Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

            W Gminie Dubicze Cerkiewne działa Zespół Interdyscyplinarny na rzecz   przeciwdziałania przemocy domowej

            Przemoc domowa to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny.

            Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

            Do głównych celów i zadań zespołu należą przede wszystkim:

-podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu;

-pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów związanych z występowaniem zjawiska przemocy;

-współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy  domowej;

-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy.

            Ważne telefony:

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 800 120 002

- Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel. 800 120 226

- Dzielnicowy

tel. 885 997 287