Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi Grabowiec gm. Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: wtorek, 30 styczeń 2024
 
 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.  2108 późn. zm.)  

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne    o g ł a s z a

TRZECI  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne  położonych w obrębie wsi GRABOWIEC  gm. Dubicze Cerkiewne

 

Nr

działki

Powierzchnia

działki

w m2

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

 

Wysokość wymaganego wadium

w zł

399/7

1087

Działki niezabudowane, położone w obrębie wsi Grabowiec tworzące zwarty kompleks położony na zapleczu zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej wsi Grabowiec. Dojazd do działek drogą asfaltową biegnącą wzdłuż granicy działek, łączącą drogę przez wieś z drogą wojewódzką nr 685. Nieruchomości posiadają założoną księgę wieczystą nr: BI2P/00009284/6.

Działki mają  regularną konfigurację, w kształcie czworoboków, dogodnych do zabudowy. Teren działek jest równy, porośnięty trawą. Przez obszar działki 399/8, wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiega napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak:  GKBiR.6730.19.2022.KB z dnia 08.06.2022r. działki przeznaczone na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych i garaży w  zabudowie jednorodzinnej. Wodociąg, kanalizacja i linia niskiego napięcia w pobliżu.

22 000

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2200

399/8

1348

26 000

2600

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych (granice ww. nieruchomości po podziale są zastabilizowane betonowymi znakami granicznymi). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 1134,18 zł.

Pierwszy przetarg odbył się 28.04.2023r., drugi – 18.09.2023r.

           

Przetarg odbędzie się dnia  5 marca 2024r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8  

(działka nr  399/7 o godzinie 10.00, działka nr 399/8 o godzinie 11.00)

                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 29 lutego 2024r. na rachunek  bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr  08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Grabowiec nr …

                Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w.  Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

                Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl  lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski       

Dubicze Cerkiewne dn. 30.01.2024r.