Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi GRABOWIEC

Opublikowano: piątek, 26 maj 2023

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne

położonej w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze Cerkiewne

Oznaczenie nieruchomości (nr)

Powierz-chnia

nieruchomości

w m2.

Opis nieruchomości

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

43/2 i

44/1

5214

Działki rolne oznaczone nr geod. 43/2 (RIVa - 0,3686 ha) - nr KW – BI2P/00020360/6 oraz 44/1 (RIVa – 0,1528 ha) – nr KW – BI2P/00009284/6 położone w obrębie wsi Grabowiec w kompleksie gruntów rolnych poza obszarem zwartej zabudowy siedliskowej wsi Grabowiec, z dojazdem drogami gruntowymi. Działki położone są obok siebie i charakteryzują się niewielką szerokością (10 m.) oraz wydłużoną konfiguracją wynoszącą ponad 150 m dla działki nr 44/1 i ponad 300 m dla działki 43/2. Teren działek jest płaski i obie zagospodarowane są do upraw polowych.

Przeznaczenie nieruchomości w studium: „obszar gruntów ornych z przewagą III i IV klas bonitacyjnych gleb pozostające w użytkowaniu rolniczym”. Działki są aktualnie użytkowane rolniczo. Obciążenia: zawarta umowa dzierżawy na dz. 44/1 do 31.12.2024r., na dz. 43/2 do 31.12.2028r.

18 060

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

1900

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 575,00 zł.

Zgodnie z ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2022 poz. 2569 z późn. zm.), w przypadku zakupu działki sklasyfikowanej jako użytki rolne o pow. od 0,30 ha do 1,00 ha przez osobę niebędącą rolnikiem w rozumieniu ww. ustawy, prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8 o godzinie 1200

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 26 czerwca 2023 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) – tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż nieruchomości ozn. nr 43/2 i 44/1 Grabowiec. Decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Wójt Gminy
Leon Małaszewski