Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: wtorek, 09 lipiec 2024
 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.  2108 późn. zm.)  

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne    o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne  położonej w obrębie wsi GRABOWIEC  gm. Dubicze Cerkiewne

 

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

 

Wysokość wymaganego wadium

w zł

245

2664

Działka niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RVI – 0,2664 ha, położona w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy siedliskowej mieszkaniowo–zagrodowej wsi Grabowiec. Dojazd do działki drogą utwardzoną, o nawierzchni asfaltowej. Posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta o szerokości ok. 30 m przylegającej od strony południowej do drogi  (ulicy) asfaltowej, od strony północnej działka graniczy z drogą gruntową, natomiast od strony wschodniej graniczy z działką zabudowy zagrodowej, a od strony zachodniej z działką rolną. Przeznaczenie nieruchomości: w studium: nieruchomość położona na obszarze istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej  i różnych form mieszkalnictwa  z możliwością modernizacji i uzupełnień  oraz lokalizacji inwestycji z  wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Uzbrojenie:wodociąg, energia elektryczna, światłowód.

69 800

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

7 000

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 361 z późn. zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie  754,00 zł.

            Przetarg odbędzie się dnia  12 sierpnia 2024r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8  

                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2024r. na rachunek  bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr  08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Grabowiec nr 245.

               

                Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w.  Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

                Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl  lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski         

Dubicze Cerkiewne dn. 09.07.2024r.

ogłoszenie I przetarg sprzedaż nieruchomości Grabowiec 245