Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Wojnówka

Opublikowano: czwartek, 20 październik 2022

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm), §10 Uchwały Nr 13.79.2012 Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Zarządzenia Nr 127.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność i mienie Gminy Dubicze Cerkiewne

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości rolnej przeznaczonej do użytkowania rolniczego, położonej w obrębie wsi WOJNÓWKA, gm. Dubicze Cerkiewne

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Rodzaj użytków i ich klasy, powierzchnia

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego rocznie w q żyta

część dz. 60

0,6500

Ps VI – 0,1855 ha

ŁV – 0,4645 ha

0,80 q

Umowa dzierżawy na ww. działkę będzie zawarta od dnia 01.12.2022r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 LISTOPADA 2022 (piątek) o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pokój nr 8.

Minimalne postąpienie wynosi 10 kg (0,10q żyta).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50zł najpóźniej do dnia 22 listopada 2022r. (włącznie) przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt), tytułem: wadium na przetarg dzierżawa część dz. nr 60 Wojnówka. (decydująca jest data zaksięgowania na rachunku Urzędu Gminy).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu dzierżawy. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem na konto.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pokój nr 8 lub pod numerem telefonu: 85 682 79 88.