Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 21 lutego 2018 r.

 

 

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

 

Podstawy prawne:

 • 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
 • 68 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)
 • Statutu Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 2. Celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole podczas przerw międzylekcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu maksimum odpoczynku po odbytych zajęciach i przed kolejnymi.
 3. Miejscem dyżuru są: korytarze, boisko szkolne, sanitariaty, teren wokół szkoły, szatnia.
 4. Dyżury pełnione są codziennie na każdej przerwie międzylekcyjnej oraz 15 minut przed pierwszą lekcją i 10 minut po ostatniej lekcji.
 5. Pełnienie dyżurów obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, z wyjątkiem osób zwolnionych przez dyrektora szkoły, na podstawie odpowiednich zaświadczeń.
 6. Harmonogram dyżurów międzylekcyjnych, na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć, układają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 7. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim oraz na tablicy ogłoszeń na holu szkolnym.
 8. Nauczyciel odbywający zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także jego dyżur po zakończonej lekcji. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, zgłasza to nauczycielowi zastępującemu dyrektora, który do pełnienia dyżuru wyznacza innego nauczyciela.
 • 2 Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur
 1. Nauczyciele zobowiązani są punktualnie rozpoczynać dyżur w wyznaczonym miejscu, zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycielskich.
 2. Nauczyciele dyżurujący nie zajmują się w czasie pełnienia dyżuru czynnościami przeszkadzającymi w rzetelnym pełnieniu dyżuru.
 3. Nauczyciele pełniący dyżur są zobowiązani do wpływania na właściwą dyscyplinę zachowania uczniów w trakcie przerw.
 4. Nauczyciel pełniący dyżur eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.
 5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
 6. Nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerwy.
 7. Nauczyciel pełniący dyżur nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkolnym podczas przerwy. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych.
 8. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć.
 9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego podczas przerwy, przed lekcjami lub po lekcjach nauczyciel dyżurujący udziela uczniowi pierwszej pomocy, zabezpiecza miejsce wypadku, a w razie konieczności wzywa pielęgniarkę szkolną lub pogotowie. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły i wychowawcę klasy. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić o wypadku rodziców ucznia.
 10. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły.
 11. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie kolejnej lekcji.
 • 3 Postanowienia końcowe
 1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie wyznaczonym do pełnienia dyżuru.
 2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje służbowe.
 3. Zmiana harmonogramu następuje po każdej zmianie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu 20 lutego 2018 r.

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Regulamin (uchwała RP 16/2017/2018)