Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi WILUKI gm. Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: wtorek, 09 lipiec 2024
 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.  2108 późn. zm.)  

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne    o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne  położonych w obrębie wsi WILUKI  gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

 

Wysokość wymaganego wadium

w zł

31/4 i 32/4

1015

Działki niezabudowane, położone w obrębie wsi Wiluki wchodzące w skład kompleksu 10 działek przeznaczonych pod budownictwo rekreacji indywidualnej, powstałych z podziału działek 31 i 32. Kompleks ten położony jest poza obszarem zwartej zabudowy siedliskowej  wsi  Wiluki. Działki położone przy drodze asfaltowej biegnącej z Hajnówki do wsi Wojnówka. W otoczeniu tego kompleksu, poza wspomniana drogą asfaltową i drogą dojazdową gruntową - od północy występują tereny leśne z zadrzewieniem, głównie iglastym. Działki położone są na gruntach częściowo zadrzewionych i zakrzaczonych, w ewidencji gruntów zapisane jako użytek kopalny („K”).

Dojazd do działek drogami gruntowymi, tj. odchodzącą od drogi asfaltowej drogą gminną o nr geod. 3, obręb geod. Długi Bród oraz odchodzącą od niej w kierunku południowym drogą o nr geod. 32/6 (powstałą z podziału działki 32).

Na części obszaru działek występują nierówności i zakrzaczenia. Działki mają regularną konfigurację dogodna do zabudowy.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak:  GKBiR.6730.20.2022.KB z dnia 13.07.2022r. działki przeznaczone na budowę wolno stojących budynków rekreacji indywidualnej.

Uzbrojenie:  wodociąg – przyłącza do działek; przyłącze energetyczne – planowana budowa (podpisana została umowa z PGE na budowę przyłącza – planowane wykonanie 11.2024).

33 230

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

3 300

32/9

979

31 500

3 200

32/10

974

31 300

3 200

32/11

924

29 800

3 000

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych (granice ww. nieruchomości po podziale są zastabilizowane betonowymi znakami granicznymi). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 1134,36 zł.

            Przetarg odbędzie się dnia  13 sierpnia 2024r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8  

działka nr 31/4 i 32/4 o godzinie 10.00, działka nr 32/9 o godzinie 10.30,

działka nr 32/10 o godzinie 11.00, działka nr 32/11 o godzinie 11.30

                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 7 sierpnia 2024r. na rachunek  bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr  08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Wiluki nr …...    

                Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w.  Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

                Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl  lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski         

Dubicze Cerkiewne dn. 09.07.2024r.

ogłoszenie I przetarg sprzedaż nieruchomości Wiluki 31-4 i 32-4, 32-9, 32-10, 32-11