Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: piątek, 23 wrzesień 2022

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi DUBICZE CERKIEWNE gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

664/113

1031

Działki niezabudowane, położone w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne tworzące zwarty kompleks położony w osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Akacjowej. Dojazd do działek drogą gruntową. Działki maja regularną konfigurację w kształcie prostokątów (ok. 20m x 50m), dogodnych do zabudowy. Teren działek jest równy, porośnięty trawą, natomiast od strony ul. Akacjowej na działkach występuje zadrzewienie drzewami sosny. Działki położone w niedalekim sąsiedztwie zbiornika wodnego - zalewu Bachmaty (ok. 600 m)

Przeznaczenie nieruchomości w studium: „obszar gruntów ornych pozostałych klas bonitacyjnych gleb pozostawione w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania”; zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBRiOŚ.6730.8.2011 z dnia 13.06.2011r. działki przeznaczone na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych lub garaży w zabudowie jednorodzinnej.

Wodociąg, kanalizacja i linia niskiego napięcia w pobliżu.

46 900

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

4700

664/114

1039

46 900

j.w.

4700

Pierwszy przetarg odbył się dn. 01.08.2022r. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych (granice ww. nieruchomości po podziale są zastabilizowane betonowymi znakami granicznymi). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 1029,39 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2022r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8:

działka nr 664/113 o godzinie 1000 działka nr 664/114 o godzinie 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 26 października 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Dubicze Cerkiewne nr ...

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 23.09.2022r.