Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w Czechach Orlańskich

Opublikowano: piątek, 31 grudzień 2021

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne  

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w Czechach Orlańskich, stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Działka numer 209/2 o powierzchni 0,2700 ha położona w obrębie geodezyjnym Czechy Orlańskie, nieposiadająca złożonej księgi wieczystej.

Opis Nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako RV – 0,27 ha. Działka położona jest na zapleczu kompleksu zabudowy siedliskowej wsi Czechy Orlańskie. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka jest niezabudowana, aktualnie użytkowana rolniczo – dzierżawa do 31.12.2021r.

Przeznaczenie

Przeznaczenie w studium: nieruchomość położona na obszarze istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa do uzupełnień i zmian funkcji.

Cena wywoławcza nieruchomości:

28 551,00 zł  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych)

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 556,00 zł. Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Termin,  miejsce  i  warunki  przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65, pok. nr 8

Wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 2900,00 zł

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 24 stycznia 2022 roku  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Czechy Orlańskie dz. nr 209/2, (decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku).

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany numer konta.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 24 stycznia 2021r. do godz. 16°° zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia (w formie oświadczenia, wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65, pok. nr 6 – sekretariat. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie własności do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu www.dubicze-cerkiewne.pl nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek przyległych oznaczonych numerami: 208, 209/1 i 210/1 obręb Czechy Orlańskie.

 Uzasadnienie wyboru formy przetargu: do tut. urzędu wpłynął wniosek na zakup ww. nieruchomości właściciela działki oznaczonej nr 209/1 w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Tut. organ ustalił, że działka 209/2 (której dotyczy sprzedaż) przylega również do działek nr 208 i 210/1 obręb Czechy Orlańskie, zatem takie samo prawo przysługuje również właścicielom tych nieruchomości i dlatego też, wprowadzono formę przetargu ustnego ograniczonego. W związku z powyższym o sprzedaż nieruchomości 209/2 o pow. 0,27 ha obręb Czechy Orlańskie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ozn. nr działek 208, 209/1 oraz 210/1 na poprawę warunków zagospodarowania ich nieruchomości.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pokój nr 8,  tel. 85 682 79 88.

Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.dubicze-cerkiewne.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.