Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi WITOWO

Opublikowano: środa, 05 lipiec 2023

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne    o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne

położonej w obrębie wsi WITOWO  gm. Dubicze Cerkiewne

Oznaczenie nieruchomości (nr)

Powierz-chnia

nieruchomości

w m2.

Opis nieruchomości

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

 

Wysokość wymaganego wadium

w zł

372/3

632

Działka niezabudowana, (w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako Br-RV – 0,0632 ha), położona jest w kompleksie zabudowy siedliskowej wsi Witowo, po wschodniej stronie ulicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej, w ciągu której przebiega uzbrojenie w sieć elektryczną, wodociągową i telekomunikacyjną. Posiada założona księgę wieczystą: BI2P/00043922/1.

Przedmiotowa działka jest częściowo zakrzaczona. Działka ma regularną konfigurację w kształcie prostokąta w wymiarach ok. 15 m x 40 m. Po obu stronach graniczy z ogrodzonymi siatką działkami zabudowy siedliskowej, zaś od zaplecza graniczy z działką 372/4.

Przeznaczenie w studium: nieruchomość położona na obszarze istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej  i różnych form mieszkalnictwa  z możliwością modernizacji i uzupełnień  oraz lokalizacji inwestycji z  wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

UWAGA: Przy sprzedaży przez gminę działki sąsiedniej, tj. 372/4 o pow. 0,1005 m2, ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przeprowadzenia linii wodociągowej i energetycznej przez działkę nr 372/3 na rzecz obecnego i każdoczesnego właściciela działki nr 372/4 i została zapisana w dziale III założonej dla działki nr 372/3 księgi wieczystej.

18 900

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

1900

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.  Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w  kwocie  636,50 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 11 SIERPNIA  2023 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8    o godzinie   1000

               

                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 7 sierpnia 2023 r. na rachunek  bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr  08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) – tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż nieruchomości ozn. nr 372/3 Witowo. Decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy.

               

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w.  Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

                Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

                Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

                Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl  lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Wójt Gminy

                                                                                                                                                                      Leon Małaszewski

 

 Ogłoszenie