Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Czechy Orlańskie

Opublikowano: wtorek, 20 lipiec 2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi CZECHY ORLAŃSKIE gm. Dubicze Cerkiewne

Numer działki

222/1, 222/2

Powierzchnia działki w m2

222/1 – 3000 m2 , 222/2 – 700 m2 tj. łącznie 3700 m2

Numer Księgi Wieczystej

dz. 222/1 – BI2P/00027782/9

Położenie

Obręb wsi Czechy Orlańskie

Opis

nieruchomości

Nieruchomości gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako 222/1 - RIVa – 0,23 ha, RV – 0,07 ha; 222/2 - RV – 0,03 ha, RVI – 0,04 ha. Działki 222/1 i 222/2 tworzą jedną zwartą całość – nieruchomośc o szerokości około 25 m, położoną w kompleksie zabudowy siedliskowej wsi Czechy Orlańskie.Działki są niezabudowane, porośnięte trawą i odrostami pojedynczego zdrzewienia brzozy, sosny oraz zakrzaczeń. Teren nieruchomości jest równy, o poziomie nieco podwyższonym w stosunku do jezdni. Od strony ulicy działka posiada stare drewniane ogrodzenie. Od strony północnej nieruchomość graniczy z działką zabudowaną, natomiast od strony południowej sąsiednia działka na całej długości jest niezabudowana. Uzbrojenie w sieć wodociągową, telefoniczną i wodociągową w pobliżu działki.

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie w studium – dz. 222/1 – w przeważającej części na „obszarze istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi” oraz częściowo na „obszarze gruntów rolnych pozostałych klas bonitacyjnych gleb pozostawionych w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania”; dz. 222/2 – w całości na „obszarze istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi”.

Wywoławcza cena

nieruchomości

34 130,00 zł

Minimalne postąpienie

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wysokość wymaganego wadium

w zł

3 500 zł

Przetarg ogłoszony w dn. 30.06.2021r. Został uniweażniony w dniu 15.07.2021r. z przyczyn formalnych.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 561,14 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 sierpnia 2021r. (środa) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8 o godzinie 10.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Czechy Orlańskie nr 222/1 i 222/2.

 

 

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.