Nabór wniosków o wydanie zaświadczenia niezbędnego do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego dla gospodarstw domowych

Opublikowano: wtorek, 06 grudzień 2022

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje, że można składać wnioski o wydanie zaświadczenia niezbędnego do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego dla gospodarstw domowych .

Ze względu braku możliwości sprzedaży węgla przez Gminę samodzielnie usługę sprzedaży będzie prowadziło na rzecz Gminy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce.

Zakupu węgla będzie można dokonać:

  1. na podstawie uzyskanego wcześniej zaświadczenia z Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne (w tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia),

  2. po dokonaniu opłaty za węgiel ( 1900 zł) na podstawie wystawionej przez Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych faktury - w kasie urzędu lub na konto 76 8071 0006 0018 8519 2000 0010

Z zaświadczeniem i potwierdzeniem wpłaty należy udać się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ul. Szosa Kleszczelowska 35, Hajnówka.

Zakup węgla będzie możliwy w następujących przypadkach:

  1. na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, wypłacono dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub

  2. pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub

  3. główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dn. 11.08.2022 r.).

Preferencyjny zakup węgla nie przysługuje osobom, które dokonały już zakupu tego paliwa w cenie do 2.000 zł/tonę w ilości co najmniej takiej jak w ustawie, tj. 1,5 tony.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Maksymalna cena węgla będzie wynosiła 1900 zł brutto (bez kosztów transportu);

  • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe (w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 t w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 t w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.). W przypadku gdy do 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit zakupu na 2 okres tj. po 1 stycznia 2023r. Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).

Wnioski będzie można składać:

  1. papierowo w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne (sekretariat)

  2. za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP,

  3. poprzez Pocztę Polską na adres: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Wniosek o wydanie zaświadczenia niezbędnego do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego dla gospodarstw domowych musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny (w przypadku złożenia go elektronicznie), podpis zaufany (w przypadku złożenia go elektronicznie) albo podpis osobisty (w przypadku złożenia papierowo lub drogą pocztową).

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Dubicze Cerkiewne uzależnione będzie od otrzymania węgla od spółki WĘGLOKOKS.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski