JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

Opublikowano: sobota, 15 grudzień 2018

Dnia 11 grudnia 2018r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne   sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie zakupionego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:

kpt. Mariusz Kobać Z-ca Dowódcy JRG Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce

Leon Małaszewski – Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Anna Kulik  - Skarbnik Gminy Dubicze Cerkiewne,

Olga Repko – Sekretarz ZGm.ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych

oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek OSP w osobach:

Dh Jerzy Kułaj- Prezes OSP Dubicze Cerkiewne

Dh Adrian Minkiewicz - Skarbnik OSP Dubicze Cerkiewne

Dh Mirosław Stepaniuk- Prezes OSP Tofiłowce

Dh Adrian Żak -Skarbnik OSP Tofiłowce

Dh Andrzej Gawryluk- Prezes OSP Stary Kornin

Dh Jerzy Charytoniuk- Skarbnik OSP Stary Kornin

Dh Michał Troc -Prezes OSP Koryciski

Dh Wiktor Abramiuk – Skarbnik OSP Koryciski

Dh Anatol Czykwin – Prezes OSP Werstok

Dh Jerzy Karpiuk – Skarbnik OSP Werstok

Łączna wartość dotacji którą Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała to wartość 41 917,59zł. Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup:

- 5 szt. Automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, parawanu do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków 1 szt, 3szt. przenośnych zestawów oświetleniowych, 4 latarki akumulatorowe, 1 szt. pilarki do drewna, noszy typu deska-1 szt, szyny typu Kramera 1kpl.,nóż do pasów bezpieczeństwa szt.1, zbijak do szyb szt.1.

Powyższy sprzęt , został przekazany jednostkom OSP: Dubicze Cerkiewne, Tofiłowce, Werstok, Koryciski i Stary Kornin na mocy podpisanych w dniu 11 grudnia 2018r umów darowizn.

Pozyskanie wyżej wymienionego sprzętu pozwoli członkom OSP z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne na podjęcie skutecznych działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, sprawniejsze niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, osiągnięcie odpowiedniego stanu wyposażenia do działań w porze nocnej jak również przyczyni się do skutecznych działań z zakresu ratownictwa drogowego.

  Zadanie zostało zrealizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Dubicze Cerkiewne realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logotypem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”