Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/szkola/header.php on line 1
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych | Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych

 1. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
  • Celem Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów szkoły, pełnienie roli rzecznika społeczności uczniowskiej.
  • Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
  • – rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów i nauczycieli, wzajemne wspieranie się, podejmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,

   – rozwijanie umiejętności zespołowego działania,

  • Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:
  • – przedstawiania wniosków i opinii dotyczących spraw uczniów

   – przedstawiania propozycji do planu pracy szkoły, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów

   – prowadzenia radiowęzła i gazetki ściennej.

 2. Organizacja działania Samorządu Uczniowskiego
  • Uczniowie każdej klasy wybierają spośród siebie 3-osobowy samorząd klasowy.
  • Wszyscy członkowie samorządów klasowych tworzą Samorząd Uczniowski.
  • Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą gospodarze poszczególnych klas, z których w głosowaniu wybiera się przewodniczącego oraz jego zastępcę.
  • Kadencja Samorządu trwa do zakończenia roku szkolnego, w którym został wybrany.
 3. Tryb podejmowania decyzji przez Samorząd Uczniowski
  • Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
  • Z każdego zebrania Rady Samorządu sporządzana jest krótka notatka dotycząca tematu spotkania (odpowiedzialny opiekun SU).