Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Grabowiec

Opublikowano: czwartek, 20 październik 2022

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm), §10 Uchwały Nr 13.79.2012 Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Zarządzenia Nr 127.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność i mienie Gminy Dubicze Cerkiewne

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości rolnej przeznaczonej do użytkowania rolniczego, położonej w obrębie wsi GRABOWIEC, gm. Dubicze Cerkiewne

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Rodzaj użytków i ich klasy, powierzchnia

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego rocznie w q żyta

258/2

0,4000

B-RVI – 0,19 ha

RVI – 0,21 ha

0,40 q

Umowa dzierżawy na ww. działkę będzie zawarta od dnia 01.12.2022r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 LISTOPADA 2022 (piątek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pokój nr 8.

Minimalne postąpienie wynosi 10 kg (0,10q żyta).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50zł najpóźniej do dnia 22 listopada 2022r. (włącznie) przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt), tytułem: wadium na przetarg dzierżawa dz. nr 258/2 Grabowiec. (decydująca jest data zaksięgowania na rachunku Urzędu Gminy).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu dzierżawy. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem na konto.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pokój nr 8 lub pod numerem telefonu: 85 682 79 88.