87,9%
2018/2019 7 – 88,9 % 8 – 85,5 % 3g – 88,1%

 

 1. Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia w roku szkolnym 2018/19

Na poprawę efektywności kształcenia oraz promocję szkoły wpłynął z pewnością udział uczniów w różnego rodzaju konkursach, projektach.

 • Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego – etap szkolny (1 uczeń kl. VIII – etap rejonowy, Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego (dwie uczennice etap rejonowy), Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego (2 uczniów etap rejonowy); Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (1 uczeń etap rejonowy).
 • Konkursy artystyczne: np. VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pod kolorowym parasolem Jesieni”, Ogólnopolski Konkurs plastyczny KRUS „Maszyna pracuje a dziecko obserwuje” (wyróżnienie uczeń klasy I), Konkurs plastyczny na pocztówkę świąteczną „Przygoda z żubrem” (uczennica kl. VII – 2 miejsce w kategorii III (13 – 16 lat), XVI Ogólnopolska Wiosna Talentów – Prezentacje 2019 – ph. „Portret”.
 • Konkursy recytatorskie: np. Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”
 • Inne: Wojewódzki Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”, Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym, Powiatowe Biegi Przełajowe,

 

Programy, projekty, akcje

 

Moje dziecko idzie do szkoły – Wojewódzki program prozdrowotny organizowany przez SENAPID Oddział przedszkolny
Owoc w przedszkolu Oddział przedszkolny
Akcja ,,Kiermasz książek” Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
Szkole pomagamy i świat oczyszczamy. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszyscy uczniowie
Projekt edukacyjny ,,Absolwenci publicznego gimnazjum. Kiedyś i dziś”. Klasa II gimnazjum
Rodzinne kolędowanie. Wszyscy uczniowie
Obchody Dnia Rzucania Palenia Uczniowie klas VI – VIII
„Puszcza i ludzie” – Starostwo Powiatowe w Hajnówce (warsztaty i zajęcia terenowe) Uczniowie klas IV – VII
„Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Hajnówce Uczniowie klas IV – VIII
Owoc w szkole Uczniowie klas I – III
Projekt „Bądźmy poszukiwaczami autorytetów” Uczniowie kl. IV – VI
Akcja „Październik miesiącem ważenia tornistrów” Wszyscy uczniowie

 

Przystąpienie uczniów do projektów, programów, akcji świadczy o różnorodnych zainteresowaniach uczniów, które są i będą rozwijane systematycznie.

 1. Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2018/19

Imprezy szkolne, wycieczki

Wyjazdy

Lp. Wyjazd Uczestnicy Organizator
1. 26.09.2018 –  Wyjazd do kina „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” Uczestnicy kl. VII, VIII, III g H. Treszczotko
2. 28.09.2018 – Europejski Tydzień Sportu w Szkole Podstawowej w Czyżach Uczniowie kl. IV – VIII W. Misiejuk

S. Kulik

3. 01.10.2018 – wyjazd do Hajnówki na spektakl teatralny w j. białoruskim „Ki mój miły Ki” Uczniowie kl. IV – VIII M. Kazimiruk
4. 04.10.2018 – wycieczka do Nadleśnictwa Browsk Uczniowie kl. I – III I. Nawrocka

A. Fiłonowicz

E. Awksietijuk

5. 05.10.2019 – wyjazd do Hajnówki na spektakl teatralny w języku białoruskim „Nie chaczu być princesaj” Uczniowie kl. IV – VIII M. Kazimiruk
6. 15.11.2018 – wyjazd studyjny do Zespołu Szkół zawodowych i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce Uczniowie kl. III g E. Lunda
7. 18.12.2019 – wyjazd do Białegostoku. Lekcja w Muzeum Wojska Polskiego. Zabawy w Fikolandzie. Uczniowie kl. I – III I. Nawrocka

A. Fiłonowicz

E. Awksietijuk

8. Wspólne kolędowanie „Haj kolęda kolęda…: 11.01.2019 – uczniowie,  pensjonariusze Ośrodka Opiekuńczego w Starzynie A. Fiłonowicz

N. Baczyńska

A. Leoniuk

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

9. Wyjazd do Białegostoku – karnawałowa zabawa w fikolandzie 14.01.2019 Oddział przedszkolny i uczniowie kl. I – III A. Fiłonowicz

N. Baczyńska

A. Leoniuk

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

10. Wyjazd studyjny do LO nr 2 w Hajnówce (dni otwarte) 13.03.2019 Uczniowie kl. VIII i  III g H. Treszczotko

J. Nesteruk

11. Wycieczka do Białegostoku do kina – „Korgi pies królowej” 21.03.2019 uczniowie kl. IV – VI W. Misiejuk

A. Kozłowska

M. Kazimiruk

12. Wyjazd integracyjny z udziałem rodziców do Centrum Zabaw „Hula – Kula” w Hajnówce 21.03.2019 oddział przedszkolny N. Baczyńska

A. Leoniuk

 

13. Białowieża – lekcja edukacyjna w Rezerwacie Żubrów  „Żubr – imperator puszczy 21.03.2019 Oddział przedszkolny i uczniowie kl. I – III A. Fiłonowicz

N. Baczyńska

A. Leoniuk

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

14. Ognisko w leśniczówce Czechy Orlańskie, sadzenie drzewek leśnych Uczniowie kl. III g H. Treszczotko
15. Wycieczka do Dęblina do Lotniczej Akademii Wojskowej i zwiedzanie Lublina 31.05.2019 Uczniowie kl. VI, VII, VIII i III g H. Treszczotko

E. Lunda

16. Wyjazd do Białegostoku z okazji Dnia Dziecka 31.05.2019 Oddział przedszkolny i uczniowie kl. I – III, rodzice A. Fiłonowicz

N. Baczyńska

A. Leoniuk

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

17. Wycieczka do mini zoo Kupała z okazji Dnia Dziecka 31.05.2019 Uczniowie kl. IV W. Misiejuk
18. Rajd rowerowy do Orzeszkowa; ognisko integracyjne Chętni uczniowie kl. VII, VIII i III g H. Treszczotko

E. Lunda

19. Rajd rowerowy na Topiło Uczniowie kl. V i VI M. Kazimiruk

A. Kozłowska

20. Wyjazd do Hajnówki na spektakl „Afryka Kazika” Uczniowie kl. I – III E. Awksietijuk
21. Wyjazd do Hajnówki na spektakl teatralny „Magiczne drzewo” 14.06.2019 Uczniowie kl. IV – VI A. Kozłowska

 

22. Wycieczka do drukarni i Komendy Policji w Hajnówce 14.06.2019 Uczniowie kl. IV – VI A. Kozłowska

W. Misiejuk

 

23. Ognisko na zakończenie roku szkolnego, na zakończenie szkoły – piknik rodzinny Rodzice i uczniowie kl. III H. Treszczotko

 

Zajęcia organizowane w szkole

Lp. Zajęcia Uczestnicy Organizator
1. Spotkanie z policjantem. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w domu, szkole, w drodze do szkoły. 12.09.2018 – uczniowie kl. I – III I. Nawrocka

A. Fiłonowicz

E. Awksietijuk

2. Święto Pieczonego Ziemniaka kl. IV – VI 18.09.2018 Uczniowie kl. IV – VI W. Misiejuk

A. Kozłowska

M. Kazimiruk

3. Bajki po swojemu – spektakl teatralny. Spotkanie z J. Troc – aktorką, scenarzystką i reżyserką. 18.10.2018 – wszyscy uczniowie Dyrektor GOKSiR
4. Dyskoteka integracyjna z uczniami ze szkoły w Orli i Orzeszkowa 26.10.2018 – uczniowie kl. VII, VIII oraz III g H. Treszczotko

E. Lunda

5. Spektakl profilaktyczny „Igraszki czarodziejki Honoraty” Uczniowie oddziału przedszkolnego i kl. I – III Dyrektor GOKSiR
6. Warsztaty dla uczniów i rodziców „Piękna jest nasza ziemia ojczysta” Uczniowie kl. I – III oraz rodzice I. Nawrocka

A. Fiłonowicz

E. Awksietijuk

7. Akcja „Sprzątanie świata”

 

Uczniowie kl. IV W. Misiejuk
8. Ślubowanie uczniów kl. I

 

12.10.2018 I. Nawrocka
9. Dzień Edukacji Narodowej 12.10.2018 H. Treszczootko

A. Fiłonowicz

N. Baczyńska

A. Leoniuk

I. Nawrocka

10. Program muzyczny R. Brochowskiego „Różne instrumenty muzyczne” 23.10.2018 – wszyscy uczniowie
11. Dzień pluszowego misia

 

Uczniowie oddziału przedszkolnego i kl. I – III A. Fiłonowicz

N. Baczyńska

A. Leoniuk

I. Nawrocka

E. Awksietijuk

12. Dyskoteka klasowa 26.10.2018 – uczniowie kl. VI M. Kazimiruk
13. Dzień przedszkolaka – spotkanie integracyjne Oddział przedszkolny N. Baczyńska

A. Leoniuk

 

14. Spektakl „Duch i różnorodność kultur Europy” 28.11.2018 – wszyscy uczniowie Dyrektor GOKSiR
15. Andrzejki klasowe

 

Uczniowie kl. IV W. Misiejuk
16. Andrzejki Oddział przedszkolny N. Baczyńska

A. Leoniuk

17. Mikołajki

 

Uczniowie kl. IV W. Misiejuk
18. Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej – prelekcja na temat „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. Pokaz udzielania pierwszej pomocy w wyniku zaczadzenia. 03.12.2018 – uczniowie kl. I – III I. Nawrocka,

E. Awksietijuk,

A. Fiłonowicz

19. Spektakl teatru Czervo „Doroha w Betlejem” 17.12.2018 Dyrektor GOKSiR
20. Warsztaty „Świąteczne ozdoby ze słomy” Uczniowie kl. VI M. Kazimiruk
21. Klasowa Wigilia 04.01.2019 – uczniowie kl. III g H. Treszczotko
22. Wigilia klasowa

 

Uczniowie kl. IV W. Misiejuk
23. Spotkanie z Mikołajem Oddział przedszkolny N. Baczyńska

A. Leoniuk

24. Hej kolęda, kolęda… Oddział przedszkolny N. Baczyńska

A. Leoniuk

25. Warsztaty kulinarne „Pieczenie pierników” 19.12.2018 Oddział przedszkolny, uczniowie kl. I – III N. Baczyńska

A. Leoniuk

I. Nawrocka

A. Fiłonowicz

E. Awksietijuk

26. Karnawał z babcią i dziadkiem Oddział przedszkolny N. Baczyńska

A. Leoniuk

27. Szkolny dzień uśmiechu Uczniowie i pracownicy szkoły B. Drużba
28. Dzień „Czapki Mikołaja” Uczniowie i pracownicy szkoły B. Drużba
29. Zbiórka chusteczek nawilżających dla chorych dzieci (Fundacja Pomóż im) Uczniowie i pracownicy szkoły B. Drużba
30. Spotkanie z wolontariuszami z Ukrainy, Hiszpanii i Francji Uczniowie kl. IV – VIII oraz III g Dyrektor GOKSiR
31. Uroczyste obchody Dnia Kobiet w GOKSiR Uczniowie oddziału przedszkolnego, kl. I – III oraz VIII Część artystyczna:

N. Baczyńska

A. Leoniuk

I. Nawrocka

A. Fiłonowicz

E. Awksietijuk

H. Treszczotko

32. Dyskoteka z udziałem uczniów za szkoły w Nowym Korninie Uczniowie kl. VII, VIII i III g H. Treszczotko

E. Lunda

33. Warsztaty artystyczne „Palma wielkanocna” 16.04.2019  Oddział przedszkolny, uczniowie kl. I – III N. Baczyńska

A. Leoniuk

I. Nawrocka

A. Fiłonowicz

E. Awksietijuk

34. Lekcja biblioteczna „Dzień książki” w Gminnej Bibliotece Publicznej 02.04.3019 – uczniowie oddziału przedszkolnego N. Baczyńska

A. Leoniuk

 

35. Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na temat „Przemoc i agresja w szkole” Kl. VI – III g E. Lunda
36. Audycja muzyczna „Pejzaże muzyki polskiej w 100 rocznicę niepodległości” 08.05.2019 wszyscy uczniowie

 

M. Gacuta
37. Spotkanie z dzielnicowym – Bezpieczeństwo podczas wycieczki szkolnej, Wykroczenia i przestępstwa popełniane przez osoby nieletnie 20.05.2019 wszyscy uczniowie E. Lunda
38. Spotkanie adaptacyjne u stomatologa 17.05.2019 – uczniowie oddziału przedszkolnego N. Baczyńska

A. Leoniuk

39. Dzień Rodziny w GOKSiR chętni uczniowie kl. I – VI, rodzice E. Lunda,

E. Awksietijuk

Część artystyczna:

I. Nawrocka

40. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej 05.06.3019 – uczniowie oddziału przedszkolnego N. Baczyńska

A. Leoniuk

 

41. Warsztaty Czytelnicze w Gminne Bibliotece Publicznej w ramach akcji Tydzień Czytania Dzieciom Uczniowie kl. I – III I. Nawrocka

A. Fiłonowicz

E. Awksietijuk

42. Impreza literacki „Mamo, tato poczytaj mi bajkę” Uczniowie oddziału przedszkolnego, rodzice N. Baczyńska

A. Leoniuk

 

43. Niespodzianki dla mamy – spotkanie integracyjne, część artystyczna Uczniowie oddziału przedszkolnego, rodzice N. Baczyńska

A. Leoniuk

 

 

 

 

 

Bogata oferta dodatkowych imprez i wyjazdów integruje młodzież szkolną, uczy kultury i obycia w środowisku, samodzielności poszerza wiedzę o świecie i własnej kulturze.

 

Ocena potencjału i możliwości rozwojowych uczniów:

 

Poziom rozwoju uczniów w sferach: Potencjał i możliwości uczniów Wizje rozwojowe i plany życiowe uczniów:
 

 

 

 

 

 

fizycznej

Uczniowie posiadają wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zagrożeń dotyczących ulegania nałogom, mają świadomość zmian psychicznych i fizycznych zachodzących w okresie dojrzewania. Wzmacniają swoje zdrowie fizyczne poprzez udział a zajęciach ruchowych, zawodach sportowych i udział w konkursach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Mają wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zagrożeń chorobami np. od kleszczowymi .

Niewystarczającą jest wiedza dotycząca motywacji, stresu, sposobów podnoszenia poczucia własnej wartości, itp.

Udział w:

§  konkursach

§  zawodach sportowych

§  turniejach

§  rekrutacja do szkół ponadpodstawowych o profilu mundurowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

emocjonalnej

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania poprzez pracę samodzielną, indywidualną z nauczycielem, przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych i innych, udział w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji: zajęcia kulinarne, warsztaty teatralne z teatrem Wertep„ spotkania z ciekawymi ludźmi, dni języków. aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych, kola szachowego, w turnieju wiedzy pożarniczej.

Uczniowie mają wiedzę na temat różnic kulturowych i wyznaniowych lokalnego społeczeństwa, potrafią współpracować w ich ramach na rzecz lokalnej społeczności. Szanują dorobek kultury społeczności lokalnej i narodowej. Mają pozytywny stosunek do kształcenia i osiągają wyniki adekwatne do ich możliwości. Potrafią zachowywać się adekwatnie do miejsca i sytuacji.

Mają problemy w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Problemem jest również to, że pomimo wielu działań szkoły na rzecz uświadomienia uczniom zagrożeń płynących z korzystania z nowoczesnych technologii komputerowych – zagrożenie to istnieje nadal.

 

§  prezentacja własnych talentów i zainteresowań na forum szkoły, środowiska lokalnego, powiatu

§  pomoc koleżeńska

§  udział w spektaklach, koncertach Filharmonii Podlaskiej i projekcji filmów

§  odpowiedzialność za  własne zachowanie, postawy, wybory i naukę

§  szacunek dla kolegów, nauczycieli rodziców itd.

§  włączanie się w prace na rzecz środowiska lokalnego

 

 

 

intelektualnej

Uczniowie osiągają wyniki w nauce w większości adekwatne do ich możliwości. Uczniowie ze specyficznymi problemami w uczeniu się są objęci pomocą w formie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i wyrównawczych. Biorą udział w konkursach przedmiotowych.

W większości mają pozytywny stosunek do nauki, istnieją jednak uczniowie, którzy mają lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, zakłócają proces dydaktyczny i utrudniają prowadzenie lekcji.

 

§  udział w konkursach przedmiotowych

§  kontynuacja nauki w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych o adekwatnym do uzdolnień profilu

§  dążenie do jak najlepszych wyników w nauce

 

 

 

 

 

duchowej

 

Uczniowie znają system wartości, jednak  mają problem z jego stosowaniem w praktyce Nie zawsze potrafią przewidzieć następstwa swoich działań i ponieść ich konsekwencje.

 

§  postawa tolerancji i szacunku dla inności

§  odpowiedzialność za swoje wybory

§  poszanowanie odrębności kulturowej mniejszości narodowych

 

 

 

Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności.

Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności służy ocenie zasobów społecznych, w których wzrasta młody człowiek. Społeczność lokalna to ważne źródło czynników wspomagających wychowanie i profilaktykę, ale może ono również stanowić potencjalne źródło zagrożeń.

Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje z następującymi instytucjami,  organizacjami społecznymi.

Władze lokalne

 • udział w akcjach typu sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych;
 • organizacja spotkań okolicznościowych, wycieczek;
 • zapoznanie uczniów z pracą urzędów;
 • nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami, uczniami z okazji np. uroczystości szkolnych;

Wymiar sprawiedliwości ( sąd, kurator, policja )

 • współpraca z kuratorem sądowym w sprawach uczniów objętych tym środkiem wychowawczym;
 • udział w zajęciach prowadzonych przez policję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania agresji i przestępczości.

Placówki kulturalne i inne

( Gminna Biblioteka Publiczna, Podlaska Straż Graniczna, Ośrodek Zdrowia, OSP, Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)

 • uczestnictwo w spektaklach i warsztatach teatralnych, lekcjach muzealnych;
 • udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno –oświatowe;
 • lekcje biblioteczne;
 • pokaz sprzętu pożarniczego, praca strażaka podczas akcji gaśniczej
 • wizyta w placówce straży granicznej, pokazy tresury psów.

Placówki oświatowo – opiekuńcze ( Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Hajnówce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej )

 • pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu;
 • pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią społeczną;
 • udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Szkoła w roku szkolnym 2018/19 współpracowała z różnymi instytucjami wspierającymi działania w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Były to:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce – prelekcje, warsztaty,
 2. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – współpraca z kuratorami sądowymi,
 3. GOPS w Dubiczach Cerkiewnych i Hajnówce – wnioskowanie o przyznanie różnych form pomocy uczniom,
 4. MOPR w Hajnówce – opłacanie obiadów, sprawy socjalne,
 5. Powiatowa Komenda Policji w Hajnówce – prelekcje dla uczniów i rodziców.

Współpraca miała charakter doraźny i w miarę potrzeb. Inicjatorem wspólnych działań była
w zdecydowanej większości szkoła. W stosunku do roku poprzedniego większą dyspozycyjnością i chęcią do kontaktów wykazywali się pracownicy lokalnej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Sylwetka absolwenta

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

w sferze nauki:

 • sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

w sferze społecznej:

 • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;
 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
 • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
 • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;
 • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
 • bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

w sferze kulturowej:

 •  uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 • umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
 • był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

 

Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • współpracują z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

Szczegółowe cele wychowawczo – profilaktyczne do realizacji w roku szkolnym

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO – Wsparcie  rozwoju intelektualnego.

Motywowanie uczniów do nauki. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce. Rozwinięcie zainteresowań uczniów zdolnych. Przygotowanie  do  odbioru  dóbr  kultury  i  sztuki,  szanowanie  dorobku  narodowego,  rozwijanie  tolerancji  wobec  innych kultur. Upowszechnienie czytelnictwa, przygotowanie do samokształcenia; poszukiwania informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce, czytania ze zrozumieniem.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO – Integracja klasy, stworzenie życzliwej atmosfery w klasie. Wykształcenie kompetencji społecznych.

Wyrobienie  u  uczniów  nawyków  kulturalnego  zachowania,  efektywnej  współpracy, komunikowania  się  z  rówieśnikami  i  dorosłymi.  Wdrożenie  do  życia  w  społeczności  szkolnej  i  w  grupie  rówieśniczej. Wykształcenie  pozytywnych  postaw, respektowanie norm społecznych. Eliminacja zachowań agresywnych.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO – Wyposażenie  uczniów  w  wiedzę  na  temat  zdrowego  stylu  życia.

Wykształcenie  postaw  prozdrowotnych. Wypracowanie  właściwych  nawyków  higienicznych  i  zdrowotnych,  umiejętności  dokonywania  wyboru  zachowań chroniących  zdrowie  własne  i  innych  ludzi,  propagowanie  zdrowego  i  ekologicznego  stylu  życia  oraz  aktywnych  form spędzania wolnego czasu. Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO – Zapewnienie uczniom wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Nauczenie uczniów odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu, w tym z mediów społecznościowych. Wspieranie  ucznia  (z  uwzględnieniem  jego  indywidualnej  sytuacji)w  procesie  nabywania  wiedzy,  sprawności,  postaw  i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO – Wychowanie do wartości.

Kształtowanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  postaw  patriotycznych,  szacunku  dla  tradycji  i  przynależności  do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.

 

 

 

Harmonogram działań

SFERA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
FIZYCZNA  

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

 

– opieka w czasie wycieczek, zawodów sportowych itp.

– okresowa kontrola sprzętu sportowego i pożarniczego

– klasowe kodeksy zachowania, kontrakty

– udział w turnieju wiedzy pożarniczej

– przeprowadzenie próbnej ewakuacji

organizatorzy wyjazdów

dyrektor i nauczyciel WF

 

wychowawcy

nauczyciel WF

 

nauczyciel EDB

 

Wychowanie komunikacyjne

– przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową i przeprowadzenie tego egzaminu nauczyciel techniki
 

 

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

– zajęcia teoretyczne i praktyczne na lekcjach  edukacji dla bezpieczeństwa

-zajęcia z pielęgniarką szkolną

-wycieczka do Ośrodka Zdrowia ,

– spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia

pielęgniarka szkolna

 

nauczyciel EDB

 

 

Bezpieczne ferie i wakacje

– rozmowy na lekcjach o zasadach bezpieczeństwa podczas gier i zabaw, np. nad wodą, w lesie, w górach…

-spotkania z przedstawicielami policji i KRUS – u

-organizacja wycieczek ,kolonii ,biwaków lub zajęć sportowych

 

 

nauczyciele

 

 

Korygowanie wad postawy

– dostosowanie odpowiedniej wysokości ławek i krzeseł szkolnych do wzrostu uczniów

– stosowanie elementów gimnastyki korekcyjnej na zajęciach w-f

zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.

dyrektor

 

nauczyciel WF,

nauczyciele przedmiotów

Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku – konkursy, wycieczki, zawody sportowe

– gazetki ścienne

fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej..

-organizowanie wycieczek nastawionych na aktywność ruchową (rajdy rowerowe)

nauczyciele,

pielęgniarka szkolna,

wychowawcy, rodzice

 

Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego

– kola zainteresowań

– zajęcia w terenie

– rajdy rowerowe

– biwaki

nauczyciele- organizatorzy
EMOCJONALNA  

Bezpieczeństwo w sieci

– prezentacja na lekcjach zagrożeń wynikających z korzystania z sieci internetowej

-aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści  stanowiących zagrożenie

– szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń i przepisów prawnych związanych z bezpiecznego korzystania z mediów,

– kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł.

wychowawcy

nauczyciel informatyki

rodzice uczniów

specjaliści poradni PP

policji,

nauczyciele j. polskiego

 

 

 

 

 

 

Uświadamianie praw człowieka, dziecka, ucznia

– zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole,

– organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania,

– konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści,

pracownicy policji.

 

Komunikacja interpersonalna

– warsztaty ,,Radzenie ze stresem”

 

– psycholog z poradni PP
 

 

Przeciwdziałanie wszelkim aktom przemocy i agresji

– lekcje wychowawcze

– kontrakt z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze i jego rodzicem

– dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach

 

 

 

 

– wychowawca
INTELEKTUALNA  

 

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

– współpraca z powołanymi do

tego instytucjami, organizacjami.

 

– w pracy z uczniami

uwzględnia się orzeczenia i opinie PPP

– diagnozy nauczycieli

 

– spotkania ze specjalistami

orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami socjalnymi GOPS.

 

nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

Podnoszenie efektów kształcenia

– uświadamianie wagi edukacji

– uczenie planowania i dobrej organizacji pracy

– warsztaty dotyczące motywacji, technik uczenia się, zapamiętywania

– przeprowadzenie egzaminów próbnych

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

– przygotowanie do konkursów, zawodów

– promowanie i rozwijanie talentów

 

nauczyciele

Praca z uczniem zdolnym – rozwijanie zainteresowań – kola zainteresowań

– konkursy przedmiotowe, artystyczne

– udział w projektach

– zawody sportowe

 

nauczyciele

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień – zajęcia z orientacji zawodowej

– wyjazdy na dni otwarte szkół ponadpodstawoweych

– rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

koordynator doradztwa zawodowego, wychowawca
SPOŁECZNA  

Uczenie rozpoznawania wartości moralnych i etycznych , dokonywania właściwych

wyborów, odróżniania zachowań właściwych od niewłaściwych

– uroczystości szkolne

– zajęcia dydaktyczne

– lekcje wychowawcze

 

nauczyciele

Wdrażanie do poszanowania odmienności innych w sferze narodowości, wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego i sytuacji materialnej itd. – lekcje historii, religii, polskiego, WOS,

– godziny wychowawcze

– wyjazdy edukacyjne

nauczyciel historii, religii
Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym

człowieka

 

– spotkania integracyjne z rodzicami

–  wspólne kolędowanie

nauczyciele

rodzice

 

 

Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły

– udział rodziców w opracowaniu podstawowej dokumentacji szkolnej i jej opiniowanie

– udział rodziców w uroczystościach szkolnych, wycieczkach, imprezach klasowych, środowiskowych

– pedagogizacja rodziców

 

Rada Rodziców

 

wychowawcy

specjaliści z Poradni PP

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Gminną Biblioteką Publiczną, w GOKSiR, służby mundurowe, KRUS, GOPS, Parafia Prawosławna – konkursy

– warsztaty

– spektakle

– spotkania edukacyjne

wychowawcy

nauczyciele

 

 

 

Wolontariat

– świąteczna paczka dla podopiecznych Ośrodka Opieki w Starzynie

– pomoc koleżeńska w nauce

– współpraca z higienistką szkolną

– pomoc w przedszkolu

– praca w bibliotece szkolne

– udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek,  zabawek, zbieranie karmy dla zwierząt do schroniska

 

opiekun SU

wychowawcy, opiekun Koła Wolontariatu

 

 

Dbanie o stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy

– Segregacja odpadów w pomieszczeniach klasowych, udział w akcjach tj.

– Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,

-zbiórka makulatury i zużytych baterii na terenie szkoły,

-porządkowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych i pogadanki tematyczne

 

wychowawcy

DUCHOWA Kształtowanie szacunku do własnego państwa.
Wdrażanie do rozumienia pojęć:  prawo, obowiązek, godność i duma narodowa 
poznawanie symboli narodowych, udział w imprezach upamiętniających rocznice i święta państwowe oraz zwyczaje i tradycje świąteczne
-realizacja tematyki w ramach lekcji wychowawczych, WOS, historii
-zapoznanie z prawami i obowiązkami  ucznia zawartymi w Statucie Szkoły,  Konwencji  o Prawach Dziecka
nauczyciel historii

nauczyciel j. polskiego

 

wychowawcy

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. uczenie tolerancji Wychowawcy, nauczyciele, rodzice,
Rozwijanie właściwych postaw wobec ludzi (starszych, niepełnosprawnych) – wyjazdy do Ośrodka Opieki w Starzynie

– Dzień Babci Dziadka

– Piknik Rodzinny

opiekun wolontariatu i wychowawcy
Rola rodziny w życiu człowieka – Piknik rodzinny

– rodzinne kolędowanie

 

wychowawcy

Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej

i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych

– lekcje muzealne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi),przedstawicielami samorządu lokalnego.

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, specjaliści.

 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania właściwych relacji w środowisku rówieśniczym – wyjazdy integracyjne

– szkolne dyskoteki

-wieczór andrzejkowy

 

 

 

Rekomendacje zespołu ds. diagnozy środowiskowej, w tym diagnozy ryzyk i czynników chroniących przed zażywaniem środków odurzających:

Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 i 2371)

 

Cel szczegółowy nr 1:   Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki

 

Rekomendowane zadania:

 

1) upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów, promowanie wolontariatu;

2) angażowanie uczniów w procesy podejmowania decyzji w szkole, aktywizacja samorządu uczniowskiego i innych form działalności uczniowskiej;

 

3) doskonalenie kompetencji nauczycieli umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami, w tym kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej;

 

4) doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole i placówce uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

5) upowszechnianie programów edukacyjnych i szkoleń rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców;

 

6) włączanie rodziców w procesy podejmowania decyzji w szkole oraz w ważne wydarzenia i działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły;

7) tworzenie warunków do uspołeczniania szkoły  i poszerzania współpracy z instytucjami  i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym.

 

Cel szczegółowy nr 2:   Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

 

2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy

 

 Rekomendowane zadania:

1) opracowanie i upowszechnianie zbioru oczekiwań, zasad i reguł, dotyczących zachowania w środowisku szkolnym, oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania – we współpracy z uczniami i ich rodzicami;

2) wdrażanie w szkole programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;

 

3) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy;

4) doskonalenie nauczycieli z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych;

 

5) opracowanie zasad współpracy szkoły z policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i   wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.

 

Rekomendowane zadania:

1) monitorowanie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez uczniów,                                           w tym środków zastępczych i leków wydawanych bez wskazań lekarza używanych w celach pozamedycznych;

 

2) realizacja edukacji zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;

 

3) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 

2.3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.

 

Rekomendowane zadania:

1) realizacja programów profilaktycznych dotyczących zagrożeń przestrzeni medialnej;

 

2) upowszechnianie przeznaczonych dla uczniów materiałów edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowych mediów;

 

3) wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia;

 

4) upowszechnianie informacji o punktach konsultacyjnych i liniach pomoc owych dla uczniów, w których można zgłaszać przypadki niebezpiecznych zdarzeń w Internecie;

 

5) współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez ich dzieci;

 

6) poszerzenie współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły na rzecz prawidłowego funkcjonowania uczniów i wychowanków w środowisku cyfrowym.

 

 

2.4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.

 

Rekomendowane zadania:

1) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania pomocy uczniom z problemami rozwojowymi i życiowymi;

 

4) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosowania procedury „Niebieskie Karty”;

 

5) uwzględnienie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w działalności szkoły.

 

 

Cel szczegółowy nr 3:  Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 

Rekomendowane zadania:

1) upowszechnianie i realizacja w szkole programów służących promocji zdrowego stylu życia;

2) upowszechnianie programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;

3) upowszechnianie programów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa;

4) organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, w szczególności:

 1. a) organizacja żywienia w szkole zapewniającego ciepły i zgodny z normami żywieniowymi posiłek,
 2. b) uwzględnianie potrzeb dzieci w zakresie diety,

5) podejmowanie działań ograniczających spożywanie napojów o zwiększonej zawartości cukrów  i barwników na rzecz konsumpcji wody w celu poprawy zdrowia dzieci i młodzieży;

6) planowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja szkolnej polityki w zakresie aktywności fizycznej;

7) zwiększenie kompetencji nauczycieli, i innych pracowników szkoły oraz rodziców w zakresie zdrowego stylu życia.

 

 

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2019/2020 z dnia 27 września 2019 r.