Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dubicze Cerkiewne w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Opublikowano: poniedziałek, 13 luty 2023

1. Podstawa prawna:

- Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

- Uchwała Nr 23.151.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Dubicze Cerkiewne

2. Okres naboru wniosków:

- rozpoczęcie naboru: 8 lutego 2023 r.,

- zakończenie naboru: 28 lutego 2023 r., godzina graniczna: 15.00.

Okres naboru wniosków może zostać zmieniony. Zmiana okresu naboru następuje przed upływem pierwotnego okresu naboru. W przypadku zmiany okresu naboru informacja ta jest niezwłocznie publikowana w trybie zmiany treści i opublikowania zmienionej treści niniejszego ogłoszenia.

3. Przeznaczenie: udzielanie przez Gminę Dubicze Cerkiewne dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Podmioty uprawnione do składania wniosków o przyznanie dotacji:

Beneficjentem dotacji może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do zabytku na dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji.

5. Zasady składania wniosków:

1) wnioski w terminie określonym w ogłoszeniu należy składać do Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, 17- 204 Dubicze Cerkiewne;

2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia

3) Beneficjent dotacji może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach wybranej kategorii do wysokości 98% kosztów inwestycji:

a) do 150 000 złotych,

b) do 500 000 złotych,

c) do 3 500 000 złotych.

4) W przypadku gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

5) Wnioski o przyznanie dotacji złożone po godzinie granicznej (15:00) w ostatnim dniu naboru tj. 28.02.2023r. nie będą rozpatrywane.

6) Wypełnione formularze zgłoszenia składa się:

a) listownie na adres: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne ,,Wniosek o przyznanie dotacji - Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład”,

b) osobiście w pokój nr 6 Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

c) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres /2005052/sktytka

7) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wpływu wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

8) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

9) Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

6. Komisja powołana przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne dokonuje oceny zadań uwzględniając:

a) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

b) promowanie kultury oraz historii Gminy Dubicze Cerkiewne przez obiekt zabytkowy

c) stan zachowania obiektu

7. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne odmawia Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

10. Warunki podpisania umowy o dotację

1) Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji a Gminą Dubicze Cerkiewne

2) Warunkiem podpisania z umowy o udzielenie dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji, a Gminą Dubicze Cerkiewne

11. Termin i warunki realizacji zadania

1) Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o udzielnie dotację.

2) Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3) Beneficjent dotacji z wyłączeniem przypadków opisanych w pkt. 5 ppkt. 4 zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który wynosi min. 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.

12. Rozstrzygnięcie naboru wniosków: Lista rankingowa z zadaniami wyszczególnionymi do złożenia o dofinansowanie zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz zamieszona na stronie Gminy Dubicze Cerkiewne pod adresem www.dubicze-cerkiewne.pl

13. Postanowienia końcowe

1) Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Leon Małaszewski, kontakt: tel. 85 682 79 90, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem:https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-programodbudowy-zabytkow/