JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019 r.

Opublikowano: czwartek, 14 luty 2019

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2019 r. Rada Gminy Dubicze Cerkiewne podjęła uchwałę Nr 4.29.2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019r., poz. 988). Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne są następujące:

  • 8,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

  • 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.

Zgodnie z art. 6m. pkt. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypominamy:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.