Ogłoszenie - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wojnówka i Czechy Orlańskie

Opublikowano: piątek, 18 luty 2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi CZECHY ORLAŃSKIE gm. Dubicze Cerkiewne

Numer działki

192/2

Powierzchnia działki w m2

500 m2

Numer Księgi Wieczystej

brak

Położenie

Obręb wsi CZECHY ORLAŃSKIE

Opis

nieruchomości

Nieruchomość rolna niezabudowana, w ewidencji oznaczona jako RVI – 0,05 ha, położona na zapleczu kompleksu zabudowy siedliskowej wsi Czechy Orlańskie, z dojazdem drogą gruntową. Działka ma regularną konfigurację prostokąta o szerokości około 15 m); teren działki jest porośnięty trawą i chwastami oraz nielicznymi odrostami drzew (brzoza, świerk), na jej obszarze występują drobne nierówności. Wodociąg i linia niskiego napięcia w pobliżu

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie w studium: „obszar rozwoju zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji zabudowy usługowej i produkcyjnej z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi

Wywoławcza cena

nieruchomości

7 920,00 zł

Wysokość wymaganego wadium

w zł

800 zł

Minimalne postąpienie

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 546,68 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 21 MARCA 2022r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8 o godzinie 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 16 marca 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Czechy Orlańskie dz. nr 192/2.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 17.02.2022r.

 


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi WOJNÓWKA gm. Dubicze Cerkiewne

Numer działki

75

Powierzchnia działki w m2

700 m2

Numer Księgi Wieczystej

brak

Położenie

Obręb wsi WOJNÓWKA

Opis

nieruchomości

Nieruchomość rolna, wolna od zabudowań, w ewidencji oznaczona jako Br-RVI – 0,07 ha, położona w kompleksie zabudowy siedliskowej wsi Wojnówka, dojazd do działki drogą asfaltową. Działka ma konfigurację prostokąta (o przybliżonych wymiarach około 12 m x 60m), teren działki jest równy (płaski), z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym (do rzeki). Wodociąg i linia niskiego napięcia w pobliżu.

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie w studium: „obszar istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi”

Wywoławcza cena

nieruchomości

12 950,00 zł

Wysokość wymaganego wadium

w zł

1 300 zł

Minimalne postąpienie

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 546,68 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 21 MARCA 2022r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8 o godzinie 1000

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 16 marca 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Wojnówka dz. nr 75.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 17.02.2022r.