JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Wizyta w Biogazowni w Starym Korninienie

Opublikowano: środa, 13 wrzesień 2017

Rada Gminy w Dubiczach Cerkiewnych wraz z Wójtem Gminy Leonem Małaszewskim i pracownikami Urzędu Gminy zwiedzała Biogazownię w Starym Korninie.

Ze strony Polskiej Grupy Biogazowej S.A udział wzięli:

  • Wiesław Rybaczewski – Wiceprezes Zarządu
  • Jan Pajek – Członek Zarządu 
  • Łukasz Dudziak – Dyrektor Działu Zaopatrzenia i Logistyki
  • Piotr Bejbier – Kierownik ds.. Serwisu
  • Michał Nesteruk – Kierownik Biogazowni Rolniczej.

Poniżej przedstawiono (w streszczeniu) opis obiektu:

Technologia produkcji biogazu jest oparta na procesie beztlenowej fermentacji mokrej surowców pochodzenia rolniczego. Temperatura procesu ustalana jest dla fermentacji mezofilnej lub termofilnej (38 – 45 C)  w zależności od składu stosowanych substratów. Technologia zastosowana w ekspoloatowanej biogazowni jest dobrze rozpoznaną i od lat z sukcesem stosowaną na świecie metodą wytwarzania biogazu. Podstawową zaletą tej technologii jest efektywne wykorzystanie biomasy na cele energetyczne (zgazowanie). W procesie beztlenowego rozkładu masy organicznej zawartej w biomasie wytwarza się biogaz – odnawialne źródło energii – oraz płynna praktycznie bezwonna masa pofermentacyjna. Masa pofermentacyjna posiada właściwości nawozowe mając podwyższoną koncentracją składników mineralnych, dzięki czemu znajduje zastosowanie do nawożenia pól uprawnych. Proces fermentacji odbywa się w hermetycznych zbiornikach nie powodując emisji gazów i substancji ciekłych do otoczenia. Proces fermentacji metanowej składa się z szeregu procesów biochemicznych zachodzących bez dostępu tlenu. Biomasa rozkłada się do mniej złożonych substancji. Emitowany w procesie rozkładu biomasy biogaz jest zbierany w szczelnych zbiornikach i transportowany za pomocą rurociągów do układu kogeneracyjnego przetwarzającego go na energię elektryczną i ciepło (w jednym procesie technologicznym – kogeneracja). Masa pofermentacyjna jest transportowana rurociągami do szczelnego zbiornika magazynowego, gdzie składowana jest w okresie ustawowo i/lub technicznie uniemożliwiającym  nawożenia. Produkowana energia cieplna na bieżące pożytkowana jest do prowadzenie procesów fermentacji (podgrzewanie, utrzymanie temperatury zbiorników) oraz do suszenia osadu pofermentacyjnego (wykorzystywanego następnie w celach nawozowych) a także usługowego suszenia płodów rolnych.

Obecne jest planowane aby na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia dzięki zastosowaniu innowacyjnej  linii technologicznej do przerobu produktów ubocznych z sektora rolnego i/lub odpadów z przemysłu – rolno spożywczego był produkowany innowacyjny/alternatywny substrat, który może być wykorzystany jako alternatywne paliwo do zasilenia elektrociepłowni na biogaz oraz linii technologicznej do produkcji polepszacza gleby/nawozu organiczno-mineralnego na bazie masy powstającej pofermentacyjnej.

W głównej mierze pozyskiwany surowiec pochodzi od okolicznych rolników kiszonka/zielonka z kukurydzy, kiszonki traw, gnojowica, obornik itp., jedynie surowce pozostałościowe/odpadowe pozyskiwane z dużych zakładów przetwórczych cukrownie, tłocznie owocowo-warzywne, pozyskiwane i dowożone są z innych rejonów Polski.  

Zakład Biogzowni rolniczej w miejscowości Stary Kornin na trenie Gminy Dubicze Cerkiewne rozpoczął działanie w grudniu 2015 roku. Pełne moce produkcyjne Biogazownia osiągnęła w drugim kwartale 2016 roku i do dnia dzisiejszego nieprzerwanie funkcjonuje dzięki zaangażowaniu całego naszego zespołu oraz dzięki wsparciu  technicznemu i merytorycznemu lokalnych przedsiębiorców i gospodarzy.  

Parametry technologiczne biogazowni rolniczej:

  • Jednostka kogeneracyjna oparta o 2 silniki spalinowe MAN, o mocy elektrycznej 0,495 MWe (każdy) i mocy cieplnej (łącznie) 1,082 MW,
  • Suszarnia taśmowa o mocy nominalnej 0,700 MW,
  • Moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,999 MWe (łącznie),
  • Planowana, roczna produkcja energii elektrycznej 8 300 MWh/rok
  • Planowana, roczna produkcja energii cieplnej 31 600 GJ/rok.

Opracował Łukasz Dudziak.

Fotografie: Eugeniusz Makarewicz