Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055)

 

ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.  

Zasady ogólne 

 • 1 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 1. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 2. Są organizowane w trakcie roku szkolnego, z wyjątkiem okresu ferii letnich, zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
 3. W klasach IV- VIII dopuszcza się maksymalnie 10 dni wycieczkowych w roku szkolnym. Pod pojęciem wycieczki rozumie się zajęcia odbywające się poza szkołą (w tym np.: wyjazdy do teatru).
 4. Organizację wycieczek i program dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 5. Wycieczki mogą być organizowane w kraju i za granicą.

 

Rodzaje wycieczek

 • 2 1. Wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia

        programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub

kilku przedmiotów.

 1. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 2. Specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

 

Kierownik wycieczek i opiekunowie

 • 3 1. Kierownikiem wycieczki musi być wychowawca klasy lub inny nauczyciel wyznaczony

       przez dyrektora szkoły.

 1. Funkcje opiekunów powinni pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły spośród proponowanych przez kierownika wycieczki.
 2. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek i bezwzględnie ich przestrzegać.
 3. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

 

Zadania kierownika wycieczki

 • 4 1. Do zadań kierownika wycieczki w szczególności należy:
 • opracowanie programu i regulamin wycieczki;
 • zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki;
 • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 • zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;
 • określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom;
 • nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 • organizacja i nadzór transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów i opiekunów wycieczki;
 • dokonanie podziału zadań wśród uczniów;
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 • dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców.

 

Obowiązki opiekuna

 

 • 5 1. Do zadań opiekuna wycieczki w szczególności należy:
 • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami;
 • współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 • nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

Finansowanie wycieczek

 • 6 1. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub

       innych źródeł.

 1. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią

kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

 1. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę

wycofali zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki w tym koszty przejazdu,

zakwaterowania i wyżywania kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być

finansowana ze środków poza budżetowych w szczególności:

 • z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
 • ze środków wypracowanych przez uczniów,
 • ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.

 

Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty

 • 7 1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez

       niego osoba.

 1. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze powinny być w miarę możliwości organizowane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych lub w ramach dni, przewidzianych w kalendarzu wyjazdów na dany rok szkolny, które klasa może przeznaczyć na zajęcia inne niż dydaktyczne.
 2. Planowane wycieczki wielodniowe, które mają odbyć się w dniach zajęć dydaktycznych należy uzgodnić z rodzicami, a o terminie powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem.
 3. Co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem należy przedstawić dyrektorowi „Zgłoszenie organizacji wycieczki” (zał. nr 1).
 4. Dyrektor powołuje wtedy kierownika (zał. nr 2) i opiekunów wycieczki (zał. nr 3).
 5. Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia całość dokumentacji (w 2 egzemplarzach pkt. 1 – 2):
 • kartę wycieczki (zał. nr 5);
 • listę uczestników wycieczki (zał. nr 7);
 • regulamin zachowania się w czasie wycieczki szkolnej (zał. nr 6 lub inny opracowany przez kierownika wycieczki) wraz z podpisami uczniów;
 • zgody rodziców (zał. nr 8 lub 9);
 • preliminarz wycieczki (zał. nr 10) lub oświadczenie kierownika o wycieczce bezpłatnej dla uczestników;
 1. Regulamin wycieczki, lista uczestników oraz zgody rodziców mogą być modyfikowane w miarę potrzeb.
 2. W przypadku wyjazdów na konkursy lub zawody sportowe nie jest konieczne dołączanie regulaminu wyjazdu.
 3. Ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym z osobą zatwierdzającą kartę wycieczki. Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nie udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki.
 4. Po zakończeniu wycieczki jej kierownik przedstawia w terminie 7 dni od daty zakończenia wycieczki wychowawcom i innym osobą lub instytucjom finansującym imprezę szczegółowe sprawozdanie finansowe. Wychowawca przekazuje informacje zainteresowanym rodzicom uczestników wycieczki. Jeden z egzemplarzy podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego przekazuje dyrektorowi szkoły (zał. nr 11 i 12).
 5. Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez wychowawcę klasy lub kierownika wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
 6. Zgodę na zorganizowanie wycieczek lub imprez zagranicznych wyraża dyrektor szkoły, a następnie informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, przekazując kartę wycieczki.
 7. Wycieczki lub imprezy zagraniczne są organizowane na takich samych zasadach, jak wycieczki krajowe. Każdy uczestnik wycieczki zagranicznej, w zależności od kraju docelowego, a także od krajów, przez które przebiega trasa wycieczki, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport.
 8. Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być tylko osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Zasady bezpieczeństwa

 • 8 1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna (lub kierownika wycieczki):
 • podczas wycieczek na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne – 30 (15 w klasach I-III sp);
 • podczas wycieczek poza teren gminy – 15;
 • podczas przejazdów PKP – 10 (klasy I-III sp) i 15 pozostałe klasy
 • podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej (w tym rowerowych) – na 15 uczestników 2 opiekunów – z przodu i z tyłu (na trasach poza gminę).
 1. Przy ustaleniu ilości opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenia wycieczki ze zbyt małą liczbą opiekunów.
 2. Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 800 m nad poziomem morza, bez udziału wykwalifikowanego przewodnika.
 3. Lista uczniów biorących udział w imprezach turystyki kwalifikowanej powinna być zatwierdzona przez pielęgniarkę szkolną.
 4. Wszyscy uczestnicy wycieczek rowerowych powinni posiadać karty rowerowe oraz kaski.
 5. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 6. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów po przybyciu do punktu docelowego. Podczas wycieczek szkolnych nie wolno dawać uczniom czasu wolnego, np. na zakupy, i pozostawiać ich bez opieki.  
 7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Postanowienia końcowe

 • 9 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.
 • 10 Pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział w wycieczce są przechowywane w dokumentacji do końca zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

Zgłoszenie organizacji wycieczki (co najmniej 14 dni wcześniej)

 

 1. Imię i nazwisko kierownika wycieczki ……………………………………………………………….………………
 2. Propozycja opiekunów ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Rodzaj wycieczki …………………………………………………………………………………………..………………….
 2. Termin ……………………………………………………………………………………………………………..………………
 3. Ilość uczestników …………………………………………………………………………………………..………………..
 4. Klasy …………………………………………………………………………………………………………………….…………
 5. Kolejny numer wycieczki w danym roku szkolnym:
klasa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 II g
Nr wycieczki                    

 

 1. Czy zgodnie z harmonogramem wycieczek TAK /  NIE
 2. Jeśli nie, uzasadnienie wycieczki: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

 1. Propozycja organizacji zajęć w szkole (załączniki do zgłoszenia):
 • Lista uczniów pozostających w szkole i propozycja zajęć
 • Propozycja zastępstw za nieobecnych uczniów.

 

………………………………..                                                                       ……………………………………….

/data/                                                                                                /podpis zgłaszającego

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

Dubicze Cerkiewne dn. ………………………………………………………

 

Powołanie kierownika wycieczki

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych wyznacza Pana/Panią .……………………………………………………………………….…………… do pełnienia funkcji kierownika wycieczki ………………………………………………………..…………………………………………..   uczniów naszej szkoły w dniach od ………………………………………………………………………  do ……………………………………

Do zadań kierownika wycieczki w szczególności należy:

 • opracowanie programu i regulamin wycieczki;
 • zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki;
 • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 • zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;
 • określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom;
 • nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 • organizacja i nadzór transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów i opiekunów wycieczki;
 • dokonanie podziału zadań wśród uczniów;
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 • przygotowanie pełnej dokumentacji wycieczki i przedłożenie jej w terminie 7 dni przed wyjazdem dyrektorowi szkoły;
 • dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców (w terminie 7 dni po wycieczce);
 • sporządzenie pisemnego sprawozdania z realizacji wycieczki z uwzględnieniem realizacji założonych celów w terminie 7 dni od daty zakończenia wycieczki;
 • przekazanie informacji na stronę www szkoły (w terminie 5 dni roboczych).

 

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i stosowania                                            ………………………………….

……………………………………………………………………………..                                    /dyrektor/

/podpis kierownika/

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wycieczkach organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz  Regulaminem organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.

 

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania wycieczki.

 

 

 

 

……………………………

/ podpis kierownika/

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

Dubicze Cerkiewne dn. ………………………………………………………

 

Powołanie opiekuna wycieczki

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych wyznacza Pana/Panią .……………………………………………………………………….…………… do pełnienia funkcji opiekuna wycieczki ………………………………………………………..…………………………………………..   uczniów naszej szkoły w dniach od ………………………………………………………………  do ……………………………………

 

Do zadań opiekuna wycieczki w szczególności należy:

 • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami;
 • współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 • nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

 

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i stosowania                                            ………………………………….

……………………………………………………………………………..                                    /dyrektor/

/podpis opiekuna/

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wycieczkach organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz  Regulaminem organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania wycieczki.

 

 

……………………………

/ podpis opiekuna/

 

Załącznik nr 4  do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Forma wycieczki :……………………………………………………..………………………………………..

Przewidywana trasa wycieczki:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

Termin wycieczki: ……………….….…………………..………………………………………………………

Organizator wycieczki: …….………………..………………………………………………………………….

Przewidywane koszty na jednego uczestnika wycieczki: ………..…….…………………………..……………

Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę ……………………………………………..………………………….

Miejsce i godzina powrotu z wycieczki  ……………………………………………..………………………….

Numer telefonu kontaktowego …………………………………………………………………………………

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jednocześnie informuje, iż Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem oraz programem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania.

.

…………..…………………………………………

                                                               Data i   podpis kierownika wycieczki

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

KARTA WYCIECZKI

 1. Wycieczka przedmiotowa
 2. Wycieczka krajoznawczo – turystyczna
 3. Specjalistyczna wycieczka krajoznawczo – turystyczna[1]

 

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Parkowa 30, 17 -204 Dubicze Cerkiewne.

Cel wycieczki …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa kraju[2]/miasto/trasa wycieczki ……………………………………………………………………….………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Termin …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

Numer telefonu kierownika wycieczki: …………………………………………………..………………………………………………………

Liczba uczniów ………..…………………..……………..………… , w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………

Klasa: ………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………..

 

Liczba opiekunów wycieczki: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Środek transportu : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

PROGRAM WYCIECZKI

Data, godzina wyjazdu oraz powrotu

 

Długość trasy

(w kilometrach)

 

Miejscowość docelowa i trasa

powrotna

 

Szczegółowy program

wycieczki od

wyjazdu do

powrotu

 

Adres miejsca noclegowego

i żywieniowego

oraz przystanki i miejsca żywienia

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

 

Kierownik wycieczki

 

 

Opiekunowie wycieczki

 

……………………………………. 1. …………………………………………….
           (imię i nazwisko oraz podpis) 2. …………………………………………….
  3. …………………………………………….
  4. …………………………………………….
  (imiona i nazwiska oraz podpisy)

 

ZATWIERDZAM  

 

….…………………………………………….

 (data i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 6 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

Regulamin zachowania w czasie wycieczki szkolnej uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych – propozycja do wykorzystania

 

Miejsce wycieczki……………………………………………………………………………………………………….

Termin wycieczki………………………………………………………………………………………………………..

Kierownik wycieczki ………………………………………..…………………………………………………………………..

 

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ  na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
 3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne;
 7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
 8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Szczególnie rygorystycznie przestrzegać godzin ciszy nocnej.
 9. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.
 10. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad.

 

Oświadczam, że zapoznałem się /zapoznałam się  z regulaminem wycieczki:

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data Podpis ucznia
     

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

Termin …………………………………………….. trasa ………………………………………………………………….………..

Kierownik wycieczki ………………………………………………………………………………………………………………….

Numer i nazwa polisy…………………………………………………………………………………………………………………

L.p. Nazwisko i imię Klasa Telefon rodzica lub rodziców ucznia
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
 

 

     
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

Imię i nazwisko osób objętych indywidualnym ubezpieczeniem ( numer i nazwa polisy):

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………..                        ………………………………………………….

/data i podpis kierownika/                                                               /dyrektor/

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

Zgoda rodziców na wyjazd kilkudniowy

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów)

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. w wyjeździe do ………………………………………………………………………………………………… w terminie ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wyjazdu w wysokości ……………………………………. do dnia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer telefonu szybkiego kontaktu …………….…………………………………………………………………………..
 2. Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka ………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki, a domem.
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycia kosztów szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wyjazdu.
 • Informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wyjeździe, którego program i regulamin poznałem / łam.
 • Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji w kwestii leczenia lub hospitalizacji przez kierownika lub opiekuna wycieczki w porozumieniu z lekarzem w przypadkach zagrażających zdrowiu dziecka.

 

……………………, dnia……………..20……r.                       ……………………………………………………..

podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

Zgoda rodziców na wyjazd jednodniowy

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów)

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. w wyjeździe do ……………………………………………………………………………………………… w terminie …………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wyjazdu w wysokości ……………………………………. do dnia …………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Numer telefonu szybkiego kontaktu …………….……………………………………………………………………..
 4. Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki, a domem.
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycia kosztów szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wyjazdu.
 • Informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wyjeździe na wycieczkę, konkurs, zawody, którego program i regulamin poznałem / łam.
 • Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji w kwestii leczenia lub hospitalizacji przez kierownika lub opiekuna wycieczki w porozumieniu z lekarzem w przypadkach zagrażających zdrowiu dziecka.

 

……………………, dnia……………..20……r.                       ……………………………………………………..

podpisy rodziców (prawnych opiekunów)


Załącznik nr 10 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

PRELIMINARZ WYCIECZKI

WPŁYWY

Lp.  Wyszczególnienie wpłat

 

 Kwota

 

1.

 

 Odpłatność uczestników (liczba osób x koszt)  

 

2..

 

 Inne wpłaty (jakie?)  

 

 

 

 Razem 

 

 

 

 

KOSZTY

Lp.  Wyszczególnienie kosztów

 

 Kwota

 

1.

 

   

 

2.

 

   

 

3.

 

   

 

4.

 

   

 

5.    
6.    
7.    
8.    
 

 

 Razem koszty:

 

 

 

 

Koszt wycieczki na 1 uczestnika wynosi: ………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………….

/podpis kierownika wycieczki/

                                                                              Zatwierdzam                ……………………………………

                                                                                                                                                             /dyrektor/

 

 

Załącznik nr 11 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI SZKOLNEJ

 

Będąc kierownikiem wycieczki odbywającej się w dn.  ………………………………………………………………………………

do miejscowości………………………………………………………………………., organizowanej dla kl…………………….

wraz z opiekunami: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Stwierdzam, że wycieczka przebiegła zgodnie z założonymi celami i według ustalonego planu i harmonogramu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podczas trwania wycieczki wystąpiły następujące, godne uwagi wydarzenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………….

/data i podpis kierownika/

 

 

 

Załącznik nr 12 do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI

do …………………………………………………………………………… zorganizowanej w terminie ……………………………

Kierownik: …………………………………………….…………………………………. Liczba uczestników ………………………

WPŁYWY

 

Lp.  Wyszczególnienie wpłat

 

 Kwota

 

1.

 

 Odpłatność uczestników (liczba osób x koszt)  

 

2..

 

 Inne wpłaty (jakie?)  

 

 

 

 Razem 

 

 

 

 

KOSZTY

 

Lp.  Wyszczególnienie kosztów

 

 Kwota

 

1.

 

   

 

2.

 

   

 

3.

 

   

 

4.

 

   

 

5.    
6.    
7.    
8.    
 

 

 Razem koszty:

 

 

 

 

 

Koszt wycieczki na 1 uczestnika wynosi: ………………………………………………………………………………………….

 

Wydatkowano …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Pozostała kwota          ……………………………………………………………………    zostaje przeznaczona na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określić sposób zagospodarowania pozostałej kwoty, np. zwrot, wspólne wydatki klasowe)

 

 

……………………………………………….

(podpis kierownika wycieczki)

Rozliczenie przyjął i przekazał do dokumentacji szkolnej:

 

 

……………………………………………………

(data, podpis wychowawcy)

 

 

Wykaz dołączonych załączników (potwierdzenie wydatków):

 1. ……………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………………………..
 4. …………………………………………………………………………………..
 5. …………………………………………………………………………………..

 

 

 

[1] Właściwe podkreślić

[2] Dotyczy wycieczki za granicę