Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi Wiluki gm. Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: wtorek, 30 styczeń 2024
 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.  2108 późn. zm.)  

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne    o g ł a s z a

TRZECI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne  położonej w obrębie wsi WILUKI  gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierzchnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

 

Wysokość wymaganego wadium

w zł

32/8

985

Działka niezabudowana, położona w obrębie wsi Wiluki wchodząca w skład kompleksu 10 działek przeznaczonych pod budownictwo rekreacji indywidualnej, powstałych z podziału działek 31 i 32. Kompleks ten położony jest poza obszarem zwartej zabudowy siedliskowej  wsi  Wiluki. Działki położone przy drodze asfaltowej biegnącej z Hajnówki do wsi Wojnówka. W otoczeniu tego kompleksu, poza wspomnianą drogą asfaltową i drogą dojazdową gruntową - od północy występują tereny leśne z zadrzewieniem, głównie iglastym. Działka położona jest na gruntach częściowo zadrzewionych, w ewidencji gruntów zapisane jako użytek kopalny („K”).

Dojazd do działki drogami gruntowymi, tj. odchodzącą od drogi asfaltowej drogą gminną o nr geod. 3, obręb geod. Długi Bród oraz odchodzącą od niej w kierunku południowym drogą o nr geod. 32/6 (powstałą z podziału działki 32).

Na obszarze działki występują niewielkie nierówności, a jej konfiguracja jest dogodna do zabudowy. Działka ma konfigurację prostokąta (ok. 28m x 35m), przy granicy wschodniej wzdłuż drogi powiatowej występuje skarpa.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak:  GKBiR.6730.20.2022.KB z dnia 13.07.2022r. działka przeznaczona na budowę wolno stojących budynków rekreacji indywidualnej. Uzbrojenie:- wodociąg w pobliżu, z planem rozbudowy;- przyłącze energetyczne – planowana budowa (podpsiana została umowa z PGE na budowę przyłącza – planowane wykonanie  -11.2024)

29 900

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

3000

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych (granice ww. nieruchomości po podziale są zastabilizowane betonowymi znakami granicznymi). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 1011,36 zł.

Pierwszy przetarg odbył się 30.06.2023r., drugi – 18.09.2023r.

            Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2024r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych (pok. nr 8)  o godzinie 12.00

                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 29 lutego 2024r. na rachunek  bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr  08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Wiluki nr 32/8

               

                Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w.  Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

                Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl  lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski         

Dubicze Cerkiewne dn. 30.01.2024r.